Απομάκρυνση ΥΕ εργαζομένου από Τμήμα Αξονικού Τομογράφου