Σχετικά με την ασφάλιση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 64/28.11.2014

Σχετικά με την ασφάλιση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010

Κατηγορία: Ασφαλιστικά – ΙΚΑ – ΤΕΒΕ – Λοιπά

Αθήνα 28/11/2014

Αριθμ. Πρωτ. A26/426/2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

IΚΑ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Καρρά Ξ., Δεμίρης Αρ.

Αριθ. τηλεφώνου: 210 52 15 251, 210 52 15 242

FAX: 210 52 23 228

E – mail: [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 64

ΘΕΜΑ : « Σχετικά με την ασφάλιση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων , οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 1 και 2 εδ.β,’ και 75 παρ. 1 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/15-7-2010 τ.Α’) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις , ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», καθώς και την υπ’ αριθμ. Φ11221/31636/2064/25.7.2012 ερμηνευτική εγκύκλιο της ΓΓΚΑ, σχετικά με την ασφάλιση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων , οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Όπως είναι γνωστό , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του Α.Ν. 1846/1951,όσον αφορά την παράλληλη ασφάλιση των δημοσίων υπαλλήλων, ορίζεται ότι , δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα πρόσωπα που παρέχουν, είτε αποκλειστικά είτε όχι, εργασία, ο χρόνος της οποίας υπολογίζεται συντάξιμος κατά τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά για το Δημόσιο.

Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, αποκλείονταν από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κάθε χρονικό διάστημα που υπολογίζεται ως συντάξιμο κατά τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου, έστω και αν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, παράλληλα προς τη συντάξιμη αυτή υπηρεσία, έχει παρασχεθεί και άλλη διαφορετική εξαρτημένη εργασία προς άλλο εργοδότη.

Σημειώνεται ότι, η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 3 παρ.1 του Α.Ν.1846/1951, ενώ είχε εφαρμογή για τους δημοσίους υπαλλήλους («παλαιούς» και «νέους» ασφ/νους), δεν είχε εφαρμογή για τους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους, διότι σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 2839/1968 Απόφασης του Σ τ Ε και της υπ’ αριθμ. 9/89 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου, η κατηγορία των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων διέπεται υπό ιδιαίτερο συνταξιοδοτικό καθεστώς και ενώ οι συντάξεις τους βαρύνουν το δημόσιο, δεν υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων του δημοσίου.

Ως εκ τούτου οι δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι δεν εξαιρούνταν από την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης.

Κατά συνέπεια, «παλαιός» ασφαλισμένος δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ο οποίος παράλληλα απασχολείτο και σε άλλη εργασία υπακτέα στο Ιδρυμα ασφαλίζονταν για την εργασία του αυτή σε όλους τους Κλάδους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με δικαίωμα επιλογής μόνο του Κλάδου Παροχών Ασθένειας .

Ο «νέος» ασφαλισμένος δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ο οποίος παράλληλα απασχολείτο και σε άλλη εργασία υπακτέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επέλεγε Φορέα Ασφάλισης κατά τα γνωστά .

Επειδή με τις διατάξεις όμως των άρθρων 18 παρ. 1 και 2 εδ. β,’ και 75 παρ.1 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/15-7-2010τ.Α’) επέρχονται τροποποιήσεις στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που ανεφέρθη ανωτέρω, ετέθη σχετικό ερώτημα στη ΓΓΚΑ , εάν μετά την εφαρμογή του Ν.3863/2010 οι «παλαιοί» ασφ/νοι δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι θα υπάγονται για την παράλληλη εργασία τους μόνο στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή αν θα συνεχιστεί η ασφάλισή τους σε όλους του Κλάδους (με επιλογή του Κλάδου Παροχών Ασθενείας) όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

 1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
 1. Με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του νόμου 3863/2010 ορίζονται τα εξής: « Στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια οι δημόσιοι, δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι που έχουν ασφαλισθεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα έως 31.12.1992, οι οποίοι απασχολούνται σε εργασία ασφαλιστέα κατά την κείμενη νομοθεσία στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που λογίζεται συντάξιμο σύμφωνα με τη νομοθεσία του Δημοσίου.»
 1. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.1 του ίδιου νόμου καταργούνται ρητά οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του ΑΝ.1846/1951, οι οποίες αφορούσαν στους δημοσίους υπαλλήλους και προέβλεπαν εξαίρεση από την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τα πρόσωπα που παρέχουν είτε αποκλειστικά είτε όχι, εργασία, ο χρόνος της οποίας υπολογίζεται ως συντάξιμος κατά τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας για το Δημόσιο συνταξιοδοτικής νομοθεσίας .

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις και την υπ’αριθμ. Φ11221/31636/2064/25.7.2012 ερμηνευτική εγκύκλιο της ΓΓΚΑ (η οποία αποτελεί και απάντηση στο ανωτέρω αναφερόμενο ερώτημά μας) διευκρινίζεται ότι, από 15/7/2010 και εφεξής (ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 18 του Ν.3863/2010) τόσο οι δημόσιοι όσο και οι δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι οι οποίοι είναι «παλαιοί» ασφαλισμένοι, εφόσον κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που λογίζεται συντάξιμη η υπηρεσία τους σύμφωνα με τη νομοθεσία του Δημοσίου , παρέχουν και άλλη εργασία υπακτέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε διαφορετικό εργοδότη, υπάγονται υποχρεωτικά για τη δεύτερη αυτή εργασία τους στην ασφάλιση μόνο του Κλάδου Κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Αντίθετα, οι δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι «παλαιοί » ασφ/νοι , όταν απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που λογίζεται συντάξιμο σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( ως δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι αντίστοιχα), θα εξακολουθήσουν να ασφαλίζονται για τη δεύτερη απασχόλησή τους όπως ασφαλίζονταν μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 18 του Ν.3863/2010 (υποχρεωτική υπαγωγή σε όλους τους κλάδους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , πλην του κλάδου Παροχών ασθένειας για τον οποίο υφίσταται δυνατότητα επιλογής).

Σημειώνεται τέλος ότι, το άρθρο 3 παρ.1 του Α.Ν.1846/1951 , είχε εφαρμογή τόσο για τους « παλαιούς» όσο και για τους «νέους» ασφαλισμένους δημοσίους υπαλλήλους. Κατά συνέπεια μετά την κατάργησή του από το άρθρο 75 παρ.1 του νόμου 3863/2010 παύει να ισχύει η εξαίρεση από την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των «νέων» ασφαλισμένων δημοσίων υπαλλήλων που απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του Ιδρύματος κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που λογίζεται συντάξιμο σύμφωνα με τη νομοθεσία του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή έχουν ταυτόχρονα εφαρμογή και οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2084/1992 , όπως ισχύει , περί ασφάλισης σε ένα φορέα.

Συνεπώς, «νέοι» ασφαλισμένοι οι οποίοι παράλληλα με την εργασία τους ως δημόσιοι υπάλληλοι, παρέχουν και άλλη εργασία προς άλλο εργοδότη υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν θα εξαιρούνται πλέον για την απασχόλησή τους αυτή από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν φορέα ασφάλισης κατά τα γνωστά.

Όσον αφορά στους «νέους» ασφαλισμένους δημοτικούς, και κοινοτικούς υπαλλήλους, δεν επέρχεται καμιά μεταβολή στην ασφάλισή τους.

 1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Με το εδάφιο β’ της παρ.2 του άρθρου 18 του εν λόγω νόμου , ορίζεται ότι : «Τυχόν προγενέστερη της έναρξης ισχύος της παρούσας, ασφάλιση των προσώπων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θεωρείται ισχυρή».

Κατά συνέπεια , σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε περιπτώσεις όπου «παλαιοί» ασφαλισμένοι οι οποίοι παράλληλα με την εργασία τους ως δημόσιοι υπάλληλοι παρείχαν, πριν την έναρξη ισχύος του νόμου (δηλ. πριν την 15/7/2010), παράλληλα και άλλη εξαρτημένη εργασία για την οποία χώρησε ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η ασφάλιση αυτή θεωρείται ισχυρή και δεν θα ακυρώνεται .

Συνεπώς, σε περιπτώσεις ασφαλισμένων κατά τις οποίες μετά την 15/7/2010 εκδόθηκαν αποφάσεις ακύρωσης χρόνου ασφάλισης σύμφωνα με τα ανωτέρω, ανακαλούνται οίκοθεν, εφόσον δεν έχει επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος.

Για την πληρέστερη κατανόηση του θέματος παραθέτουμε τα κάτωθι παραδείγματα με τους αντίστοιχους κωδικούς ασφάλισης:

 1. Δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος εργάζεται π.χ. από 1/6/2009 μέχρι σήμερα παράλληλα σε ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εργασία:
 • Εάν είναι «παλαιός» ασφαλισμένος, για την εργασία του αυτή, εξαιρείται από την ασφάλιση του Ιδρύματος για το χρονικό διάστημα από 1/6/2009 μέχρι 14/7/2010, ενώ έχει υποχρέωση ασφάλισης μόνο στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 15/7/2010 και εφεξής.

Θα χρησιμοποιείται ο Κ.Π.Κ. : 151 που προκύπτει από τον συνδυασμό Κ. Α. Δ.: 7512, Κωδικού Ειδικότητας: 344991, ανεξάρτητα από τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που έχει η επιχείρηση και την ειδικότητα του απασχολούμενου.

Επισημαίνεται ότι, εάν παρά ταύτα είχε χωρήσει ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2009 μέχρι 14/7/2010, ο χρόνος θεωρείται ισχυρός.

 • Εάν είναι «νέος» ασφαλισμένος, εξαιρείται από την ασφάλιση του Ιδρύματος για το χρονικό διάστημα από την 1/6/2009 μέχρι τις 14/7/2010, ενώ έχει δικαίωμα επιλογής φορέα ασφάλισης από την 15/7/2010. (Σχετ.η υπ’αριθμ. 4 παράγραφος της παρούσας εγκυκλίου).
 1. Μόνιμος δημοτικός και κοινοτικός υπάλληλος σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ο οποίος εργάζεται π.χ. από 1/6/2009 μέχρι σήμερα παράλληλα σε ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εργασία:
 • Εάν είναι «παλαιός» ασφαλισμένος, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2009 μέχρι 14/7/2010 ασφαλίζεται σε όλους τους κλάδους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( με επιλογή του κλάδου παροχών ασθενείας σε είδος), ενώ από 15/7/2010 και εφεξής υπάγεται υποχρεωτικά μόνο στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Θα χρησιμοποιείται ο Κ.Π.Κ. : 151 που προκύπτει από τον συνδυασμό Κ.Α.Δ.: 7512, Κωδικό Ειδικότητας: 344991, ανεξάρτητα από τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας(Κ.Α.Α.) που έχει η επιχείρηση και την ειδικότητα του απασχολουμένου.

 • Εάν είναι «νέος» ασφαλισμένος, εξακολουθεί να έχει δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα. Εάν επιλεγεί ως ασφαλιστικός φορέας το δημόσιο για την απεικόνιση της ασφάλισης θα χρησιμοποιηθεί ο Κωδικός Ειδικής Περίπτωσης: 19 με Κ.Π.Κ. : 135.
 1. Μόνιμος δημοτικός και κοινοτικός υπάλληλος σε ΝΠΔΔ των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ο οποίος εργάζεται π.χ. από 1/6/2009 μέχρι σήμερα παράλληλα σε ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εργασία.
 • Είτε είναι «παλαιός» είτε είναι «νέος» ασφαλισμένος, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολλαπλής απασχόλησης και ασφαλίζεται σε όλους τους κλάδους ( με επιλογή του κλάδου παροχών ασθενείας σε είδος).
 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΝΕΩΝ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε , μετά την κατάργηση του άρθρου 3 παρ.1 του ΑΝ.1846/1951 από το άρθρο 75 παρ.1 του νόμου 3863/2010, παύει να ισχύει η εξαίρεση από την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των «νέων» ασφαλισμένων δημοσίων υπαλλήλων που απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του Ιδρύματος κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που λογίζεται συντάξιμο σύμφωνα με τη νομοθεσία του Δημοσίου.

Κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2084/1992 , όπως ισχύει , περί ασφάλισης σε ένα φορέα.

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165,Α’) όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.2335/1995 και αντικαταστάθηκαν στη συνέχεια από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2556/1997, οι «νέοι » ασφαλισμένοι (δηλ. ασφαλισμένοι για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993 και εφεξής) που από την ισχύουσα νομοθεσία υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση περισσοτέρων του ενός φορέων μπορούν να επιλέξουν την υποχρεωτική ασφάλιση ενός από τους φορείς αυτούς, με δήλωσή τους που υποβάλλεται κάθε φορά σε όλους τους αρμόδιους φορείς και τους οικείους εργοδότες εντός έξι (6) μηνών από την ανάληψη της δεύτερης απασχόλησης – μισθωτής ή αυτοαπασχόλησης ή την απόκτηση της ιδιότητας.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης εντός της παραπάνω προθεσμίας η υποχρεωτική ασφάλιση χωρεί στο φορέα που υπάγεται η κατά το πρώτον αναληφθείσα μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση ή η ιδιότητα .

Κατά συνέπεια , δημόσιοι υπάλληλοι «νέοι» ασφαλισμένοι», οι οποίοι λόγω της παράλληλης απασχόλησής τους σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπάγονται υποχρεωτικά σε δύο ασφαλιστικούς φορείς (Δημόσιο και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την υποχρεωτική ασφάλιση ενός από τους φορείς αυτούς με δήλωσή τους η οποία θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω εντός έξι 6) μηνών από την ανάληψη της δεύτερης απασχόλησης – μισθωτής εργασίας .

Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις ασφαλισμένων δημοσίων υπαλλήλων «νέων ασφαλισμένων» , που κατά την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου βρέθηκαν να απασχολούνται παράλληλα και σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον κατά την ανάληψη της εργασίας τους αυτής δεν τους δόθηκε η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού φορέα, για λόγους χρηστής διοίκησης, δύνανται να επιλέξουν ασφαλιστικό φορέα εντός εξαμήνου το οποίο άρχεται από την ημερομηνία έκδοσης της εγκυκλίου αυτής, με υποχρέωση καταβολής των αναλογουσών εισφορών που αντιστοιχεί στην επιλογή τους, άνευ Προσθέτων Τελών και λοιπών προσαυξήσεων.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω αναφερόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι δύνανται να επιλέξουν ως ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με δήλωσή τους εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου και με υποχρέωση καταβολής των αναλογουσών εισφορών από την ημερομηνία αυτή.

Επισημαίνονται τα εξής :

 • Εάν επιλεγεί ως φορέας ασφάλισης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το προηγούμενο της επιλογής χρονικό διάστημα που έχουν ήδη καταβληθεί εισφορές στο δημόσιο αυτές δεν αναζητούνται.
 • Εάν επιλεγεί ως ασφαλιστικός φορέας το δημόσιο, από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου, θα πρέπει να καταβληθούν και οι αναλογούσες εισφορές ως προς τους ελλείποντες κλάδους ασφάλισης.(Ειδική Περίπτωση :19 , Κ.Π.Κ.: 135).

Όσον αφορά τους απασχολούμενους «παλαιούς ασφαλισμένους» που όπως προκύπτει από την διάταξη πρέπει να ασφαλιστούν αναδρομικά από την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων (15-7-2010), και μέχρι την έκδοση της εγκυκλίου για την ένταξη στην κανονική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση – Α.Π.Δ., οι εργοδότες που απασχόλησαν το εν λόγω προσωπικό θα πρέπει να προσκομίσουν στο αρμόδιο Υποκ/μα ελέγχου της έδρας τα ασφαλιστικά στοιχεία για κάθε απασχολούμενο ανά μισθολογική περίοδο (Α.Μ.Α., Αποδοχές, ημέρες ασφάλισης κ.α.) με συννημένα τα απαραίτητα στοιχεία απασχόλησης (αναγγελία πρόσληψης, Κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας κ.α.). Τα ανωτέρω στοιχεία ασφάλισης που θα προσκομισθούν μέχρι 31/03/2015, θεωρούνται εμπρόθεσμα κατατεθειμένα και δεν θα επιβληθούν κυρώσεις.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εν λόγω προσώπων, μισθολογικής περιόδου απασχόλησης από 15/07/2010 έως 31/12/2014, (μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία θα συμπεριλαμβάνονται στην Α.Π.Δ), για όσους συντρέχουν οι προϋποθέσεις, θα ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία :

Με την προσκόμιση των ασφαλιστικών στοιχείων, το Υποκ/μα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (έδρας του εργοδότη) θα διενεργεί άμεσα, μέσω της διαδικασίας : Έλεγχος Εργοδοτών (Ελεγχος Κοινών Επιχειρήσεων – Ουσιαστικός Έλεγχος), ουσιαστικό έλεγχο, για την ασφαλιστική τακτοποίηση των εν λόγω προσώπων χωρίς την επιβολή κυρώσεων (σύνταξη ΠΕΠΕΕ), εφόσον τα στοιχεία έχουν υποβληθεί εντός της ανωτέρω τασσόμενης ημερομηνίας.

Στην συνέχεια θα εκδίδεται Μηχανογραφική Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) για την χρέωση των αντίστοιχων εισφορών με υποχρεωτική καταχώρηση ημερομηνίας, στο πεδίο: « ημερομηνία έναρξης Π.Τ. », η οποία θα επιδίδεται άμεσα στον εργοδότη.

Για την ορθότερη αντιμετώπιση της αναδρομικής ασφάλισης των εν λόγω προσώπων και την καλύτερη διευκόλυνση των εργοδοτών, κρίθηκε απαραίτητο η ασφαλιστική τακτοποίηση των ανωτέρω προσώπων (απεικόνιση ασφάλισης – καταβολή εισφορών) να ολοκληρωθεί σε δύο στάδια, αναλόγως μισθολογικής περιόδου με την έκδοση αντίστοιχων Μηχανογραφικών Π.Ε.Ε. και με αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης αυτών, ως ακολούθως :

Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ε Σ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Από 15/07/2010 έως 31/12/2012

30/06/2015

Από 01/01/2013 έως 31/12/2014

31/12/2015

Επισημαίνεται ότι, οι εν λόγω Π.Ε.Ε. θα τίθενται σε καθεστώς αναστολής μέσω της διαδικασίας ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με επιλογή της οθόνης : Οικονομικές Κινήσεις Οφειλέτη (Πληροφοριακές Κινήσεις Οφειλών – Τύπος Κίνησης : 827) και θα μπορεί να εξοφλείται κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 3 του ΚΕΔΕ – Ν.Δ. 356/1974, άνευ Προσθέτων Τελών έως την ανωτέρω τασσόμενη ημερομηνία.

Μετά την οριστικοποίηση της Π.Ε.Ε. θα ενημερώνεται η ασφαλιστική ιστορία του εργαζόμενου.

Εξυπακούεται ότι για μισθολογική περίοδο 1/1/2015 και μετά, η ασφαλιστική τακτοποίηση των απασχολούμενων θα πραγματοποιείται με υποβολή Α.Π.Δ. και καταχώρηση των ασφαλιστικών στοιχείων όπως στα παραπάνω παραδείγματα περιγράφεται.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων