Άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου

Έχοντας υπόψη :

1: Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 51 και της παρ.1 του άρθρου 53 του ν. 3528/07, περί αδειών χωρίς αποδοχές και περί διευκολύνσεων υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις ,αντίστοιχα.

2: Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν.3329/05

Σας ενημερώνουμε ότι:

Το χρονικό διάστημα της άδειας αποτελεί συντάξιμο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας , με την προϋπόθεση της καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών στα Ασφαλιστικά Ταμεία όπως προβλέπεται από την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.3513/06 και το υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/φ.53/11691/14196/19-06-07 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο υπάλληλος οφείλει να ενημερώσει την υπηρεσία του Τμ. Προσωπικού και Μισθοδοσίας της οργανικής του θέσης για την καταβολή των εισφορών προσκομίζοντας και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις των Ασφαλιστικών του Ταμείων.

Η Υγειονομική Περίθαλψη ασφαλισμένων του Δημοσίου είναι συνάρτηση των κρατήσεων που διενεργούνται επί των αποδοχών τους.

Βάσει της αριθ. οικ. 2/7029/0094/17-02-2005 ΚΥΑ αρθ.34, οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση άδειας άνευ αποδοχών και επιθυμούν υγειονομική κάλυψη ,καταβάλλουν εξ ιδίων την αντίστοιχη κράτηση για το συνολικό χρόνο η τμηματικά (εξάμηνο ή έτος) βάσει των τελευταίων προ της αδείας αποδοχών τους.

Έτσι υπάλληλος με άδεια άνευ αποδοχών θα καταβάλλει το σύνολο των κρατήσεων (εργοδότου-ασφαλισμένου) όπως αυτές αποτυπώνονται στο τελευταίο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας. Οι εισφορές καθορίζονται από το Ν.3918/2011 άρθρο 79 παρ.10 σε ποσοστό 2,55% για τον ασφαλισμένο και 5,1% για τον εργοδότη.

Με την προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης οι δικαιούχοι προσέρχονται στην αρμόδια υπηρεσία ΟΠΑΔ και αποκτούν δικαίωμα περίθαλψης (θεώρηση βιβλιαρίου νοσηλείας) για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο που έχουν καταβληθεί οι εισφορές.

Για τους υπάλληλους που κάνουν χρήση άδειας άνευ αποδοχών ,ανεξαρτήτως εάν επιθυμούν ή όχι υγειονομική περίθαλψη ,καθίσταται υποχρεωτική από τον Υπάλληλο των υπηρεσιών ,αρμόδιο για την ετήσια θεώρηση των βιβλιαρίων , η –απόφαση χορήγηση άδειας- και η διάρκειά της προκειμένου να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ενέργεια.

Στις περιπτώσεις που οι υπάλληλοι δεν επιθυμούν υγειονομική περίθαλψη οι Υπηρεσίες των υπαλλήλων ενημερώνουν αρμοδίως:

Α) τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ότι πρέπει να προσέλθουν στις υπηρεσίες του ΟΠΑΔ να καταθέσουν τα βιβλιάρια νοσηλείας τους τόσο τα δικά τους όσο και των μελών τους

Β) Οι υπηρεσίες αποστέλλουν έγγραφο στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ της περιοχής ,γνωστοποιώντας τα ονόματα των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών αναγράφοντας αναλυτικά τα στοιχεία τους , κοινοποιώντας παράλληλα το έγγραφο προς τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους.

Μετά την λήξη της άδειας άνευ αποδοχών οι υπάλληλοι προσέρχονται στις υπηρεσίες ΟΠΑΔ, καταθέτουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά για την απόκτηση δικαιώματος περίθαλψης και την χορήγηση βιβλιαρίων νοσηλείας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γεωργιάδης Κωνσταντίνος

                    Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΤΑΕΔ

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων