Εξώδικη δήλωση προς το Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης “Η Ευαγγελίστρια”

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ – ΟΧΛΗΣΗ – ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του σωµατείου µε την επωνυµία «Σύλλογος Τεχνολόγων Ραδιολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος Πτυχιούχων ΤΕΙ»,µε έδρα την Αθήνα,οδός Σοφοκλέους αρ.4,νοµίµως εκπροσωπουµένου.

ΠΡΟΣ

Το Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία “Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκοµείο Τρίπολης Η Ευαγγελίστρια” µε έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας νοµίµως εκπροσωπούµενο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ

1. κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ∆ΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ.

2. κ Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατοικοεδρεύοντος στην Αθήνα,οδός Αριστοτέλους αρ.17.

3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ), µε έδρα στην Αγία Παρασκευή Αττικής ,οδός Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως νοµίµως εκπροσωπουµένη.

        Το σωµατείο µας είναι αναγνωρισµένο δυνάµει της υπ΄αριθµ. 4232/1995 αποφάσεως του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και τακτικά του µέλη είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ ή αναγνωρισµένων ισότιµων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του εξωτερικού µε γνωστικό αντικείµενο την Ραδιολογία – Ακτινολογία.

Όπως καλώς γνωρίζετε η άσκηση της Ραδιολογίας – Ακτινολογίας για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς διέπεται από συγκεκριµένο νοµικό πλαίσιο,δια του οποίου λεπτοµερώς και µε σαφήνεια ορίζεται η διαδικασία άσκησής της για τους άνω σκοπούς. ∆ια της κείµενης δε νοµοθεσίας ορίζονται τα προσόντα των παραγόντων της διαδικασίας,οι τεχνικές προδιαγραφές του
υλικού και των εγκαταστάσεων,καθώς επίσης και ο µηχανισµός πιστοποίησης και ελέγχου των διαφόρων προσόντων και προδιαγραφών.

Ενδεικτικώς, ο ισχύων κανονισµός ακτινοπροστασιας που κυρώθηκε µε την ΚΥΑ 1014 2001 Ν.∆. βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας (854/71 Ν.∆. 181/1974, Ν. 1181/1981, Ν 1568/1985, Ν. 1733/1981) προβλέπει µεταξύ άλλων τα κάτωθι:

«…1.1.4.6 Κατάρτιση των εργαζοµένων στις ιατρικές εφαρµογές»
α) Οι ιατροί και τα άτοµα που συµµετέχουν στις πρακτικές πτυχές της ακτινολογικής διαδικασίας, πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στις ακτινολογικές τεχνικές καθώς και κατάλληλη γνώση και κατάρτιση σε θέµατα ακτινοπροστασίας. Η ΕΕΑΕ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) χορηγεί πιστοποιητικά επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης των εργαζοµένων σε θέµατα ακτινοπροστασίας ή αναγνωρίζει τα αντίστοιχα διπλώµατα ή πιστοποιητικά τα οποία χορηγούν οι φορείς µε βάση τα εγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών.

β) Μόνον οι διαθέτοντες αναγνωρισµένη από την ΕΕΑΕ επάρκεια σε θέµατα ακτινοπροστασίας µπορούν να συµµετέχουν στις πρακτικές πτυχές των ακτινολογικών διαδικασιών.

«2.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»
2.3.1. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια διοικητική αρχή, για προέγκριση κατασκευής µε τα κάτωθι δικαιολογητικά:……
……………..δ) Ονοµαστική κατάσταση και δικαιολογητικά του προσωπικού του εργαστηρίου,
………….. 2.3.7. Η Ε.Ε.Α.Ε. ελέγχει τα διαβιβασθέντα στοιχεία, προβαίνει κατά περίπτωση σε επιτόπιο έλεγχο σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.∆. 181/74 και αποστέλλει στην ∆.Υ.Π. πιστοποιητικό περί της καταλληλότητας του εργαστηρίου από άποψη ακτινοπροστασίας.»

«……………ΜΕΡΟΣ 3: ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ» 
3.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
…….γ. τεχνολόγος-ακτινολόγος προαιρετικά για την κατηγορία Χ1 και υποχρεωτικά για τις κατηγορίες Χ2 και Χ3 (3.4.1.2 )

«ΜΕΡΟΣ 4: ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»
…………..δ. τεχνολογικό ή και τεχνικό ή και βοηθητικό ή και νοσηλευτικό προσωπικό εφόσον προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία ανάλογα µε την κατηγορία και το φόρτο εργασίας του εργαστηρίου, µε κατάλληλες εγκεκριµένες γνώσεις για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας και µε αναγνωρισµένη από την Ε.Ε.Α.Ε. εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία.»

«ΜΕΡΟΣ 5: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
………………γ. Τεχνολογικό, τεχνικό, βοηθητικό και νοσηλευτικό προσωπικό σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µε κατάλληλες
εγκεκριµένες γνώσεις για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας και αναγνωρισµένη από την ΕΕΑΕ εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία.»

        Κατά παράβαση των άνω διατάξεων, η διοίκηση του Νοσοκοµείου σας δυνάµει σχετικής αποφάσεως του διοικητή του νοσοκοµείου, ενέκρινε την απασχόληση σε τµήµατα ιοντιζουσών ακτινοβολιών του νοσοκοµείου σας εργαζοµένων που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από τον νόµο κατά τα ανωτέρω. Απασχολεί δηλαδή στο τµήµα αξονικού τοµογράφου και κλασσικής ακτινολογίας,ενδεχοµένως δε και σε άλλα, υπαλλήλους που δεν είναι τεχνολόγοι-ακτινολόγοι παραβιάζοντας ευθέως την κείµενη νοµοθεσία και θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των εργαζοµένων,των επισκεπτών και των ασθενών του νοσοκοµείου.
Τα συγκεκριµένα άτοµα έχουν λάβει µόνο υποχρεωτική εκπαίδευση και βεβαίως ουδέποτε έλαβαν τις απαραίτητες γνώσεις από αναγνωρισµένο προς τούτο εκπαιδευτικό φορέα,ούτε έχουν πιστοποιηθεί αρµοδίως από την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας. Παρότι ο νόµος επιβάλλει την ανάθεση της λειτουργίας των εργαστηρίων και κατ΄ επέκταση των τµηµάτων αυτών στους αρµόδιους ιατρούς και τεχνολόγους ακτινολόγους τους οποίους απλώς θα επικουρούν τυχόν εργαζόµενοι που δεν διαθέτουν τα προσόντα των ανωτέρω και µάλιστα όχι κατά την εκτέλεση πράξεων µε ιοντίζουσες ακτινοβολίες,εντούτοις τα τµήµατα αυτά στελεχώθηκαν από τους άνω υπαλλήλους οι οποίοι εκ του νόµου αφενός δεν δύνανται να υποκαταστήσουν τους τεχνολόγους-ακτινολόγους,αφετέρου επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση να µην χειρίζονται συστήµατα ακτινοβολιών,ή άλλων απεικονιστικών µεθόδων για τις οποίες ουδόλως προκύπτει ότι έχουν εκπαιδευτεί.

         Επιπλέον,οι παρανόµως κατά τα ανωτέρω τοποθετηθέντες,χαρακτηρίζονται ως τεχνολόγοι ακτινολόγοι ενώ στην πραγµατικότητα είναι στην καλλίτερη περίπτωση απόφοιτοι
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και όχι Ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή ισότιµου της αλλοδαπής. Παρανόµως µάλιστα οι άνω υπάλληλοι απασχολούνται σε θέσεις
∆.Ε τη στιγµή που διαθέτουν προσόντα κατηγορίας Υ.Ε.

        Επειδή από την µη εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας περί προστασίας εκ των ιοντιζουσών ακτινοβολιών δύναται να προκύψει κίνδυνος για την υγεία ασθενών – επισκεπτών και προσωπικού του Νοσοκοµείου,καθώς επίσης και για την εν γένει ∆ηµόσια Υγεία δια της διακινδυνεύσεως των πέριξ του νοσοκοµείου ευρισκοµένων πολιτών και των εκτιθεµένων σε ραδιενεργά και άλλα επικίνδυνα υλικά της ακτινοδιαγνωστικής διαδικασίας.

       Επειδή η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου και οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου ακτινοβολιών (υπεύθυνος ιατρός ακτινολόγος και υπεύθυνος ακτινοπροστασίας) φέρουν ποινική και πειθαρχική ευθύνη, εφόσον επιτρέπουν σε εργαζόµενο να απασχολείται σε χώρους του απεικονιστικού εργαστηρίου και να χειρίζεται συστήµατα ακτινοβολιών ή µαγνητικού συντονισµού, χωρίς να έχει την απαιτούµενη εκπαίδευση και την εγκεκριµένη από την ΕΕΑΕ επάρκεια γνώσεων σε θέµατα ακτινοπροστασίας, καθώς επίσης όταν τα αντίστοιχα εργαστήρια λειτουργούν χωρίς τους κατάλληλους κατά νόµο επιστήµονες.

         Επειδή παρανόµως οι άνω υπάλληλοι χειρίζονται απεικονιστικά συστήµατα τεράστιου κόστους ενώ δεν έχουν στοιχειώδη εκπαίδευση επ΄αυτών και δεν µπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των µηχανηµάτων και την ποιότητα των απεικονιστικών πράξεων.

        Επειδή κατά τα ανωτέρω παραβιάζονται ευθέως οι διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής ∆εοντολογίας (Ν. 3418/2005) που επιβάλλουν την ενηµέρωση του ασθενούς για όλες τις πτυχές των ιατρικών πράξεων,ιδίως δε αυτών που επιφέρουν βλάβη της υγείας του,όπως οι πράξεις µε ιοντίζουσες ακτινοβολίες,ήτοι κατά τα ανωτέρω παραβιάζονται συστηµατικά τα άρθρα 11 και 12 του άνω Κώδικα,αφού ουδόλως οι ασθενείς ενηµερώνονται για το γεγονός ότι οι εκείνοι οι οποίοι εκτελούν διαγνωστικές πράξεις µε ακτινοβολίες ή µαγνητικό συντονισµό επί του σώµατός τους, δεν διαθέτουν τα προσόντα που επιβάλλει ο νόµος αλλά είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και όχι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
όπως επιβάλλει η κείµενη νοµοθεσία.

         Επειδή θα κλονιστεί ανεπανόρθωτα η εµπιστοσύνη της κοινής γνώµης,των ασθενών και των οικείων τους,εφόσον επιβεβαιωθεί πως συστήµατα ακτινοβολιών λειτουργούν χωρίς την εποπτεία των αρµόδιων επιστηµόνων, αλλά αντ΄ αυτών µε την εµπλοκή ατόµων τα οποία δεν διαθέτουν ούτε τα τυπικά προσόντα προς τούτο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Α. ΖΗΤΟΥΜΕ
– Όπως από της επιδόσεως της παρούσης, τηρήσετε απαρεγκλίτως την ισχύουσα νοµοθεσία περί ακτινοπροστασίας.
– Αποµακρύνετε οριστικώς από τα εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών και µαγνητικού συντονισµού κάθε υπάλληλο ο οποίος δεν διαθέτει τα τυπικά προσόντα για να εµπλέκεται σε απεικονιστικές πράξεις µε ιοντίζουσες και άλλες ακτινοβολίες.
– Αναθέσετε την λειτουργία των άνω τµηµάτων στους υπεύθυνους ιατρούς και τεχνολόγους ακτινολόγους και απόσχητε στο µέλλον από κάθε ανάθεση αρµοδιοτήτων σε οιονδήποτε εµπειροτέχνη υπάλληλο του νοσοκοµείου σας.

Β. ΣΑΣ ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ
− Ότι προφανούς του εννόµου συµφέροντός µας, σε περίπτωση παραβίασης στο µέλλον της κείµενης νοµοθεσίας περί ακτινοπροστασίας, το σωµατείο µας και τα µέλη του ατοµικώς, θα καταφύγουµε στην δικαιοσύνη για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας και την τιµωρία παντός ποινικώς υπευθύνου.

        Αρµόδιος δικαστικός επιµελητής να επιδώσει νόµιµα την παρούσα στο άνω ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία “Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκοµείο Τρίπολης Η Ευαγγελίστρια” µε έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας νοµίµως εκπροσωπούµενο, προς το οποίο και απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόµιµεςσυνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην οικεία έκθεση επίδοσής του.

          Επικολλήθηκε ένσηµο Τ.Π.∆.Α 1,15 €.

Αθήνα 18 ∆εκεµβρίου 2008
Για το Σωµατείο µε την Επωνυµία
«Σύλλογος Τεχνολόγων Ραδιολόγων Ακτινολόγων
Ελλάδος Πτυχιούχων ΤΕΙ»
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Εδώ το άρθρο του τοπικού τύπου:       Ενημέρωση πολιτών στην Τρίπολη (09-09-2009)

Τοπικό τηλεοπτικό κανάλι:                  http://www.youtube.com/watch?v=4ZlRa0NSeyQ

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων