Αμοιβές και σχέση εργασίας κατά την πρακτική άσκηση φοιτητών

πρακτική άσκηση

Αποζημίωση

ΟΑΕΔ

Το ύψος της αποζημίωσης των ασκούμενων φοιτητών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ορίζεται στο ποσοστό 80% επί του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον φορέα απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα επιχορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης. Η επιχορήγηση γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. στην έδρα της επιχείρησης στο τέλος της πρακτικής άσκησης και εντός τριών μηνών. Η αποζημίωση στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και στις υπηρεσίες των Τ.Ε.Ι. ανέρχεται στα 176,08€ και καταβάλλεται μηνιαίως στον ασκούμενο φοιτητή, με την προϋπόθεση ότι αυτός απασχολήθηκε κανονικά όλο το μήνα στην υπηρεσία. Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν επιχορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ.- ΕΣΠΑ,  Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙ»

Όταν η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος, ο φορέας απασχόλησης δεν είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει τη Σύμβαση ΠΑ στον ΟΑΕΔ ή στην Επιθεώρηση Εργασίας, εφόσον πρόκειται για Ειδική Σύμβαση Εργασίας που αφορά μόνο τα εμπλεκόμενα μέρη και δεν προκύπτουν υποχρεώσεις προς τον ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση ελέγχου από ελεγκτική δημόσια υπηρεσία, αρκεί μόνο η επίδειξη της Σύμβασης.

Μέσα στις υποχρεώσεις του εργοδότη είναι και η μηνιαία αποζημίωση και ασφάλιση του φοιτητή. Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικό τομέα, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει μηνιαίως το ποσό τουλάχιστον των 126,60€ για φοιτητές κάτω των 25 ετών (22,83×25ημ/μήνα=570,75€/μήνα x 0,80=456,60€/μήνα) ή το ποσό των 193,60€ για φοιτητές άνω των 25 ετών σύμφωνα με την παρ. 6 του Ν. 4046/2012 & την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 4601/304-12.3.2012 του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μηνιαία αποζημίωση ασκούμενου από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ:

Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΑΕΙ/TEI κλπ.) ο φοιτητής αποζημιώνεται μηνιαίως με το ποσό των 176,08€ (απόφαση 2025805/2917/0022, ΦΕΚ307 τ.Β/1993).

Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, από την πλευρά του, ενισχύει οικονομικά το φοιτητή με το ποσό των 330,00€ (ή 484,00€ σε κάποιες περιπτώσεις) για κάθε μήνα ΠΑ με κατάθεση στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς του φοιτητή.

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική αμοιβή του φοιτητή απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος και κρατήσεις δημοσίου και άρα καταβάλλεται ακέραια.

Ασφαλιστική Κάλυψη

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.(ΕΟΠΥΥ), ΜΟΝΟ κατά επαγγελματικού κινδύνου ατυχήματος και δεν καλύπτονται με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται από τον εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α. για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών (το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και ο τρόπος πληρωμής τους καθορίζεται από το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο).

Η ασφαλιστική κάλυψη βαρύνει πάντα τον εργοδότη και αποτελεί ύψιστη υποχρέωσή του απέναντι στο φοιτητή και στο Ίδρυμα που τον αντιπροσωπεύει. Σε περίπτωση μη καταβολής των παραπάνω ασφαλιστικών εισφορών, εφαρμόζονται οι νόμιμες κυρώσεις. Ο εργοδότης οφείλει στο πέρας της εξάμηνης πρακτικής άσκησης να δίνει στο φοιτητή Βεβαίωση Ενσήμων, η οποία στη συνέχεια θεωρείται από το ΙΚΑ, στο οποίο ανήκει ο εργοδότη.

Γενικές Ρυθμίσεις

 •   Αν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης διαπιστώσει ο ασκούμενος ότι δεν απασχολείται σε θέματα που αφορούν το γνωστικό του αντικείμενο, υπό ευρεία έννοια, ή ότι ο φορέας απασχόλησης τον ετεροαπασχολεί, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως, τόσο στον υπεύθυνο/επιβλέποντα που έχει ορισθεί από την επιχείρηση, όσο και στον υπεύθυνο Ακαδημαϊκό Επόπτη που έχει ορισθεί από το τμήμα. Ο τελευταίος, αφού εξετάσει το ζήτημα, είναι εκείνος που θα αποφασίσει, αν συντρέχει λόγος αλλαγής της θέσης εργασίας ή όχι, και σε καταφατική περίπτωση θα συνεργαστεί με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για την τοποθέτησή του ασκούμενο σε νέα θέση, όπου πραγματοποιείται πρακτική άσκηση μόνο για το διάστημα που υπολείπεται για την συμπλήρωση του χρόνου των έξι μηνών.
 •  

 •   Ο ασκούμενος, στο χώρο εργασίας, υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ασκούμενου με τα παραπάνω, ενημερώνεται σχετικά το τμήμα, μέσω του επόπτη εκπαιδευτικού, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωσή του.
 •  

 •   Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούμενου, η επιχείρηση μπορεί να καταγγείλει μονομερώς την Ειδική Σύμβαση Εργασίας και να διακόψει την απασχόλησή του. Η πρακτική άσκηση και συνεπώς και η ειδική σύμβαση, λήγει αυτομάτως. Τότε ο φοιτητής, υποχρεούται να επαναλάβει, το επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης και να πραγματοποιήσει εκ νέου πρακτική άσκηση.
 •  

 •   Οι φοιτητές των ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και ασφάλισής τους έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Νόμου 1351/83.

 

Εργαζόμενοι φοιτητές

Οι εργαζόμενοι φοιτητές των ΤΕΙ, σύμφωνα με το ΠΔ 483/84 (ΦΕΚ 173/τ. Α’), τυγχάνουν των παρακάτω διευκολύνσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι  οι διευκολύνσεις των παρακάτω παραγράφων ισχύουν ΜΟΝΟ για τους εργαζόμενους φοιτητές κι όχι για τους πρακτικά ασκούμενους.

Οι διευκολύνσεις των εργαζόμενων φοιτητών περιλαμβάνουν:

 •   Τη χορήγηση, συνεχόμενης ή διακεκομμένης ειδικής άδειας εξετάσεων των δέκα τεσσάρων (14) ημερών το χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1346/83 (ΦΕΚ 46/Α’).
 •  

 •   Τη χορήγηση συνεχόμενης ή διακεκομμένης άδειας άνευ αποδοχών μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες το χρόνο κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων και πέρα της προβλεπόμενης από την παρ. 4 του άρθρου 101 του ΠΔ 611/77 (ΥΚ) για τους δημοσίους υπαλλήλους, εφόσον ζητηθεί από τον εργαζόμενο φοιτητή για να εξυπηρετηθεί η  προετοιμασία και συμμετοχή του σε εξετάσεις.
 •  

 •   Τη χορήγηση ειδικής άδειας βραχείας απουσίας κατά τις ημέρες των εξετάσεων ή για τη συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις ή σε    κάθε άλλη περίπτωση που είναι απαραίτητη η παρουσία του φοιτητή στη σχολή του. Η άδεια βραχείας απουσίας χορηγείται και σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης από το κανονικό ωράριο εργασίας. Ο δικαιούχος φοιτητής μπορεί να κάνει χρήση της άδειας βραχείας απουσίας μέχρι 10 φορές το χρόνο.
 •  

 •   Την απαλλαγή από την νυκτερινή βάρδια για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εξεταστική περίοδος.
 •  

 •   Την αλλαγή της βάρδιας όταν αυτή συμπίπτει με τις ώρες των εξετάσεων.
 •  

 •   Τη χορήγηση υποχρεωτικά της κανονικής άδειας που τυχόν δικαιούται και ζητά ο εργαζόμενος φοιτητής κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εξεταστική περίοδος ή για την προετοιμασία και συμμετοχή του στις φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις.
 •  

 •   Την υποχρεωτική τοποθέτηση του εργαζόμενου φοιτητή στο τμήμα ή τη θέση της επιχείρησης ή της υπηρεσίας που υπηρετεί η οποία του      παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκησή του στο επάγγελμα για όσο χρόνο διαρκεί η άσκηση.
 •  

 

Για την παροχή των διευκολύνσεων του προηγούμενου άρθρου πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 •   Για την άδεια άνευ αποδοχών: (α) να έχει εξαντληθεί η ειδική άδεια εξετάσεων και (β) ο φοιτητής να έχει συμπληρώσει υπηρεσία τουλάχιστον εννέα (9) μηνών.
 •  

 •   Ο εργαζόμενος φοιτητής να υποβάλλει αίτηση στον εργοδότη του για συγκεκριμένη διευκόλυνση, στην οποία θα αναφέρει το λόγο που τη ζητά, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες νωρίτερα και ειδικά για τις διευκολύνσεις των παραπάνω παραγράφων 4 και 5 έξι (6) ημέρες νωρίτερα.
 •  

 •   Να έχει προσκομίσει ο δικαιούχος φοιτητής μαζί με την πρώτη του αίτηση για παροχή διευκόλυνσης, πιστοποιητικό σπουδών από το οποίο προκύπτει: (α) Το τμήμα και η σχολή που φοιτά, (β) Η ημερομηνία αρχικής εγγραφής του, (γ) Η προβλεπόμενη ελάχιστη διάρκεια σπουδών, (δ) Το έτος ή εξάμηνο που φοιτά ο φοιτητής.
 •  

 •   Για την απόδειξη ότι η διευκόλυνση που χορηγήθηκε στον εργαζόμενο φοιτητή χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό που χορηγήθηκε, αυτός υποχρεούται να την προσκομίσει στον εργοδότη του μέσα στις πέντε (5) πρώτες εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της διευκόλυνσης, βεβαίωση της σχολής του από την οποία να προκύπτει ότι η διευκόλυνση χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί η απουσία από την υπηρεσία του αδικαιολόγητη, εκτός και αν η μη χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης για το σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε οφείλεται σε αποδεδειγμένη ανώτερη βία ή ξαφνική αναβολή των εξετάσεων ή ασκήσεων, οπότε σ’ αυτή την περίπτωση χορηγείται σχετική βεβαίωση από τη σχολή στο φοιτητή. Η ανώτερη βία και η ξαφνική αναβολή των εξετάσεων διακόπτουν αυτόματα την παραπέρα χρήση της διευκόλυνσης.
 •  

 

Προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση

πρακτική άσηση 3

Για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής πρέπει να:

 •  Βρίσκεται σε τυπικό εξάμηνο μεγαλύτερο του ΣΤ’ ή Ζ΄ για τα τμήματα με προγράμματα σπουδών οκτώ (8) εξαμήνων.
 •  Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.
 •  Έχει περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας.
 •  Πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει κάθε τμήμα.

 

Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις τότε:

 •  Στο έντυπο «Αίτηση Πρακτικής Άσκησης» αναφέρει γραπτά τους λόγους για τους οποίους ζητά να εγκριθεί κατ’ εξαίρεση η αίτηση του, και
 •  Προσκομίζει οποιαδήποτε έγγραφα (ή αντίγραφα αυτών), τα οποία πιστοποιούν τους λόγους αυτούς.

 

Εάν επιθυμεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε εταιρία που ήδη εργάζεται ή έχει βρει ο ίδιος:

 •  Προσκομίζει εταιρικό προφίλ της επιχείρησης που επιθυμεί να εργαστεί.
 •  Προσκομίζει επιστολή του εργοδότη, στην οποία ο τελευταίος δηλώνει την επιθυμία του να τον απασχολήσει στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης αναφέροντας περιγραφικά το αντικείμενο της εργασίας του.

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος επιφυλάσσεται στις παραπάνω περιπτώσεις να απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα σχετικά με το αν εγκρίνεται ή όχι η αίτησή του.

Υλοποίηση πρακτικής άσκησης

(α) Στην αρχή της πρακτικής άσκησης

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) και βάσει των ανακοινώσεων κάθε τμήματος, ο φοιτητής υποβάλλει την αίτησή του στον Επιστημονικά Υπεύθυνο (ΕΥ) του τμήματος για πραγματοποίηση ΠΑ.

Εφόσον πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, η αίτησή του γίνεται αποδεκτή και εντάσσεται στον κατάλογο των ασκούμενων και παίρνει από τη Γραμματεία του τμήματος τη «Βεβαίωση έγκρισης ΠΑ φοιτητών από το ΆΤΕΙΘ προς τους φορείς απασχόλησης».

Στη συνέχεια, συμπληρώνει τη «Δήλωση Ατομικών Στοιχειών Φοιτητή» και συγκεντρώνει τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Ο ζητούμενος αριθμός τμήματος αναγράφεται στη λίστα των τμημάτων.

Παράλληλα, ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας από τον «Κατάλογο Δυνητικών Φορέων Απασχόλησης» και τις «Επιστολές προσφοράς απασχόλησης» που στέλνουν οι φορείς στα τμήματα.

Ενημερώνεται, ακόμη, για τις υποχρεώσεις και τα εργασιακά του δικαιώματα καθώς και για τη συνολική πορεία της ΠΑ και τις υποχρεώσεις του φορέα απασχόλησης από το «Ενημερωτικό Έντυπο Φοιτητή & Φορέα Απασχόλησης».

Αφού καταλήξει ο φοιτητής στην επιλογή του φορέα, μέσω της διαδικασίας της προσωπικής συνέντευξης, υπογράφεται η «Βεβαίωση Απασχόλησης και Ασφάλισης Ασκούμενου Φοιτητή Από Το Φορέα Απασχόλησης», όπου ο φορέας δεσμεύεται να απασχολήσει και να ασφαλίσει το φοιτητή κατά επαγγελματικού κινδύνου, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία για την ΠΑ των ΤΕΙ (Ε5/1303/86 κοινή υπουργική απόφαση & 100/124/29.5.86 εγκύκλιος του ΙΚΑ).

Η διαδικασία της οργάνωσης και τοποθέτησης των φοιτητών για ΠΑ ολοκληρώνεται με την έκδοση και την υπογραφή των «Ειδικών Συμβάσεων Εργασίας» μεταξύ του φοιτητή, του φορέα απασχόλησης και του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Η Σύμβαση λήγει αυτομάτως μετά το πέρας του αναγραφόμενου εξαμήνου.

(β) Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Όλη η πορεία και η αξιολόγηση του φοιτητή περιγράφεται και αναφέρεται στο «Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης», το οποίο ενημερώνει τακτικά ο φοιτητής και συμπληρώνει ο Ακαδημαϊκός Επόπτης και ο Εκπαιδευτής του φορέα απασχόλησης.

Ο ασκούμενος φοιτητής σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης επιβλέπεται στο χώρο εργασίας του από τον Εκπαιδευτή, ο οποίος σημειώνει τις παρατηρήσεις του στο Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης. Ο Ακαδημαϊκός Επόπτης ελέγχει και αξιολογεί το φοιτητή κάθε μήνα και συνυπογράφει το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης, μετά την ενημέρωσή του και από τον Εκπαιδευτή.

Στο «Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης», που έχει τη μορφή ημερολογίου, σημειώνονται κάθε εβδομάδα από το φοιτητή οι εργασίες και τα γνωστικά αντικείμενα, στα οποία ασκήθηκε, καθώς και η συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων του στο χώρο εργασίας.

Κάθε απουσία του φοιτητή από την εργασία του καταχωρείται στο Βιβλιάριο ΠΑ. Αδικαιολόγητες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού χώρου ή απασχόληση του φοιτητή σε εργασίες ξένες προς το αντικείμενο των σπουδών του, μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της πρακτικής του άσκησης. Ο φοιτητής μπορεί να απουσιάσει έως πέντε (5) ημέρες δικαιολογημένα για σοβαρούς λόγους.

Σε περίπτωση δικαιολογημένης διακοπής, ο φοιτητής υποχρεούται να συμπληρώσει το υπόλοιπο του χρόνου της πρακτικής του άσκησης σε νέα θέση, μετά από σχετική έκθεση αναφοράς του Ακαδημαϊκού του Επόπτη.

(γ) Στο τέλος της πρακτικής άσκησης

Στο τέλος της ΠΑ του ο φοιτητής συντάσσει μία «Έκθεση Πεπραγμένων Φοιτητή» στο Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης, όπου αναφέρεται στα γνωστικά αντικείμενα όπου ασκήθηκε, στις εντυπώσεις του από τον εργασιακό χώρο καθώς και στις εργασιακές σχέσεις που ανέπτυξε.

Ο φορέας απασχόλησης υποχρεούται να παραδώσει στο φοιτητή μία «Βεβαίωση Περαίωσης Πρακτικής Άσκησης» καθώς και μία «Βεβαίωση Εργοδότη» με την ανάλυση των ενσήμων για την εξάμηνη ασφαλιστική κάλυψη του φοιτητή (κατά επαγγελματικού κινδύνου, 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, όπως ισχύει κάθε φορά).

Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ, ο φοιτητής υποβάλλει δια του πρωτοκόλλου στη Γραμματεία ή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης πλήρως συμπληρωμένο (απουσίες, περιγραφή δραστηριοτήτων, βαθμολογία, αξιολόγηση), προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει στη διαδικασία λήψης πτυχίου.

Ημερομηνίες

Για το Χειμερινό εξάμηνο η περίοδος δηλώσεων είναι στα μέσα του Σεπτεμβρίου και για το Εαρινό εξάμηνο στα μέσα του Μαρτίου.

Εκ του ΔΣ

πρακτικη ασκηση 2

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων