Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις

                                                                                                                                                                                    Αθήνα, 20 Ιανουαρίου

Αριθ. Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                              

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                                                                                                                            

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.2.9/23/οικ.1386·& ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15

Ταχ. Κωδ.: 106 74, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3812/2009

Όπως σας είναι γνωστό στο ΦΕΚ 234/Α/2009 δημοσιεύτηκε ο νόμος 3812/2009 “Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις”, στον οποίο περιέχονται ρυθμίσεις οι οποίες αφενός μεν υπαγάγουν τις υπηρεσίες του δημοσίου και των φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, σχετικά με τις προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού τους, αφετέρου δε επανακαθορίζουν τα κριτήρια επιλογής του.

Οι κατά άρθρο απαραίτητες διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νόμου αυτού είναι οι ακόλουθες:

Άρθρο 1

Α. Έκταση εφαρμογής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3812/09 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 14 του ν.2190/94 και επανακαθορίζονται οι υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα οι οποίες πλέον προσλαμβάνουν το προσωπικό τους με διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις που απέμειναν εκτός ΑΣΕΠ, αφορούν σε προσωπικό του οποίου η επιλογή διέπεται από διαφανείς, αντικειμενικές και αξιοκρατικές διαδικασίες.

Όσον αφορά την υπαγωγή υπηρεσιών και φορέων στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, διευκρινίζονται οι εξής περιπτώσεις:

1. Στην περίπτωση θ΄ της παρ. 1 περιλαμβάνονται οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί καθώς και οι ανώνυμες εταιρείες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄).  Στις εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνονται οι δημόσιες επιχειρήσεις τόσο του κεφαλαίου Α΄ όσο και του κεφαλαίου Β΄ του ως άνω νόμου. Όσον αφορά την έγκριση των προσλήψεων του πάσης φύσεως προσωπικού από τις δημόσιες επιχειρήσεις οι ειδικές διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 33 του ν.3697/2008, προβλέπουν ότι η έγκριση χορηγείται από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και όχι από την τριμελή επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΥΣ 28/31-12-2009.

2. Στην περ. ι της παρ. 1 του ανωτέρω νόμου που αφορά στο προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού και περιλαμβάνει το λαϊκό προσωπικό που υπηρετεί : α) στα ΝΠ.Δ.Δ αυτά, β) στα εξομοιούμενα προς αυτά κατά την παρ. 3 του άρθρου 63 του ν.3801/2009 , δηλαδή στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, γ) στις λοιπές εκκλησίες και δόγματα των κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, με την προϋπόθεση ότι το ανωτέρω προσωπικό επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

3. Όσον αφορά τις εξαιρέσεις από το σύστημα προσλήψεων του ν.2190/94 περιορίζονται μόνο στις κατηγορίες προσωπικού που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

Άρθρο 3

Β. Διατήρηση σε ισχύ ειδικών διατάξεων που αφορούν το διορισμό προσώπων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Συγκεκριμένα:

● Με το άρθρο 3 του νόμου διατηρούνται σε ισχύ οι ακόλουθες διατάξεις:

● Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 29 του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176 Α΄) και αφορούν στο διορισμό ιατρών ειδικευμένων και οδοντιάτρων, καθώς και απόφοιτων όλων των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας, ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΤΕΕ των ειδικοτήτων νοσηλευτών τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, κοινωνικών λειτουργών, φυσικοθεραπευτών, φαρμακοποιών, ψυχολόγων και βιολόγων, που πάσχουν από συγκεκριμένα νοσήματα .

● Το άρθρο 10 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81Α), που αφορά στην κατάρτιση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταλόγου επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.

● Ο ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220Α), όπως ισχύει που αφορά στη μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (όπως πολύτεκνοι – τρίτεκνοι γονείς και τα τέκνα αυτών, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, κ.λ.π):

● Το άρθρο 10 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α΄), που αφορά σε προσλήψεις για τροφίμους βρεφοκομείων και ορφανοτροφείων και συγκεκριμένα σε θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Δήμων, Κοινοτήτων και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και ιδρυμάτων τους ή επιχειρήσεών τους ή άλλων νομικών τους προσώπων. Το ποσοστό των προσλήψεων της περίπτωσης αυτής επιτρέπεται να ορίζεται στο 5% του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων του φορέα και αφορά σε άτομα τα οποία ανατράφηκαν επί επταετία τουλάχιστον σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ή σε βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου της περιοχής του ίδιου νομού.

● Το άρθρο 19 του ν.1911/1990 –(ΦΕΚ 166 Α΄), όπως ισχύει, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα συζύγου ή ενός από τους στενούς συγγενείς αξιωματικών, οπλιτών κ.λ.π., οι οποίοι απεβίωσαν ή κατέστησαν ανάπηροι από τραυματισμό ή ασθένεια σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, να διορισθούν ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

● Το άρθρο 14 παρ. 20 του ν.2266/1994(ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο, όταν εργαζόμενος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τον τρόπο που αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, και ισχύει, αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος, ένα (1) μέλος της οικογένειας του θανόντος μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτόν, ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγός του επιτρέπεται να διορίζεται στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα σε κενή οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο διοριζόμενος.

● Το άρθρο 5 του ν.3624/2007 (ΦΕΚ 289 Α΄) σχετικά με διορισμό των συγγενών προσώπων που απεβίωσαν, ή υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, εξαιτίας των εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2007, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 20 του ν.2266/1994(ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύει.

● Το άρθρο 5 παρ. 3 του ν.2452/1996 –(ΦΕΚ 283 Α) σύμφωνα με το οποίο, σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τραυματισμού, αστυνομικού ή πυροσβεστικού υπαλλήλου, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, ο/η σύζυγος ή ένα τέκνο αυτού προσλαμβάνεται, κατόπιν αιτήσεώς του, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ως διοικητικός υπάλληλος ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανάλογα με τα προσόντα του, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και ανεξαρτήτως ύπαρξης κενής οργανικής θέσης.

● Το άρθρο 6, παρ. 7 του ν.2244/1994, όπως ισχύει με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα σε ένα μέλος της οικογένειας μισθωτού να προσλαμβάνεται στη Δ.Ε.Η., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.2190/1994, θανόντος, συνεπεία εργατικού ατυχήματος κλπ.

Γ. Αναμόρφωση κριτηρίων και μορίων για πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού

Άρθρο 4

– Κατάργηση της προσαύξησης της μοριοδότησης για τακτικό προσωπικό:

Με το άρθρο 4 του νόμου αυτού καταργείται η προσαύξηση κατά 50% των μορίων της εμπειρίας, που είχε αποκτηθεί σε καθήκοντα ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης και αθροιστικά ήταν ίση ή μεγαλύτερη των 24 μηνών και είχε διανυθεί στο Δημόσιο σε εφαρμογή του άρθρου 18 του ν.2190/94. Σημειώνεται ότι η μοριοδότηση της εμπειρίας διατηρείται σε ισχύ.

Άρθρο 5

– Κατάργηση του κριτηρίου της συνέντευξης για τακτικό προσωπικό:

Με τις διατάξεις του άρθρου 5, καταργείται η διενέργεια της προφορικής συνέντευξης και η βαθμολογία του κριτηρίου αυτού σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σειρά προτεραιότητας (άρθρο 18 του ν. 2190/1994), καθώς και όπου προβλέπεται με ειδικές διατάξεις. Διατηρείται το κριτήριο της προφορικής συνέντευξης για την διαδικασία επιλογής ειδικού επιστημονικού προσωπικού του άρθρου 103, παρ. 3 του Συντάγματος ή αντιστοίχου επιστημονικού προσωπικού των ΝΠ.Ι.Δ που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/94 (άρθρο 19 του ν.2190/1994, όπως ισχύει).

Επίσης, καθιερώνεται η συνέντευξη μόνο για την πλήρωση θέσεων προσωπικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν.2190/1994, όπως ισχύει οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης, ύστερα από αίτημα του φορέα και απόφαση του ΑΣΕΠ. Η συνέντευξη στην περίπτωση αυτή διεξάγεται με ευθύνη του ΑΣΕΠ από Επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζονται από το ΑΣΕΠ και διαθέτουν γνώσεις, εμπειρία και ικανότητα, προκειμένου να αξιολογήσουν την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης και θα διενεργείται μόνο σε υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων με βάση τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν.2190/1994, όπως ισχύει. Ο αποκλεισμός, λόγω ακαταλληλότητας, υποψηφίου θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως από την Επιτροπή και να καταγράφεται στα σχετικά πρακτικά.

Άρθρο 6

– Μεταβολές στη μοριοδότηση υποψηφίων για τακτικό προσωπικό

Με το άρθρο 6, τροποποιούνται τα μόρια που λαμβάνουν οι υποψήφιοι κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασία: α) γραπτού διαγωνισμού και β) διαγωνισμού με σειρά προτεραιότητας. Συγκεκριμένα στον γραπτό διαγωνισμό (άρθρο 17 του ν.2190/1994, όπως ισχύει):

● Περιορίζεται ο υπολογισμός μορίων εμπειρίας στα πέντε έτη με ταυτόχρονη αύξηση των μορίων που λαμβάνεται για τα έτη αυτά (4 μονάδες για 5 έτη ). Στον διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας (άρθρο 18 του ν.2190/1994, όπως ισχύει):

● Αυξάνεται η βαρύτητα του βαθμού του τίτλου σπουδών (πολλαπλασιαστής: 110). Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών υπολογίζονται σε δεκάβαθμη κλίμακα.

● Καταργείται η μοριοδότηση λόγω παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ.

● Αυξάνονται τα μόρια των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, τόσο στο γνωστικό όσο και σε άλλο αντικείμενο από αυτό της προκηρυσσομένης θέσης.

(α. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τετρακόσιες (400) μονάδες.

β. Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: διακόσιες (200) μονάδες.

γ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: διακόσιες (200) μονάδες.

δ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: εκατό (100) μονάδες.)

Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή δεύτερο διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται επιπλέον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των μορίων που προβλέπονται για τον

αντίστοιχο πρώτο τίτλο.

● Η εμπειρία μοριοδοτείται με επτά μονάδες ανά μήνα και για συνολικό χρόνο μέχρι εξήντα μήνες (420 μόρια).

Άρθρο 7

– Επανακαθορισμός εμπειρίας για διορισμό ή πρόσληψη προσωπικού ( τακτικό προσωπικό)

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 προβλέπεται ότι για το 50% των προκηρυσσομένων θέσεων ανά φορέα, κλάδο ή ειδικότητα δεν θα λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία ως βαθμολογούμενο κριτήριο. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται ισότιμα οι υποψήφιοι που διαθέτουν προϋπηρεσία και όσοι δεν είχαν απασχοληθεί τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα πριν τη συμμετοχή τους σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Διατηρείται πάντως η εξαίρεση από τη ρύθμιση αυτή στις περιπτώσεις που η εμπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού ή πρόσληψης κατά τον οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα, ή από ειδική διάταξη νόμου. Για τις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύει η υποχρέωση κάλυψης του 50% των θέσεων χωρίς το κριτήριο της εμπειρίας.

Άρθρο 8

– Ειδική γραπτή δοκιμασία «test δεξιοτήτων» (τακτικό προσωπικό):

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 ρυθμίζονται με ορθολογικότερο τρόπο θέματα που αφορούν στην ειδική γραπτή δοκιμασία στην οποία μπορεί να συμμετάσχει υποψήφιος, σε διαδικασία με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 που διενεργεί το ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα, η ισχύς της ορίζεται πλέον στα δέκα (10) έτη (από τρία (3) που προβλεπόταν) και λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση η βαθμολογία που έχει λάβει ο υποψήφιος την τελευταία φορά συμμετοχής του στην εν λόγω ειδική γραπτή εξέταση. Επίσης, προβλέπεται η διενέργειά του από το ΑΣΕΠ μία τουλάχιστον φορά κάθε δύο έτη (από ένα που ήταν έως σήμερα). Το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αυτή παρέχεται σε όσους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης κατέχουν βασικό τίτλο σπουδών τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το 0 έως το 100.

Άρθρο 9

Δ. Ρυθμίσεις που αφορούν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

Στο άρθρο 9, επέρχονται αλλαγές τόσο στα κριτήρια όσο και στον τρόπο μοριοδότησης αυτών, για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προβλέπονται στο άρθρο 21 του ν.2190/94, όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα:

●Μειώνεται η μοριοδότηση του χρόνου ανεργίας (200 μονάδες για τέσσερις μήνες και 75 μονάδες για κάθε μήνα άνω των τεσσάρων μηνών και μέχρι ένα έτος). Ως εκ τούτου, ο μέγιστος αριθμός μορίων για ένα έτος ανεργίας θα είναι: 200 (για τους πρώτους τέσσερις μήνες) + 75 Χ 8 μήνες που υπολείπονται για τη συμπλήρωση ενός έτους. Σύνολο: 800.

●Αυξάνεται η βαρύτητα του βαθμού του βασικού τίτλου σπουδών (πολλαπλασιαστής: 40 για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και 20 για την κατηγορία ΔΕ)

●Η εμπειρία μοριοδοτείται με επτά μονάδες ανά μήνα και για συνολικό χρόνο μέχρι εξήντα μήνες με μέγιστο αριθμό μορίων ως εξής:

7 μόρια για κάθε μήνα Χ 60 μήνες. Σύνολο: 420 μόρια

●Καταργείται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της υποπερίπτωσης 6 (Εμπειρία) της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του ν.2190/1994, σύμφωνα με την οποία «οι μονάδες της εμπειρίας προσμετρώνται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία αυτή ορίζεται ως προσόν από την οικεία ανακοίνωση απασχόλησης». Κατά συνέπεια, η εμπειρία θα βαθμολογείται σε κάθε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου είτε αυτή προβλέπεται ως προσόν στην οικεία ανακοίνωση είτε όχι.

●Καταργείται το κριτήριο της ηλικίας

●Θεσπίζεται νέο κριτήριο και μοριοδοτείται, το οποίο αφορά στις μονογονεϊκές οικογένειες. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, μονογονεϊκή οικογένεια νοείται κάθε οικογένεια με ένα γονέα, ο οποίος έχει την επιμέλεια ενός ή περισσοτέρων τέκνων, με την προϋπόθεση ότι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, να έχει ανήλικο τέκνο και την επιμέλεια αυτού.

Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στην έννοια της μονογονεικής οικογένειας για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης οι διαζευγμένοι και τα τέκνα αυτών. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994, με τις οποίες ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την πρόσληψη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεν έχουν τροποποιηθεί. Ως εκ τούτου, οι φορείς αποστέλλουν τόσο τις ανακοινώσεις όσο και τους πίνακες που περιλαμβάνουν τους προσλαμβανομένους, για έλεγχο στο ΑΣΕΠ.

● Καθορίζεται η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την περιοδική απασχόληση προσωπικού σχολείων, εκπαιδευτηρίων και βρεφονηπιακών σταθμών του δημόσιου και των λοιπών φορέων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 ίση με την σχολική περίοδο, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

● Καταργούνται τυχόν ειδικές διατάξεις που αφορούν σε διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ή ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει.

● Προβλέπεται μεταβατικά η δυνατότητα διατήρησης των ειδικών διατάξεων μέχρι 31-12-2010.

● Σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 14 (παρ.1, περ. β) του ν.3812/09 , οι υπηρεσίες που επιθυμούν να διατηρήσουν σε ισχύ τις διατάξεις αυτές μέχρι 31.12.2010, θα πρέπει να αποστείλουν το αίτημά τους στο ΑΣΕΠ, το οποίο θα υποβάλει πρόταση στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση για διατήρηση σε ισχύ των εν λόγω διατάξεων .

● Τέλος, οι υπηρεσίες και φορείς που απασχολούν προσωπικό για κάλυψη εποχικών αναγκών, θα πρέπει να φροντίσουν για την έκδοση της προβλεπομένης στην παρ. 8 του άρθρου 9 απόφασης για την εξειδίκευση των εποχικών τους αναγκών καθώς και τον προσδιορισμό του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψή τους. 

Άρθρο 10

Συμβάσεις έργου

Με το άρθρο 10 του ν.3812/2009, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του ανωτέρω άρθρου δεν επιτρέπεται σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου:

α) για την κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραμματειακής εξυπηρέτησης του φορέα π.χ. για ανάγκες που εξυπηρετούνται από κλάδους/ειδικότητες Διοικητικού, Διοικητικού Γραμματέων κ.λπ., ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης, και β) εφόσον από τις διατάξεις του οργανισμού των υπηρεσιών και ν.π.δ.δ. ή κανονισμού ή οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού προβλέπονται οργανικές θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές για τις οποίες προτείνεται η κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα. Βέβαια, στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 14 του ανωτέρω νόμου, είναι δυνατό με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από πρόταση του ΑΣΕΠ «… να ορίζεται κατά περίπτωση, μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος της περ. β΄ της παρ. 2 του αρ.6 του ν.2527/1997, που προστέθηκε με την παρ.1 του αρ.10 του παρόντος νόμου από την ημερομηνία δημοσίευσής του και πάντως σε καμία περίπτωση μετά τις 31.12.2010. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού καταληκτική ημερομηνία είναι η 31.12.2011». Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται ύστερα από αίτημα της οικείας υπηρεσίας ή του φορέα που υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ.

Σε κάθε περίπτωση για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση οικείου Υπουργού για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, η οποία προβλέπεται στην παρ.1 του άρ.6 του ν. 2527/1997, όπως ισχύει, απαιτείται πλέον, αντί της βεβαίωσης της νομικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου της υπηρεσίας ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση μίσθωσης έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας.

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών από το ΑΣΕΠ, οι υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα, παρακαλούνται να αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ ταυτόχρονα τόσο το αίτημα για χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου, καθώς και το αίτημα για την υποβολή της πρότασης από το ΑΣΕΠ στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του αρ.14 του ν.3812/09, όπου υπάρχει ανάγκη για την έκδοση της απόφασης αυτής.

● Η καινοτομία που εισάγεται με το νόμο αυτό όσον αφορά στις συμβάσεις έργου βρίσκεται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.2527/97, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του ανωτέρω άρθρου 10 όπου ορίζεται ότι από την ισχύ του νόμου αυτού, για την επιλογή των αναδόχων με σύμβαση έργου εφαρμόζονται αναλόγως τα κριτήρια που προβλέπονται για την επιλογή και πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρ. 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Με τη διάταξη αυτή καθορίζεται ότι προκειμένου για την κατάρτιση των συμβάσεων έργου θα τηρηθεί η διαδικασία που ακολουθείται για τις προσλήψεις με το άρθρο 21 του νόμου 2190/1994 με πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ (έλεγχος ανακοίνωσης πινάκων κατάταξης και ενστάσεων).

● Εξαιρούνται και ως εκ τούτου επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου και χωρίς την εφαρμογή των κριτηρίων και μορίων του άρθρ. 21 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, οι κατωτέρω περιπτώσεις:

«α. οι ιατροί, οι οδοντίατροι, οι ελεγκτές ιατροί, οι θεραπευτές ιατροί των ασφαλιστικών ταμείων,

β. οι ιατροί και νοσηλευτές των δημοτικών ιατρείων, των ΚΑΠΗ και των Κοινωνικών Δομών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού,

γ. οι καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων,

δ. επιστήμονες στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων.»

Ωστόσο και στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

● Τέλος επισημαίνεται ότι παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 που δεν τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 3812/2009.

Άρθρο 11

Διορισμός Διακριθέντων Αθλητών

Με το άρθρο 11 του ν.3812/2009, τροποποιούνται οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία διορισμού διακριθέντων αθλητών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.2190/94, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα:

● Από 01/01/2010, περιορίζονται οι νίκες και οι αθλητικές διοργανώσεις που πρέπει να επιτύχει αθλητής προκειμένου να αποκτήσει δικαίωμα διορισμού. Στο εξής εξαιρετική αγωνιστική διάκριση αθλητή, προκειμένου να αποκτήσει δικαίωμα διορισμού, είναι:

α)Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και

β) Η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης ανδρών – γυναικών , νέων ανδρών –γυναικών, εφήβων-νεανίδων σε αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες ομοσπονδίες.

Δικαίωμα διορισμού κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων αποκτούν και αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς αγώνες καθώς και στους Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών – γυναικών ή Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών – γυναικών. Οι αθλητές με αναπηρία επιτρέπεται να διορίζονται και σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με την πράξη διορισμού και καταργούνται με την αποχώρηση με οποιονδήποτε τρόπο αυτών που τις κατέχουν.

● Από 01/01/2010, απαραίτητη προϋπόθεση για να διορισθούν οι αθλητές είναι να έχουν διακόψει την αθλητική τους δραστηριότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους για διορισμό υποβάλλοντας σχετική βεβαίωση από την οικεία ομοσπονδία, καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής της αγωνιστικής τους δραστηριότητας.

● Δεν διορίζονται οι επαγγελματίες αθλητές(π.χ. ποδοσφαιριστές και καλαθοσφαιριστές επαγγελματικών κατηγοριών), καθώς και αθλητής που τιμωρήθηκε ποινικά ή πειθαρχικά για παράβαση ντόπινγκ. Ο διορισμός ανακαλείται αν η παράβαση ντόπινγκ διαπιστωθεί μετά το διορισμό.

● Για όσους αθλητές πέτυχαν διάκριση μέχρι και τις 31/12/2009, η διαδικασία διορισμού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999, καθώς και της κοινής υπουργικής απόφασης αρ. 24344/9.6.2009 (ΦΕΚ 1182 Β΄/17.6.2009), όπως ισχύουν. Ο διορισμός τους γίνεται οποτεδήποτε, χωρίς τον περιορισμό των τεσσάρων ετών, που προβλέπεται στην περίπτωση 12α της παρ. 8 του άρθρου 18 του ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του ν.3773/2009 (120Α) με την προϋπόθεση να έχουν διακόψει την αθλητική τους δραστηριότητα, που διαπιστώνεται όπως ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 11 του ν. 3812/09. Επισημαίνουμε, τέλος, ότι για όσους αθλητές πέτυχαν διάκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2725/1999, όπως ισχύει, και δεν έχει δημοσιευθεί η πράξη διορισμού στην Ε.τ.Κ. θα πρέπει και αυτοί προηγουμένως να έχουν διακόψει την αθλητική τους δραστηριότητα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διορισμού τους.

Άρθρο 14

Μεταβατικές διατάξεις

● Με την παρ. 2 του άρθρου 14 ορίζεται ότι: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου οι οποίες λήγουν ή έληξαν εντός του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2009 και εντός του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2010 παρατείνονται από τη λήξη τους και μέχρι τις 30.4.2010, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των αναδόχων με σύμβαση μίσθωσης έργου είναι μεγαλύτερος του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού αριθμού του υπηρετούντος πάσης φύσεως προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των συμβασιούχων μίσθωσης έργου) του τομέα λειτουργίας, κλάδου ή ειδικότητας του οικείου φορέα στον οποίο παρέχεται πραγματικά υπηρεσία ή εκτελείται το έργο, ανεξάρτητα από το φορέα με τον οποίο έχει καταρτισθεί η σύμβαση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ.164/2004».

Διευκρινίζεται ότι η παράταση αυτή γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου η οποία εκδίδεται μετά την έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 όπως

τροποποιήθηκε με την ΠΥΣ 28/31-12-2009. Οι υπηρεσίες, τα ν.π.δ.δ. και οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού που απασχολούν συμβασιούχους με μίσθωση έργου και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης αυτής θα πρέπει άμεσα να υποβάλλουν δια του αρμοδίου Υπουργού σχετικό αίτημα για την παράταση των συμβάσεων μίσθωσης έργου, στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Υπηρεσίας μας για την παροχή της σχετικής έγκρισης από την Τριμελή Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως τροποποιήθηκε και παρατάθηκε η ισχύς της με την Π.Υ.Σ. 28/2009 (βλ. σχετικά τη ΔΙΠΠ Φ/2.9/20/οικ. 31336/21.12.2009 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού). Αν δε πρόκειται για ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ Βαθμού, το αίτημα θα πρέπει να υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Σταδίου 27).

Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου 3812/2009 (άρθρο 14 παρ.2), δηλαδή οι συμβασιούχοι να υπερβαίνουν το 50% του συνολικού αριθμού του υπηρετούντος πάσης φύσεως προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των συμβασιούχων μίσθωσης έργου) του τομέα λειτουργίας, κλάδου ή ειδικότητας του οικείου φορέα στον οποίο παρέχεται πραγματικά υπηρεσία ή εκτελείται το έργο, ανεξάρτητα από το φορέα με τον οποίο έχει καταρτιστεί η σύμβαση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ΠΔ 164/2004.

Το ίδιο αίτημα θα πρέπει να απευθύνεται και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης για την ύπαρξη των πιστώσεων.

Σημειώνεται ότι η παράταση των συμβάσεων αυτών δεν είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία ή το φορέα και ως εκ τούτου οι υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημά τους, αφού σταθμίσουν τις ανάγκες ή την πορεία του έργου που εκτελούν οι ανάδοχοι και να προτείνουν τον αριθμό ανά ειδικότητα των συμβασιούχων που είναι απαραίτητοι για την παράταση των συμβάσεών τους λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό τους.

Άρθρο 15

● Παράλληλα επισημαίνεται ότι με το άρθρο 15 του νόμου αυτού ορίζεται ότι: «Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο αυτού.»

● Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων να ενημερώσουν αμέσως όλους τους εποπτευόμενους φορείς τους.

Η Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα τους Ο.Τ.Α. που εποπτεύει. Η εγκύκλιος αυτή είναι ανηρτημένη στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: www . gspa . gr στη διαδρομή: Δημόσια Διοίκηση – Προσλήψεις και Νέες Καταχωρήσεις.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γεώργιος Ντόλιος

Τηλέφωνα επικοινωνίας για θέματα: έκτασης εφαρμογής του νόμου, εγκριτικών αποφάσεων, κριτηρίων πρόσληψης και διορισμού διακριθέντων αθλητών

213 1313257 κΛάσκαρη (e-mail: [email protected])

213 1313256 κ. Μπουρλάκη (e-mail: [email protected])

213 1313264__

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων