Ίδρυση Τομέα Ενημέρωσης Έρευνας και Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης

Ίδρυση Tοµέα Ενηµέρωσης Έρευνας Και Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης (T.Ε.E.Κ.Μ.Ε.) στα πλαίσια λειτουργίας του Σ.Τ.Ρ.Α.Ε.Π.Τ.

Στα πλαίσια λειτουργίας του συλλόγου και µε αποστολή τη δηµιουργία ενός συµπαγούς πυρήνα ενηµέρωσης και δράσης πάνω σε θέµατα έρευνας και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης που άπτονται του επαγγέλµατος των Ελλήνων Τεχνολόγων Ακτινολόγων (ΤΑ) αποφασίστηκε οµόφωνα από το συµβούλιο του ΣΤΡΑΕΠΤ η ίδρυση του Tοµέα Ενηµέρωσης Έρευνας Και Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης (T.Ε.E.Κ.Μ.Ε.) .

Όραµα του T.Ε.E.Κ.Μ.Ε είναι να εδραιωθεί ως η πρώτη θεσµική αρχή στην οποία θα απευθύνονται οι φοιτητές, τελειόφοιτοι, απόφοιτοι κι εργαζόµενοι ΤΑ της χώρας µας για την παροχή αξιόπιστης, έγκυρης κι έγκαιρης ενηµέρωσης σε θέµατα Έρευνας και Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης To σχέδιο δράσης του T.Ε.E.Κ.Μ.Ε αφορά στην οριοθέτηση των βραχυπρόθεσµων, µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων µεταξύ των οποίων και οι ακόλουθοι:

1. ∆ιάθεση ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email address) για διαρκή και άµεση επικοινωνία και παροχή συµβουλών σε θέµατα µεταπτυχιακής εκπαιδευσης κι έρευνας στους ενδιαφερόµενους (-ες).
2. ∆ηµιουργία σχετικής ηλεκτρονικής σελίδας (webpage) στο δικτυακό χώρο (website) του συλλόγου.
3. Τακτική στήλη στο περιοδικό «Ακτινοτεχνολογία» για ενηµέρωση πάνω σε θέµατα Έρευνας και Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης (διδακτορικά και µεταπτυχιακά προγράµµατα, διεθνείς συνεργασίες και πρότυπα ποιότητας στην ¨Ερευνα και Tεχνολογία κ.τ.λ.). Στη στήλη αυτή θα δηµοσιεύονται και απαντήσεις σε καίρια ερωτήµατα συναδέλφων τεχνολόγων ακτινολόγων µε σκοπό την ενίσχυση του διαλόγου και την παροχή της πληρέστερης δυνατής ενηµέρωσης.
4. ∆ηµιουργία περιοδικά ελεγχόµενου (µε συντονιστή/ administrator) ηλεκτρονικού χώρου ανταλλαγής απόψεων (forum) σε θέµατα έρευνας και τεχνολογίας .
5. Οργάνωση και διεξαγωγή σεµιναρίων (στα πλαίσια των συνεδρίων του ΣΤΡΑΕΠΤ ή ανεξάρτητα) µε θέµατα πάνω στη «Μεθοδολογία Έρευνας» (Research Methodology), «Αγγλική ορολογία για Τεχνολόγους Ακτινολόγους» (English terminology for Medical Radiological Technologists) για την ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης των αποφοίτων κι εργαζοµένων ΤΑ.
6. Θεµελίωση βραβείου µε σύµπραξη/συνεργασία µε το τµήµα Ραδιολογίας-Ακτινολογίας που θα απονείµεται ετησίως στον καλύτερο τελειόφοιτο ΤΑ µε βάση την ακαδηµαϊκή του επίδοση (βαθµός πτυχίου). Το βραβείο θα περιλαµβάνει ολιγοήµερη διαµονή σε ακαδηµαϊκό ίδρυµα της Μ. Βρεττανίας µε σκοπό την ενηµέρωσή του στις νέες τεχνολογίες και την εξοικείωσή του µε το χώρο της έρευνας.

Υπεύθυνοι έργου
∆ρ. Χριστίνα Μαλαµατένιου PhD DIC BSc (Hons), Λέκτορας Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστηµίου
Λίβερπουλ και ∆ιδάκτορας στη Μαγνητική Τοµογραφία του Βασιλικού Κολλεγίου του Λονδίνου

Κος Γεωργιάδης Κωνσταντίνος BSc (Hons) MRT, Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΣΤΡΑΕΠΤ
Προϊστάµενος ΤΑ «Αττικόν» Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αθηνών

Κος Θεόδωρος Πάνου BSc (Hons) MRT, ΕΤΕΠ Τµήµατος Ραδιολογίας Ακτινολογίας ΑΤΕΙ Αθήνας, Υπεύθυνος Τοµέα Εκπαίδευσης & Εκπρόσωπος ∆ιεθνούς Κοινότητας ΣΤΡΑΕΠΤ

Επικοινωνία

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων