Αμοιβαία Μετάταξη Δόκιμου Υπαλλήλου

Αναφορικά με την δυνατότητα αμοιβαίας μετάταξης δημόσιου υπαλλήλου που διανύει την διετή δοκιμαστική περίοδο επισημαίνουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την γενικού περιεχομένου διάταξη του άρθρου 73 παρ.1 του Δ.Υ. κώδικα (Νόμος 3528/2007) «δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν την συμπλήρωση δύο (2) ετών από τον διορισμό του». Η ανωτέρω διάταξη είναι γενική και ·απαγορευτική. Έτσι η ερμηνευτική της προσέγγιση θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό ·και με ·άλλων νεώτερων και ειδικότερων διατάξεων.

Πιο συγκεκριμένα ,σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3 α του Ν.3801/2009(Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού ….. ΦΕΚ 163/03-09-2009), «επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ από Υπουργείο σε Υπουργείο ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε ΝΠΔΔ και αντιστρόφως ή μεταξύ τους, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις που κατέχονται από τους μετατασσόμενους λογίζονται κενές».

Σύμφωνα δε, με το αμέσως επόμενο εδάφιο β του άρθρου 19 παρ 3 «η ανωτέρω μετάταξη γίνεται μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 74 του Δ.Υ. κώδικα όπως εκάστοτε ισχύουν».

Οι προαναφερόμενες διατάξεις είναι αναμφίβολα ειδικές, σε σχέση με τις γενικού περιεχομένου διατάξεις του ισχύοντος Δ.Υ. κώδικα (ν.3528/2007). Η ρύθμιση που εισάγουν στην ελληνική νομοθεσία είναι εντελώς καινούργια, μιας και μέχρι πρότινος δεν προβλεπόταν ο θεσμός της αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων.

Με εμφανή τον ειδικό χαρακτήρα των νέων διατάξεων περί αμοιβαίων μετατάξεων, μπορεί να στηριχθεί η ερμηνεία ,του ότι το πεδίο εφαρμογής τους καταλαμβάνει και τους υπαλλήλους εκείνους που διανύουν τη διετή δοκιμαστική περίοδο. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από τα ακόλουθα.

Δια των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 19 του νόμου 3801/2009 τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του Δ.Υ. κώδικα. Αντιθέτως δια της επίμαχης παραγράφου 3 εισάγεται νέα ειδική ρύθμιση, εκτός κειμένου του υπαλληλικού κώδικα, η οποία λόγω της ειδικότητας της υπερισχύει πάσας άλλης αντιθέτου διατάξεως γενικού περιεχομένου.

Δοθέντος δε ,ότι δια της παραγράφου3 θεσπίζεται δημόσιο δικαίωμα υπέρ των υπαλλήλων, ενόψει της χαρακτηριστικής διατύπωσής της, που ορίζει ότι «επιτρέπεται …η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων…», προκύπτει ότι η συγκεκριμένη νέα ειδική διάταξη, υπερισχύει της γενικού περιεχομένου απαγορευτικής διάταξης του άρθρου 73 παρ. 1 του Δ.Υ. κώδικα, που συνδυάζει το δικαίωμα μετάταξης μετά από την πάροδο της διετούς δοκιμαστικής περιόδου.

Περαιτέρω επισημαίνεται, ότι στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 19, ο νομοθέτης προβλέπει ρητώς την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 74 του υπαλληλικού κώδικα και επί των αμοιβαίων μετατάξεων. Με άλλα λόγια, όπου ο νομοθέτης ήθελε την υπαγωγή του νέου θεσμού των αμοιβαίων μετατάξεων στο γενικό καθεστώς των διατάξεων του Δ.Υ. κώδικα, το προέβλεψε ρητώς.

Έτσι λοιπόν συμπεραίνεται, ότι κατά τα λοιπά, μη υπαρχούσης ρητής νομοθετικής πρόβλεψης, ο θεσμός των αμοιβαίων μετατάξεων εξαιρείται του ρυθμιστικού πλαισίου των ενικών διατάξεων του Δ.Υ. κώδικα, η αναλογική εφαρμογή των οποίων αποκλείεται.

Το αυτό συμπέρασμα εξάγεται και από την μελέτη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης ,που κάνει ρητή αναφορά στην εισαγωγή ενός θεσμού, εις τον οποίο μάλιστα υπάγονται τόσο οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, όσο και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι ο νομοθέτης επιθυμεί, δια των επίμαχων διατάξεων διευκολύνει την κινητικότητα των υπαλλήλων με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών. Με άλλα λόγια η αληθής βούληση του νομοθέτη έγκειται στην πραγματικά ·ευνοϊκή μεταχείριση των αιτήσεων αμοιβαίας μετάταξης και όχι στην υπαγωγή τους σε ένα καθεστώς αυστηρών περιορισμών και απαγορεύσεων ,που θα οδηγούσε στην αναίρεση της εφαρμογής των νέων αυτών διατάξεων.

Τέλος υπογραμμίζεται ότι υπέρ των ανωτέρω απόψεων συνηγορεί και ο αμοιβαίος χαρακτήρας των επίμαχων μετατάξεων, ήτοι η συναπόφαση δύο υπαλλήλων όπως μεταταχθούν ταυτόχρονα ο ένας στην οργανική θέση του άλλου πληρουμένων βέβαια των λοιπών προϋποθέσεων περί της αυτής κατηγορίας και της κατοχής των απαιτούμενων τυπικών προσόντων. Ειδικότερα, η αμοιβαία ταυτόχρονη μετάταξη ουδέν πρόβλημα δημιουργεί στην οργάνωση και λειτουργία των φορέων προέλευσης και υποδοχής, μη αλλοιούμενης της σύνθεσης του προσωπικού η του προγράμματος των υπηρεσιών.

Εν προκειμένω χρήζουν μνείας και οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 67 του Δ.Υ. κώδικα εκ των οποίων προκύπτει ότι η κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μετάθεση υπαλλήλου, που διανύει διετή δοκιμαστική περίοδο, σε περίπτωση αμοιβαίας αίτησης υπαλλήλων.

Όπως σαφώς προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, ο νομοθέτης του Δ.Υ. κώδικα καθιερώνει την ευνοϊκή μεταχείριση των αμοιβαίων αιτήσεων περί υπηρεσιακών μεταβολών, κατά παρέκκλιση των γενικών ισχυουσών διατάξεων.

Υπ αυτό το πρίσμα και ο νέος θεσμός των αμοιβαίων μετατάξεων θα πρέπει ερμηνευτικά να υπαχθεί σε ένα εξαιρέσιμο καθεστώς ,αποκλειόμενης εν προκειμένω της εφαρμογής της γενικής απαγορευτικής διάταξης του άρθρου 73 παρ. 1 του Δ.Υ. κώδικα.

Έτσι κάτω από αυτήν τη ερμηνευτική προσέγγιση των νέων διατάξεων του άρθρου 19 παρ 3 του Ν.3801/2009 προκύπτει ότι η διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων, επιτρέπεται ακόμη και για υπαλλήλους που διανύουν την διετή δοκιμαστική περίοδο του άρθρου 40 του Δ.Υ. κώδικα.

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΟΚΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Αναφορικά με την δυνατότητα απόσπασης δόκιμου υπαλλήλου για προσωπικούς λόγους επισημαίνουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του Δ.Υ. κώδικα (3528/2007) «απόσπαση για προσωπικούς λόγους είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση και εφ’ όσον οι ανάγκες το επιτρέπουν». Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο νομοθέτης καθιερώνει μια μορφή κατ’ εξαίρεση απόσπασης, η οποία ξεφεύγει του γενικού ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς των αποσπάσεων των Δ.Υ. Η εν λόγω απόσπαση ενεργείται αποκλειστικώς και μόνο για προσωπικούς λόγους, υπό την προϋπόθεση να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Δοθέντος δε ότι γίνεται ρητή χρήση του όρου «κατ’ εξαίρεση» είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι η συγκεκριμένη μορφή απόσπασης είναι επιτρεπτή ακόμη και προ της παρόδου της διετούς δοκιμαστικής περιόδου.

Εφ’ όσον, δηλαδή, ο νομοθέτης επιθυμεί την καθιέρωση μιας διαδικασίας εξαίρεσης, η με αυτό τον τρόπο εισαγόμενη εξαίρεση θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι καταλαμβάνει το σύνολο των διατάξεων περί αποσπάσεων, άρα υπερισχύει και της γενικής απαγορευτικής της παρ. 9· του άρθρου 68 που απαγορεύει την διενέργεια απόσπασης κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.

Η ως άνω ερμηνεία δεν μπορεί, βέβαια, να θεωρηθεί δεσμευτική για τη διοίκηση .

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων