Εξώδικη επιστολή ΣΤΡΑΕΠΤ προς την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ

     Του σωµατείου µε την επωνυµία «Σύλλογος Τεχνολόγων Ραδιολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος Πτυχιούχων ΤΕΙ», µε έδρα την Αθήνα,οδός Σοφοκλέους αρ.4,νοµίµως εκπροσωπουµένου.

ΠΡΟΣ

     Την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ), µε έδρα στην Αγία Παρασκευή Αττικής ,οδός Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως νοµίµως εκπροσωπουµένης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ

1. κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

2. κ Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατοικοεδρεύοντος στην Αθήνα,οδός Αριστοτέλους αρ.17

3. Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), µε έδρα την Αθήνα,οδός Πουλίου αρ. 6,νοµίµως εκπροσωπουµένου.

4.Γενικό Νοσοκοµείο «Ασκληπιείο Βούλας», (ΝΠ∆∆) µε έδρα την Βούλα Αττικής,οδός Βασιλέως Παύλου αρ. 1.

     Το σωµατείο µας είναι αναγνωρισµένο δυνάµει της υπ΄αριθµ. 4232/1995 αποφάσεως του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και τακτικά του µέλη είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ ή αναγνωρισµένων ισότιµων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του εξωτερικού µε γνωστικό αντικείµενο την Ραδιολογία – Ακτινολογία.

     Όπως καλώς γνωρίζετε η άσκηση της Ραδιολογίας – Ακτινολογίας για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς διέπεται από συγκεκριµένο νοµικό πλαίσιο,δια του οποίου λεπτοµερώς και µε σαφήνεια ορίζεται η διαδικασία άσκησής της για τους άνω σκοπούς. ∆ια της κείµενης δε νοµοθεσίας ορίζονται τα προσόντα των παραγόντων της διαδικασίας,οι τεχνικές προδιαγραφές του
υλικού και των εγκαταστάσεων,καθώς επίσης και ο µηχανισµός πιστοποίησης και ελέγχου των διαφόρων προσόντων και προδιαγραφών.

     Ενδεικτικώς, ο ισχύων κανονισµός ακτινοπροστασιας που κυρώθηκε µε την ΚΥΑ 1014 2001 Ν.∆. βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας (854/71 Ν.∆. 181/1974, Ν. 1181/1981, Ν 1568/1985, Ν. 1733/1981) προβλέπει µεταξύ άλλων τα κάτωθι:

«…1.1.4.6 Κατάρτιση των εργαζοµένων στις ιατρικές εφαρµογές»
α) Οι ιατροί και τα άτοµα που συµµετέχουν στις πρακτικές πτυχές της ακτινολογικής διαδικασίας, πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στις ακτινολογικές τεχνικές καθώς και κατάλληλη γνώση και κατάρτιση σε θέµατα ακτινοπροστασίας. Η ΕΕΑΕ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) χορηγεί πιστοποιητικά επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης των εργαζοµένων σε θέµατα ακτινοπροστασίας ή αναγνωρίζει τα αντίστοιχα διπλώµατα ή πιστοποιητικά τα οποία χορηγούν οι φορείς µε βάση τα εγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών.

β) Μόνον οι διαθέτοντες αναγνωρισµένη από την ΕΕΑΕ επάρκεια σε θέµατα ακτινοπροστασίας µπορούν να συµµετέχουν στις πρακτικές πτυχές των ακτινολογικών διαδικασιών.

«2.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»
2.3.1. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια διοικητική αρχή, για προέγκριση κατασκευής µε τα κάτωθι δικαιολογητικά:……
……………..δ) Ονοµαστική κατάσταση και δικαιολογητικά του προσωπικού του εργαστηρίου,
………….. 2.3.7. Η Ε.Ε.Α.Ε. ελέγχει τα διαβιβασθέντα στοιχεία, προβαίνει κατά περίπτωση σε επιτόπιο έλεγχο σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.∆. 181/74 και αποστέλλει στην ∆.Υ.Π. πιστοποιητικό περί της καταλληλότητας του εργαστηρίου από άποψη ακτινοπροστασίας.»

«……………ΜΕΡΟΣ 3: ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ» 
3.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
…….γ. τεχνολόγος-ακτινολόγος προαιρετικά για την κατηγορία Χ1 και υποχρεωτικά για τις κατηγορίες Χ2 και Χ3 (3.4.1.2 )

«ΜΕΡΟΣ 4: ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»
…………..δ. τεχνολογικό ή και τεχνικό ή και βοηθητικό ή και νοσηλευτικό προσωπικό εφόσον προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία ανάλογα µε την κατηγορία και το φόρτο εργασίας του εργαστηρίου, µε κατάλληλες εγκεκριµένες γνώσεις για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας και µε αναγνωρισµένη από την Ε.Ε.Α.Ε. εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία.»

«ΜΕΡΟΣ 5: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
………………γ. Τεχνολογικό, τεχνικό, βοηθητικό και νοσηλευτικό προσωπικό σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µε κατάλληλες
εγκεκριµένες γνώσεις για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας και αναγνωρισµένη από την ΕΕΑΕ εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία.»

Ήδη µε το υπ΄αριθµ. Πρωτ 73/22-3-2-006 σχετικό έγγραφό µας που σας έχει εγχειρισθεί αρµοδίως σας έχουµε ενηµερώσει ότι:

– Ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια των κατηγοριών Χ2 και Χ3 στερούνται τεχνολόγων ακτινολόγων παρόλο που η επάνδρωσή τους
µε αυτούς είναι υποχρεωτική. Στη θέση των µη προσληφθέντων τεχνολόγων ακτινολόγων απασχολούνται εργαζόµενοι που δεν είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ ακτινολογίας ή άλλης ισότιµης σχολής του εξωτερικού και βεβαίως δεν είναι πιστοποιηµένοι από την Ε.Ε.Α.Ε. για εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία.»

– Στα άνω εργαστήρια απασχολείται τεχνικό ή βοηθητικό ή νοσηλευτικό προσωπικό που δεν έχει τις κατάλληλες εγκεκριµένες γνώσεις για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας και εν πάσει περιπτώσει χωρίς αναγνωρισµένη από την Ε.Ε.Α.Ε. εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία.»

– ∆ιάφορα εργαστήρια δεν γνωστοποιούν στην Ε.Ε.Α.Ε πλήρης αναλυτικές καταστάσεις εργαζοµένων σε αυτά µε δικαιολογητικά του προσωπικού του εργαστηρίου από τις οποίες να προκύπτουν τα επιστηµονικά τους προσόντα µε αποτέλεσµα η Ε.Ε.Α.Ε να µην είναι σε θέση να ασκήσει τον απαραίτητο έλεγχο και να λάβει τα ενδεδειγµένα µέτρα ή να επιβάλει κυρώσεις.

− ∆ιενεργούνται προσλήψεις προσωπικού εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών του δηµόσιου τοµέα ακόµη και µέσω ΑΣΕΠ ή άλλων διαδικασιών χωρίς να απαιτείται ως απαραίτητο προσόν η αναγνωρισµένη από την Ε.Ε.Α.Ε. εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία η οποία επιβάλλεται από την κείµενη νοµοθεσία κατά τα ανωτέρω».

Πέραν των ανωτέρω, ήδη έχουµε γίνει αποδέκτες καταγγελιών από µέλη µας ως προς το ότι ακόµη και σήµερα ∆ηµόσια Νοσηλευτικά Ιδρύµατα (ΝΠ∆∆) προκηρύσσουν διαγωνισµούς για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη θέσεων σε εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών,αποκλειστικώς µε άτοµα επιπέδου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που δεν διαθέτουν αναγνωρισµένη από την ΕΕΑΕ επάρκεια σε θέµατα ακτινοπροστασίας, αποκλείοντας ταυτόχρονα οιονδήποτε τρίτο διαθέτει τα άνω προσόντα καθώς και ανώτερο επίπεδο σπουδών,µεταξύ δε άλλων και τα µέλη του σωµατείου µας που είναι απόφοιτοι Ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και πιστοποιηµένα από την ΕΕΑΕ ως προς την επάρκεια ακτινοπροστασίας κατά τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις.

− Οι προκηρύξεις µάλιστα αυτές εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ παρόλο που δεν πληρούν τους όρους του νόµου κατά τα ανωτέρω,και
υλοποιούνται από τα άνω νοσηλευτικά ιδρύµατα µεταξύ των οποίων ενδεικτικώς και το άνω Γενικό Νοσοκοµείο «Ασκληπιείο Βούλας» δια της υπ΄αριθµ. πρωτ. 3893/29-3-2007 σχετικής προκυρήξεως για δύο θέσεις Χειριστών Εµφανιστών (Ιατρικών Συσκευών).

Επειδή δια της άνω παρανόµου συµπεριφοράς τίθεται σε άµεσο κίνδυνο η δηµόσια υγεία,αφού δυνητικώς εκτίθενται σε τεράστιους κινδύνους τόσο οι ασθενείς όσο και οι εργαζόµενοι στις παρανόµως λειτουργούσες άνω µονάδες,επιπλέον δε κάθε πολίτης που για οιονδήποτε λόγο βρίσκεται εγγύς των µονάδων αυτών.

Επειδή οι θανατηφόρες συνέπειες των ιοντιζουσών ακτινοβολιών είναι αδύνατον να αποτραπούν όταν δεν διασφαλίζεται η ικανότητα του προσωπικού να αξιοποιήσει µε ασφάλεια το εν γένει υλικό και τις εγκαταστάσεις.

Επειδή οι άνω µονάδες υγείας βρίσκονται συνήθως σε περιοχές πυκνοκατοικηµένες,συχνά παραπλεύρως σχολείων και άλλων ευαίσθητων χώρων µε αποτέλεσµα να εκτίθεται ενδεχοµένως σε κίνδυνο µέγας και απροσδιόριστος αριθµός ατόµων,γεγονός που καθιστά απαράδεκτη οιαδήποτε περαιτέρω ανοχή σε παρόµοιες πρακτικές και παρανοµίες.

Για τους λόγους αυτούς σας καλούµε για µια ακόµη φορά όπως:
1. Πράξετε κάθε νόµιµη ενέργεια για την εφαρµογή της εν γένει νοµοθεσίας περί ακτινοπροστασίας,τόσο στις ∆ηµοσίου όσο και στις ιδιωτικού δικαίου µονάδες,ιδίως δε όσον αφορά την διαδικασία επάνδρωσης, την λειτουργία και την εποπτεία αυτών.
2. Αιτηθείτε αρµοδίως από τους εµπλεκόµενους φορείς την ανάκληση οιασδήποτε προκηρύξεως που δεν τυγχάνει σύµφωνη µε τον νόµο κατά τα ανωτέρω,επιπλέον δε, όπως έχετε δικαίωµα και υποχρέωση, απαγορεύσετε αρµοδίως την έµπρακτη αξιοποίηση κάθε
παράνοµης προσλήψεως προσωπικού που δεν πληρεί τις νόµιµες προϋποθέσεις του ισχύοντος κανονισµού ακτινοπροστασίας.

Αρµόδιος δικαστικός επιµελητής να επιδώσει νόµιµα την παρούσα, στους άνω προς τους οποίους απευθύνεται αυτή, προς γνώση τους και για τις νόµιµες συνέπειες, καλούµενους ως άνω, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην οικεία έκθεση επίδοσής του.

Επικολλήθηκε ένσηµο Τ.Π.∆.Α δρχ. 1,15 €.

Αθήνα 10 Μαΐου 2007
Για το Σωµατείο µε την Επωνυµία
«Σύλλογος Τεχνολόγων Ραδιολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος Πτυχιούχων ΤΕΙ»

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων