Διευκρινίσεις σχετικά με το μέγιστο δυνατό αριθμό εκτελούμενων νυκτερινών υπηρεσιών

Προς απάντηση των κατατεθειμένων ερωτημάτων από τα μέλη της ΟΤΑΕΔ και αναφορικά με τον μέγιστο δυνατό αριθμό εκτελούμενων νυχτερινών βαρδιών επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Εκ της κείμενης νομοθεσίας δεν προσδιορίζεται κάποιο ανώτατο όριο ανά μήνα σχετικά με τις νυχτερινές βάρδιες.

Κατά συνέπεια, η παροχή εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 88/1999 περί των «ελάχιστων

προδιαγραφών για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ», κεφάλαιο Γ ́, νυχτερινή εργασία, Άρθρα 8 και 16 παράγραφος 3 οδηγίας.

Οι διατάξεις αυτές αφορούν τον ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης, ενώ καθιερώνουν και μια σειρά εγγυήσεων για τους απασχολουμένους τη νύχτα.

Συμπερασματικά, τηρουμένων των ως άνω διατάξεων, δεν τίθεται κάποιο άλλο όριο ως προς τον μέγιστο μηνιαίο αριθμό των νυχτερινών βαρδιών.

Αναφορικά με τον χρόνο απασχόλησης και τον αντίστοιχο χρόνο ανάπαυσης των Δ.Υ. επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρου 29§1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (ν3528/2007) , «Ο υπάλληλος παρέχει την εργασία του μέσα στον οριζόμενο από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις χρόνο».

Η ως άνω γενική κατευθυντήρια διάταξη εξειδικεύεται με την εφαρμογή των ειδικότερων ρυθμίσεων, κυρίως δε, αυτών του Π. Δ. 88/1999

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του ως άνω Π.Δ, για κάθε περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από δώδεκα (12) συνεχείς ώρες.

Η περίοδος των 24 ωρών αρχίζει την 00:01 και λήγει την 24:00 ώρα.

Στους εργαζόμενους εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα, ελάχιστη περίοδος συνεχούς ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, η οποία συμπεριλαμβάνει κατ’ αρχήν την Κυριακή, (ανάλογα με τις ισχύουσες για κάθε κατηγορία εργαζόμενων διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και πρακτικές), στις οποίες προστίθενται οι δώδεκα (12) συνεχείς ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης του άρθρου 3 του παρόντος.

Αν δικαιολογείται για αντικειμενικούς ή τεχνικούς λόγους ή από τις συνθήκες οργάνωσης της εργασίας μπορεί να ορισθεί ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) ωρών.

Όπου προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις η Κυριακή, ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης, αυτή αρχίζει την 00:01 ώρα και λήγει την 24:00 ώρα.

Για τους εργαζόμενους σε δραστηριότητες που λειτουργούν ολόκληρο το εικοσιτετράωρο με σύστημα διαδοχικών ομάδων εργασίας, η Κυριακή, μπορεί να αρχίζει την 06:00 ώρα ή την 07:00 ώρα και να λήγει την αντίστοιχη ώρα της Δευτέρας.

Οι ρυθμίσεις των αμέσως προηγούμενων δύο εδαφίων ισχύουν αναλόγως και σε όσες περιπτώσεις, ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία άλλη ημέρα εκτός της Κυριακής.

Ο κανονικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων τη νύχτα δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά μέσο όρο τις οκτώ ώρες ανά εικοσιτετράωρο σε περίοδο μιας εβδομάδας.

Μπορεί να ορίζεται διαφορετική από την παραπάνω περίοδο αναφοράς με συλλογικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Δυνάμει των παραπάνω κανόνων ρυθμίζεται το ζήτημα της διευθέτησης του χρόνου απασχόλησης και ανάπαυσης των εργαζομένων και στο δημόσιο τομέα.

Είναι σαφές, ότι σε περιπτώσεις υπηρεσιών, όπως τα νοσοκομεία, που λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, το προσωπικό παρέχει υπηρεσίες βάσει κυκλικού ωραρίου, ήτοι με το σύστημα των εναλλασσόμενων βαρδιών. Ως βάρδια νοείται εν προκειμένω η παροχή υπηρεσίας με βάση το πρόγραμμα εργασίας και το κυκλικό ωράριο, ανεξαρτήτως ημέρας, ήτοι συμπεριλαμβανομένων των ημερών του σαββατοκύριακου και των αργιών.

Η ΟΤΑΕΔ υπογραμμίζει την ανάγκη αυστηρής τήρησης των ελάχιστων προδιαγραφών περί των χρονικών ορίων απασχόλησης των Τεχνολόγων Ακτινολόγων.

Οποιαδήποτε υπέρβαση αυτών (ιδίως με συστηματικό τρόπο) αυξάνει τους κινδύνους τόσο για το προσωπικό, όσο και για τους ασθενείς.

Για τον λόγο αυτό, κάθε φορά που παρατηρείται παραβίαση και δη υπέρβαση των χρονικών ορίων παροχής εργασίας, θα πρέπει να υποβάλλεται σχετική αναφορά, αναφερόμενοι  στην σωματική και ψυχική εξουθένωσης των Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, και των συνεπειών που δύναται να επιφέρει αυτή .

Οι αναφορές θα πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενες σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, όπου παρατηρούνται αντίστοιχα φαινόμενα, προκειμένου να αναδειχθεί η αληθινή διάσταση του προβλήματος.

Έτσι, η ΟΤΑΕΔ θα έχει ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο κάθε φορά που διεκδικεί την άμεση πρόσληψη Τεχνολόγων Ακτινολόγων στα δημόσια νοσοκομεία.

Γεωργιάδης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων