Προσαύξηση κανονικής άδειας παραμεθόριων περιοχών

Από το Υπουργείο Εσωτερικών εκδόθηκε η ακόλουθη εγκύκλιος σχετικά με προσαύξηση κανονικής αδείας παραμεθόριων περιοχών που αφορά και τα Νοσοκομεία σαν Ν.Π.Δ.Δ. Η εγκύκλιος είναι η ακόλουθη:

 Έχοντας υπόψιν:

 Τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 3 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος έχει κυρωθεί με το Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ. Α΄)

  • Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 3 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-6-2007 τ. Α΄)
  • Την αρίθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ51/261/26452/10-12-1999 (ΦΕΚ2173/Β/17-12-1999) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές»
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α.

Αποφασίζουμε:

 Προσαυξάνουμε την κανονική άδεια των υπαλλήλων του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που υπηρετούν σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών ως ακολούθως:

 Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Νομό Κυκλάδων κατά δύο (2) ημέρες.

  • Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους Νομούς Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας κατά τρεις (3) ημέρες.
  • Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κέρκυρας κατά τέσσερις (4) ημέρες.
  • Προκειμένου για νεοδιόριστους υπαλλήλους, η ανωτέρω προσαύξηση της κανονικής άδειας μπορεί να χορηγηθεί οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση δύο μηνών πραγματικής υπηρεσίας και μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους.
  • Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται και στο προσωπικό που υπηρετεί στο Δημόσιος, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
  • Η ΔΙΔΑΔ/Φ51/261/26452/10-12-1999 (ΦΕΚ 2173/Β/17-12-1999( Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές» καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο υπουργός

Προκόπιος Παυλόπουλος

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων