Αγωγή για την διεκδίκηση αναδρομικών των ποσοστών αμοιβής της Ολοήμερης λειτουργίας των Νοσοκομείων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε την γνωμοδότηση του δικηγορικού γραφείου EJNP του νομικού μας συμβούλου κυρίου Νέστορα Πέτσα , με την οποία όσοι συνάδελφοι δεν λάμβαναν τα ποσοστά αμοιβής για την ολοήμερη λειτουργία σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Υ4α/ 147881/25-11-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1851/τ.Β’/25-11-2010 ,  μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά μετά την ψήφιση της ΚΥΑ ΦΕΚ 2495/τ.Β’/2020 η υπ’ αριθ. Γ2α/οικ.37824/17-6-2020 . Με βάση την παρακάτω γνωμοδότηση θεωρούμε ότι όσοι συνάδελφοι δεν λάμβαναν παρανόμως ποσοστιαία αμοιβή για την συμμετοχή τους στην ολοήμερη λειτουργία με το παλαιό καθεστώς χορήγησης ,τους δίνεται η δυνατότητα διεκδίκησης αναδρομικών τουλάχιστον 2 ετών .

Επισημαίνουμε ότι ,δεν είναι υποχρεωτικό για όσους συναδέλφους αποφασίσουν να διεκδικήσουν τα αναδρομικά τους, να συμφωνήσουν με το εν λόγω νομικό γραφείο. Η επιλογή του νομικού εκπροσώπου έγκειται στη προσωπική επιλογή ,διακριτική ευχέρεια και επιθυμία του εκάστοτε συναδέλφου.

 

Γνωμοδότηση

“Προς εργαζομένους κλάδου  ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας που συμμετέχουν στην ολοήμερη λειτουργία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.”

Όπως είναι γνωστό, με την έκδοση της υπ’ αριθ. Υ4α/ 147881/25-11-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1851/τ.Β’/25-11-2010), ρυθμίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού της ολοήμερης λειτουργίας των Νοσοκομείων και ορίσθηκαν οι αμοιβές των συμμετεχόντων και τα έσοδα των Νοσοκομείων κατά περίπτωση.

Κατά την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ, διαπιστώθηκε το φαινόμενο, πολλές Διοικήσεις Νοσοκομείων να μην αποδίδουν είτε το προβλεπόμενο ποσοστό 10% ανά ιατρική πράξη στο λοιπό επιστημονικό προσωπικό (άρθρο 5 παρ. Γ περ. 3 ΚΥΑ), είτε το προβλεπόμενο ποσοστό 5% ανά ιατρική πράξη στο λοιπό επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (άρθρο 5 παρ. Γ περ. 4 ΚΥΑ).

Περαιτέρω, την 23-6-2020, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2495/τ.Β’/2020 η υπ’

αριθ. Γ2α/οικ.37824/17-6-2020 ΚΥΑ, με την οποία τροποποιείται η προαναφερόμενη ΚΥΑ για την ολοήμερη λειτουργία των Νοσοκομείων. Με την νέα αυτή ΚΥΑ, άλλαξε η κατανομή των εσόδων και των αμοιβών του προσωπικού για τις ιατρικές πράξεις που εκτελούνται στα Εργαστήρια. Με τη νέα ρύθμιση, γίνεται πλέον διάκριση ανάμεσα στα Εργαστήρια (εργαστήρια απεικόνισης, ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια και εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής) και προβλέπονται διαφορετικά ποσοστά αμοιβών ανά κατηγορία προσωπικού (άρθρο 4 ΚΥΑ).

Κατόπιν τούτου, από δημοσιεύσεως της νέας ΚΥΑ, παύει να ισχύει το καθεστώς κατανομής εσόδων και αμοιβών που προβλεπόταν με την ΚΥΑ του 2010. Επομένως, οι τυχόν απαιτήσεις του προσωπικού του κλάδου Ραδιολογίας-Ακτινολογίας που δημιουργήθηκαν λόγω της παράνομης άρνησης των Νοσοκομείων να καταβάλουν είτε το ποσοστό 10% ανά πράξη, είτε το ποσοστό 5%, τερματίζονται και κλειδώνουν με τη δημοσίευση της νέας ΚΥΑ και του νέου συστήματος κατανομής εσόδων και αμοιβών που αυτή θεσπίζει. Οι απαιτήσεις αυτές για την καταβολή των ως άνω αμοιβών από τη συμμετοχή στην ολοήμερη λειτουργία των Νοσοκομείων φθάνουν οπωσδήποτε σε βάθος διετίας (υπό προϋποθέσεις και σε βάθος πενταετίας), λόγω της προβλεπόμενης παραγραφής. Για τη διεκδίκηση των αμοιβών αυτών, απαιτείται η άσκηση αγωγής από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο κατά του εκάστοτε Νοσοκομείου, ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Για τη δικαστική αυτή διεκδίκηση, απαραίτητη είναι η συγκέντρωση των σχετικών δικαιολογητικών (πρόγραμμα βαρδιών σε απογευματινά ιατρεία, παραπεμπτικά ιατρικών πράξεων κ.λπ.).

Τέλος, σημειώνουμε ότι το δικηγορικό μας γραφείο έχει ασχοληθεί διεξοδικά με το πρόβλημα αυτό του κλάδου και έχει ήδη ασκήσει πιλοτικά από το 2019 αγωγή υπαλλήλου στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, που εκκρεμεί προς προσδιορισμό και εκδίκαση. Ωστόσο, για την κατοχύρωση του δικαιώματος κάθε ενδιαφερομένου και τη μη παραγραφή των αξιώσεών του, απαιτείται η κατάθεση και κοινοποίηση αγωγής, ατομικής κατά προτίμηση, κατά του ΝΠΔΔ που καθένας υπηρετεί.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστεί για το επίμαχο θέμα.>>

EJNP Δικηγορική Εταιρία,

Νέστορας Σ. Πέτσας, Δικηγόρος Αθηνών,

Email :  [email protected]

Διεύθυνση : Ακαδημίας 41, 10672 – Αθήνα

Επικοινωνία : Tel: 2103645499 Fax: 2103646589

 

ΕΚ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων