Άδειες μητρότητας σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου

     Αναφορικά µε τις άδειες µητρότητας, κατά τις διατάξεις του νέου ∆ηµοσιουπαλληλικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007), ο Σ.Τ.Ρ.Α.Ε.Π.Τ. επισηµαίνει τα ακόλουθα :

    Σύµφωνα µε το άρθρο 52§1 του ∆ηµοσιουπαλληλικού Κώδικα στις υπαλλήλους, οι οποίες κυοφορούν χορηγείται άδεια µητρότητας µε πλήρεις αποδοχές δύο (2) µήνες πριν και τρεις (3) µήνες µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η µετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά (2) µήνες. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούµενο χρόνο τοκετού. Όπως προκύπτει από την ανωτέρω διάταξη, δικαίωµα προσαύξησης της εν λόγω άδειας θεµελιώνεται σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του τρίτου, ήτοι 4ου κ.λ.π. Συνεπώς η απόκτηση τρίτου τέκνου δεν δηµιουργεί δικαίωµα προσαύξησης της συγκεκριµένης άδειας.

     Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 53§1 του ∆ηµοσιυπαλληλικού Κώδικα η προβλεπόµενη από την παράγραφο του άρθρου 51 του παρόντος άδεια (άδεια χωρίς αποδοχές έως δύο (2) ετών), χορηγείται υποχρεωτικά χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. ∆ιάστηµα τριών (3) µηνών της άδειας αυτής χορηγείται µε πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.

     Εν όψει της ανωτέρω διάταξης, η υπάλληλος που αποκτά τρίτο τέκνο δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών µέχρι δύο χρόνια από τα οποία θεµελιώνει δικαίωµα καταβολής αποδοχών για διάστηµα τριών (3) µηνών.

     Η Ένωση παραµένει στο πλευρό κάθε Τεχνολόγου – Μητέρας, δηλώνοντας ότι δεν θα δεχτεί οποιαδήποτε έκπτωση όσον αφορά την εφαρµογή των διατάξεων που έχουν ως στόχο να στηρίξουν την µητρότητα και τον θεσµό της οικογένειας στην ελληνική κοινωνία.

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων