0
Ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας

  Στο άρθρο 3 (σελ. 8146) θα διαβάσετε τις αλλαγές περί πρόσληψης επικουρικού προσωπικού (πλην ιατρών).      Εκ του ΔΣ  

0
Προαγωγική εξέλιξη κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 4 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, « (…) Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. (…)Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ο […]

0
Νέες συμβάσεις για παράταση επικουρικού προσωπικού

  Με νέες συμβάσεις θα παραταθεί η θητεία των επικουρικών, εκτός ιατρών,  οι οποίες κρίθηκαν άκυρες με απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου και κατ’ επέκταση δεν μπορούν να συνεχιστούν. Η σχετική ρύθμιση κατατέθηκε στη Βουλή με τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας. Η εν λόγω παράταση λήγει με την ολοκλήρωση των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ. Πρόσφατα, […]

0
Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας & Σύσταση Επιτροπής

  Με την υπογραφή της σχετικής Κ.Υ.Α. (βλέπε εδώ) συστάθηκε  η 17μελής αρμόδια Επιτροπή, έργο της οποίας συνίσταται, η υποβολή στα συναρμόδια Υπουργεία (Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας και Υγείας) μελέτης, με προτάσεις  αναμόρφωσης του καθεστώτος χορήγησης  του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι, ο επανακαθορισμός των εργαζομένων (κλάδοι),  στο Δημόσιο Τομέα, […]

0
Ανθυγιεινό Επίδομα: Τελευταίες Εξελίξεις

Συνάδελφοι, Σύμφωνα με τον Ν. 4512/2018, ΦΕΚ 5, Άρθρο 396, Συστήνεται Επιτροπή αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (Επιτροπή αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας). Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει σε προηγούμενη ανάρτηση μας και σύμφωνα με την παράγραφο 12 του ως άνω άρθρου, έως το […]