Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος: Νεότερες Εξελίξεις

Με γνώμονα την πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωσή σας σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της έκδοσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι.

Ως γνωστόν το συγκεκριμένο θέμα εκκρεμεί από το 2004 και συντηρείται έκτοτε σε εκκρεμότητα με αποκλειστική ευθύνη του ΚΕΣΥ.
Το ΚΕΣΥ απέφευγε όλον αυτό τον καιρό (άνευ λόγου και αιτίας), να συγκαλέσει την εκτελεστική επιτροπή και να ορίσει εισηγητή ο οποίος θα γνωμοδοτούσε επί του θέματος. Πρόεδρος του ΚΕΣΥ (ο οποίος είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής) όλα αυτά τα έτη ήταν Ακτινολόγος Ιατρός. Σήμερα είναι Νευροχειρουργός και αυτό έχει την σημασία του. Επίσης θα πρέπει να γίνει γνωστό πως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ είναι πολιτικές θέσεις και ως εκ τούτου ορίζονται άμεσα από τον εκάστοτε Υπουργό Υγείας.

Έτσι δια της μεθόδου της μη γνωμοδοτήσεως, από το 2004, το ΚΕΣΥ καθυστερούσε την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος μας .
Μετά τις τελευταίες προσπάθειες της Ένωσης, η οποία κατάφερε να φέρει το εν λόγω θέμα στη Βουλή (εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε τα αναρτημένα βίντεο από την συγκεκριμένη συνεδρίαση) με την βοήθεια των Βουλευτών κου Τσιρώνη Δ., κας Παπανδρέου Ο. και του κου Κριτσωτάκη Μ. και αφού υπήρξε πολιτική δέσμευση από τον Υπουργό και Υφυπουργό ΥΥΚΚΑ (κο Λοβέρδο και κο Τιμοσίδη αντίστοιχα), κύλησε ο τροχός και υπήρξε η αναμενόμενη εξέλιξη.

Το ΚΕΣΥ όρισε εισηγητή και του ζήτησε να διερευνήσει το θέμα και να καταθέσει εισήγηση επ’ αυτού όπως και έγινε.
Εισηγητής ορίσθηκε ο Κος Μπατάκης Νικόλαος, Ακτινολόγος Ιατρός, Διευθυντής του ΠΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ», μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ, ο οποίος διατηρεί ταυτόχρονα τις ιδιότητες του Πρόεδρου των Απεικονιστών Ελλάδας (Ακτινολόγοι Ιατροί)και του Αντιπροέδρου της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρίας.

Σας παραθέτουμε αυτούσια την εισήγηση του κου Μπατάκη προς ενημέρωση σας.

https://www.otae.gr/wp-content/uploads/2012/10/ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-ΚΕΣΥ-2012-ΜΠΑΤΑΚΗΣ-pdf.pdf

Η εισήγηση του κου Μπατάκη δεν μας βρίσκει σύμφωνους διότι θεωρούμε πως δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες  του επαγγελματικού μας χώρου, ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από πνεύμα διάκρισης απέναντί μας, σε σχέση με άλλους επαγγελματίες υγείας.

Η Ένωση της οποίας ζητήθηκε να καταθέσει την γνώμη της επί της εισηγήσεως του κου Μπατάκη, μιας και ήταν αυτή που επανέφερε το εν λόγο θέμα στο προσκήνιο, τοποθετήθηκε αρνητικά στον περιγραφέντα τρόπο έκδοσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Συγκεκριμένα έχουμε τις εξής παρατηρήσεις.

 1) Τα  επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Ραδιολογίας Ακτινολογίας (Τ.Α.) περιγράφονται επακριβώς στο υπ’ αριθμό 118 ΦΕΚ/Α/14-6-1996 Π.Δ.164 και ως εκ τούτου δεν χρήζει και δεν είναι της παρούσης η εκ νέου περιγραφή τους.

Η άσκηση οποιασδήποτε επιπρόσθετης άλλης δραστηριότητας (όπως π.χ. ακτινοσκόπηση), η οποία στο προαναφερθέν Π.Δ που καθορίζει τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, δεν αναφέρεται ως αποκλειστική αρμοδιότητα των ανωτέρω επαγγελματιών, αλλά ως επικουρική, θα πρέπει να καθορισθεί με επαναπροσδιορισμό των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων αποκλειστικά και μόνο από το καθ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας.

 2) Η προβλεπόμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τομείς απαραιτήτως (κλασσικό, αξονικό και μαγνητικό τομογράφο, μαστογραφία, πυρηνική ιατρική και ακτινοθεραπεία, επεμβατική ακτινολογία κ.λ.π.), έτσι όπως αυτοί αναφέρονται στο Π.Δ. 164/1996  που καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τ.Α., καθώς η 4ετής εκπαίδευσή μας και το πρόγραμμα σπουδών, καλύπτουν επιστημονικά και επαγγελματικά όλες τις παραπάνω θέσεις εργασίας.

Επίσης είναι  γνωστό ότι το ΑΣΕΠ δεν προκηρύσσει θέσεις εργασίας βάσει ειδικότητας (π.χ. τεχνολόγος αξονικού ή τεχνολόγος πυρηνικής ιατρικής) αφού οι οργανισμοί των νοσοκομείων δεν προβλέπουν κάτι τέτοιο, αλλά ζητά απλά Τεχνολόγο Ακτινολόγο. Το ίδιο συμβαίνει και στον ιδιωτικό τομέα υγείας.

Εξάλλου η επάρκεια στο κλασσικό ακτινολογικό δεν προκύπτει από ιστορικούς λόγους ,αλλά διότι υφίσταται πλήρης εξειδίκευση στο πλαίσιο διδασκαλίας του ΤΕΙ. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα λοιπά γνωστικά αντικείμενα ,επομένως δεν χρειάζεται επιπρόσθετη εξειδίκευση στο πλαίσιο διδασκαλίας του ΤΕΙ, πολύ δε περισσότερο εκτός ΤΕΙ. Αν εν πάση περιπτώσει κριθεί ότι απαιτείται πρόσθετη εκπαίδευση ,αυτή δύναται να παρασχεθεί από το ίδιο το τμήμα (Τ.Ρ.Α.) με προϋποθέσεις και διαδικασίες που θα ορίσει το ίδιο ως το μόνο αρμόδιο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

Θεωρούμε επιστημονικά απαράδεκτη, οικονομοτεχνικά ζημιογόνο και εν γένει ύποπτη, οιαδήποτε εμπλοκή τρίτων στην παροχή εκπαίδευσης, η οποία παρέχεται σύμφωνα με τον νόμο αποκλειστικά από το ΑΤΕΙ.

Επιπλέον θεωρούμε απαράδεκτη την πιθανή χορήγηση πρόσθετων οικονομικών και άλλων πόρων σε τρίτους για διεξαγωγή έργου για το οποίο δεν τυγχάνουν εκ του νόμου αρμόδιοι, τη στιγμή μάλιστα που το έργο αυτό έχει ανατεθεί στο ΑΤΕΙ, όπως και τα σχετικά κονδύλια. Επιπλέον τυγχάνει εντελώς αναιτιολόγητη η πρόταση για επιπλέον εξειδικεύσεις, δεδομένου ότι δεν αναφέρεται για ποιόν λόγο δεν είναι επαρκής η μέχρι σήμερα παρεχόμενη εκπαίδευση από το ΑΤΕΙ.

Ως εκ  τούτου θεωρούμε εντελώς άστοχη την κατηγοριοποίηση της χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος ανά ειδικότητα. Ταυτόχρονα πιστεύουμε πως είναι τουλάχιστον απαξιωτική για τα 4 έτη  σπουδών μας και τον φορέα ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτές (Τμήμα Ραδιολογίας Ακτινολογίας- ΑΤΕΙ).

Κατ’ επέκταση δεν υφίσταται η αναγκαιότητα ύπαρξης των εν λόγω σεμιναρίων.

3) Επιπλέον σε όλα τα Επαγγέλματα υγείας με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, εργασιοθεραπευτές, οπτικοί, κλπ) η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται μόνο με την κατοχή του πτυχίου, γεγονός που εγείρει κεφαλαιώδη ζητήματα παραβίασης της αρχής ισότητας ( άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγματος) για την υποβληθείσα εισήγηση του κου Μπατάκη.

4) Τέλος σε ότι αφορά τους αποφοίτους των ΙΕΚ, όπως γνωρίζετε δεν έχουν καθορισθεί μέχρι σήμερα επαγγελματικά δικαιώματα από το καθ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε για καθορισμό όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στους εν λόγω αποφοίτους.

Επιπρόσθετα, η εκπαίδευσή τους κρίνεται ανεπαρκής σε σχέση με την εκπαίδευση των αποφοίτων ΑΤΕΙ, τόσο από άποψη προγράμματος σπουδών, όσο και από χρονική διάρκεια φοίτησης. Σε καμία περίπτωση η παρακολούθηση σεμιναρίων δύο ημερών (ΕΕΑΕ), ή και μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως αντισταθμιστικό μέτρο της ελλείπουσας εκπαίδευσης.

Η αίσθηση που δημιουργείται από την εισήγηση σε αυτό το σημείο, είναι ότι οι απόφοιτοι του ΑΤΕΙ, και το ίδιο το ΑΤΕΙ για κάποιο λόγο υποσκελίζονται και «τιμωρούνται», ενώ αντίθετα πριμοδοτούνται εκπαιδευτικοί φορείς κατώτερου επίπεδου(2ετούς αντί 4ετούς), οι οποίοι μάλιστα παρέχουν τις υπηρεσίες τους έναντι αμοιβής. Οι εν λόγω φορείς προσπορίζουν τίτλους σπουδών (κατάρτισης) που δεν επαρκούν καν για την απασχόληση των σπουδαστών σε εργαστήρια ακτινοβολιών, τόσο λόγω της ανεπάρκειας ως προς τις παρασχεθείσες γνώσεις, όσο και ως προς την ακαταλληλότητα σε σχέση με την ακτινοπροστασία. Για αυτό τον λόγο και απαγορεύεται η απασχόλησή τους σε εργαστήρια ακτινοβολιών εφόσον δεν έχει προηγηθεί η πιστοποίηση τους από την ΕΕΑΕ.

Επισημαίνεται δε, ότι σε κανένα επάγγελμα υγείας ,το δίπλωμα των ΙΕΚ αντιστοίχων ειδικοτήτων δεν έχει εξομοιωθεί με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πόσο μάλλον δε να γίνει ανώτερο, γιατί με την εν λόγω πρόταση αυτό ουσιαστικά στοιχειοθετείται και σίγουρα δεν είναι το ΚΕΣΥ αρμόδιο όργανο για να το προτείνει.

 Μπαίνουμε στον πειρασμό υπερθεματίζοντας, να σχολιάσουμε δύο αρνητικά σημεία τα οποία μας προκαλούν αλγεινή εντύπωση, στην εισήγηση του μέλους της εκτελεστικής.

Α) Το παράλογο γεγονός, ότι η πρόταση δεν προβλέπει καν την ίδια προσβασιμότητα στο επάγγελμα μεταξύ των επαγγελματιών, οι οποίοι φοίτησαν 4 έτη και κατόπιν υποχρεούνται να υποβληθούν σε απόκτηση ειδικότητας (γεγονός που θα οδηγούσε πρακτικά σε 5έτη συνεχόμενη φοίτηση), με σπουδαστές 2ετούς φοίτησης . Δηλαδή εν αντιθέσει με τους Τεχνολόγους, οι απόφοιτοι των ΙΕΚ με την 2ετή ανεπαρκή φοίτηση, θα έχουν απεριόριστη πρόσβαση στο επάγγελμα με μόνη προϋπόθεση την παρακολούθηση 2ήμερου σεμιναρίου της ΕΕΑΕ. Και βέβαια επ’ αυτού έρχεται να προστεθεί το γεγονός πρόβλεψης του εισηγητή, ότι ο Τ.Α. δεν θα δύναται να εργάζεται αν δεν έχει την αντίστοιχη ειδικότητα στα ανάλογα τμήματα πέραν του κλασσικού.

Ειλικρινά είναι αδύνατον να αντιληφθούμε με ποια λογική ένας επαγγελματίας με τετραετή φοίτηση υποχρεούται σε έναν επιπλέον χρόνο επιμορφωτικών σεμιναρίων, προκειμένου να εργαστεί, γιατί προφανώς κρίνεται ελλιπής ως προς των περιεχόμενο των γνώσεών του, αλλά ένας επαγγελματίας με 2 λιγότερα, πληρωτέα και χαμηλότερου μαθησιακού επιπέδου έτη σπουδών, κρίνεται πλήρης, απλά και μόνο με μια 2ήμερη επιμόρφωση. Πραγματικά δεν γνωρίζουμε τον λόγο για τον οποίο πρέπει να τιμωρείται ο απόφοιτος του ΑΤΕΙ, αφού η συγκεκριμένη πρόβλεψη συνιστά προφανή μεροληψία.

Β) Είναι απορίας άξιο για ποιο λόγο δεν αναφέρεται (τεχνηέντως;) ο πλέον αντιπροσωπευτικός Σύλλογος Τ.Α., που για μια δεκαετία αγωνίζεται αδιαλείπτως και με επανειλημμένες προτάσεις, να λύσει το εν λόγω θέμα, και ο οποίος έχει μέλη του αποκλειστικά και μόνο Τεχνολόγους Ραδιολογίας Ακτινολογίας. Αντίθετα παρουσιάζονται ως αρμόδιοι άλλοι σύλλογοι μέλη των οποίων είναι κυρίως απόφοιτοι ΙΕΚ, να έχουν λόγο ακόμη και στο περιεχόμενο των προτεινόμενων σεμιναρίων. Έτσι παρατηρείται το πρωτόγνωρο φαινόμενο, ότι κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας επαγγελματίες θα είναι αρμόδιοι για την περαιτέρω επιμόρφωση επαγγελματιών ανώτερης βαθμίδας, υποσκελίζοντας ακόμα και το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ.

Ταυτόχρονα με την ως άνω «παράλειψη», επισημαίνουμε την παραβατικότητα της εισήγησης στο γεγονός ότι προτείνεται ένας συνδικαλιστικός σύλλογος ( ΠΑΣΥΤΑ), να εκφέρει γνώμη για θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης , ενώ κρατείται σε απόσταση ένας επιστημονικός (ΣΤΡΑΕΠΤ) που μέλη του είναι αποκλειστικά και μόνο απόφοιτοι του τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας

 5) Έτσι εν όψει των ανωτέρω προτείνουμε η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος να χορηγείται στους

α. απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του Α.Τ.Ε.Ι.

β. σε όσους κατέχουν πτυχίο ΚΑΤΕΕ του τμήματος Παραϊατρικών Ραδιολογίας Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του Α.Τ.Ε.Ι.

γ. σε όσους κατέχουν τίτλο σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από το Ι.Τ.Ε. – ΔΟΑΤΑΠ με τα πτυχία που χορηγούνται από τα τμήματα Ραδιολογίας Ακτινολογίας των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας των Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας μας,

με την απόκτηση του πτυχίου, και το επάγγελμα του Τεχνολόγου Ραδιολογίας Ακτινολογίας να ασκείται στα πλαίσια των επαγγελματικών δικαιωμάτων που καθορίζονται με το Π.Δ164/1996

Οι Τ.Α. ως πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. πρέπει να έχουν αυτόνομο ρόλο στην παραγωγική διαδικασία και πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα που καθορίζει το πτυχίο και το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος αποφοίτησης όπως ισχύει σε όλες τις χώρες της Ε.Ε  Είναι αναφαίρετο δικαίωμα των αποφοίτων της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης να έχουν πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα και να μην υπολείπονται σε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ενώ αυτή δίδεται ήδη στους ακαδημαϊκά ισότιμους με τα Α.Τ.Ε.Ι. πτυχιούχους του εξωτερικού μέσω της εφαρμογής των οδηγιών της Ε.Ε (89/48,92/51)και των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ 1329-1333/2003.

Η άδεια αυτή να αφορά όλους τους εργαζόμενους στα εργαστήρια ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών πλην ιατρών, τουτέστιν κάθε εργαζόμενος στον οποίο ανατίθεται το έργο των Τ.Ρ.Α. που περιγράφει στην εισήγησή του ο εισηγητής, θα πρέπει να διαθέτει άδεια άσκησης Τεχνολόγου Ραδιολογίας Ακτινολογίας, άλλως δεν θα δύναται να εκτελεί το συγκεκριμένο έργο και μάλιστα με πρόβλεψη για ποινικές κα πειθαρχικές κυρώσεις εις βάρος οιουδήποτε παραβιάζει την διάταξη αυτή, λόγω και της επικινδυνότητας των ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών.

Κατόπιν της κατάθεσης της επιστολής μας στο ΚΕΣΥ, η ΕΤΑΕΔ έφερε το θέμα και στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας του ΑΤΕΙ Αθήνας, ζητώντας την άποψή της επί του θέματος προκειμένου να ενισχύσει την εισηγητική της έκθεση απέναντι στις όποιες αντιδράσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και της  Ολομέλειας του ΚΕΣΥ. Θεωρήσαμε αυτονόητο πως δεν θα υπήρχε καμία αντίρρηση εκ μέρους κανενός  στο συγκεκριμένο θέμα.

Ήταν κάτι που όφειλε το τμήμα προς τους απόφοιτούς του και επιτέλους ήταν επιβεβλημένο κάποια στιγμή  να πέρει θέση πλάι στον Σύλλογο των αποφοίτων του για τους οποίους άλλωστε και γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια.

Πλανηθήκαμε όμως πλάνη οικτρά.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (συμμετέχουν μόνο οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι εκπρόσωποι των φοιτητών) προτίμησε να τοποθετηθεί αρνητικά μεν στον τρόπο έκδοσης της άδειας που πρότεινε ο εισηγητής, θετικά μεν ως προς την αναγκαιότητα της έκδοσής της,  αλλά πήρε αποστάσεις από την συμπαράταξη με τον ΣΤΡΑΕΠΤ (που δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους καθηγητές -Σαββόπουλος Γ.- και τους φοιτητές του τμήματος) και την ΕΤΑΕΔ σε όλα τα λοιπά θέματα που εισηγείται ο κος Μπατάκης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο προϊστάμενος και ο αναπληρωτής προϊστάμενος (οι οποίοι είναι ακτινοφυσικός και ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής και όχι τεχνολόγοι ακτινολόγοι)  που είναι οι ακαδημαϊκά υπεύθυνοι του τμήματος δεν είχαν αντίρρηση με την τοποθέτησή τους υπέρ της ΕΤΑΕΔ και του ΣΤΡΑΕΠΤ, ωστόσο συναντήσαμε άρνηση από συνάδελφους!!!!! (κυρίως από τον κο Κουμαριανό) που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των μελλοντικών Τεχνολόγων Ραδιολογίας Ακτινολογίας οι οποίοι και ψήφισαν ενάντια στην πρόταση μας, με διέξοδο μία τρίτη πρόταση (η δεύτερη ήταν του κου Κουμαριανού και εναντίον της δικής μας), η οποία κατατέθηκε αιφνιδίως (προσυμφωνημένη;) από την κα Οικονόμου Γ. η οποία και υπερψηφίσθηκε.

Οι δε εκπρόσωποι των φοιτητών ….απουσίαζαν.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι μέσω των προτάσεων του εισηγητή «φωτογραφίζονται» συγκεκριμένα άτομα.

Επειδή είμαστε σίγουροι πως θα αναπτυχτεί από πλευράς των αρνητών της προτάσεώς μας η δικαιολογία του «δεν εμπλέκουμε το τμήμα στα συνδικαλιστικά-επαγγελματικά των τεχνολόγων», θα επισημάνουμε ότι ο βασικός και ένθερμα αντιμαχόμενος της θέσης μας (κος Κουμαριανός) ήταν και ένας από τους εμπνευστές – πρωτεργάτες της εισήγησης του ΠΑΣΤΑ το 2002 (Κουμαριανος, Κουτσούκος, Κατσιφαράκης) περί έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνολόγου ακτινολόγου (την τότε πρόταση την βλέπετε ακριβώς από κάτω), στην οποία μεταξύ άλλων «πρωτοτυπιών» προέβλεπε συνεχείς εξετάσεις για την διατηρησιμότητά της. Η επαγγελματική αυτή ομηρία θα πραγματοποιείτο μέσω των εξετάσεων σε ποιους άλλους; Στους ίδιους τους εμπνευστές του βέβαια.

Η πλατφόρμα αυτής της πρότασης χρησιμοποιήθηκε και από τον κο Μπατάκη για την δική του εισήγηση (βλέπε εμπλοκή ΠΑΣΤΑ).

Τώρα που έχετε την κατάλληλη ενημέρωση μπορείτε να εξάγετε τα συμπεράσματα σας.

https://www.otae.gr/wp-content/uploads/2012/10/ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΑΣΤΑ-ΑΔΕΙΑ-ΑΣΚ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.pdf

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων