0
Ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας

  Στο άρθρο 3 (σελ. 8146) θα διαβάσετε τις αλλαγές περί πρόσληψης επικουρικού προσωπικού (πλην ιατρών).      Εκ του ΔΣ  

0
Προαγωγική εξέλιξη κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 4 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, « (…) Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. (…)Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ο […]

0
Νέες συμβάσεις για παράταση επικουρικού προσωπικού

  Με νέες συμβάσεις θα παραταθεί η θητεία των επικουρικών, εκτός ιατρών,  οι οποίες κρίθηκαν άκυρες με απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου και κατ’ επέκταση δεν μπορούν να συνεχιστούν. Η σχετική ρύθμιση κατατέθηκε στη Βουλή με τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας. Η εν λόγω παράταση λήγει με την ολοκλήρωση των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ. Πρόσφατα, […]

0
Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας & Σύσταση Επιτροπής

  Με την υπογραφή της σχετικής Κ.Υ.Α. (βλέπε εδώ) συστάθηκε  η 17μελής αρμόδια Επιτροπή, έργο της οποίας συνίσταται, η υποβολή στα συναρμόδια Υπουργεία (Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας και Υγείας) μελέτης, με προτάσεις  αναμόρφωσης του καθεστώτος χορήγησης  του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι, ο επανακαθορισμός των εργαζομένων (κλάδοι),  στο Δημόσιο Τομέα, […]