Επιστολή του ΣΤΡΑΕΠΤ σχετικά με την ισχύ του άρθρ. 1146 του Κανονισμού Ακτινοπροστασίας

Προς:                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Κοινοποίηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π)
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΓΣΕΕ)
ΑΝΩΤΑΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  (Α∆Ε∆Υ)

Θέµα: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το σωµατείο µας είναι αναγνωρισµένο δυνάµει της υπ΄αριθµ. 4232/1995 αποφάσεως του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και τακτικά του µέλη είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ ή αναγνωρισµένων ισότιµων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του εξωτερικού µε γνωστικό αντικείµενο την Ραδιολογία – Ακτινολογία ως τεχνική απεικόνισης και ακτινοθεραπείας.

∆ια της παρούσης επιθυµούµε να σας γνωρίσουµε τα κάτωθι:

Η άσκηση της Ραδιολογίας – Ακτινολογίας για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς διέπεται από συγκεκριµένο νοµικό πλαίσιο,δια του οποίου λεπτοµερώς και µε σαφήνεια ορίζεται η διαδικασία άσκησής της για
τους άνω σκοπούς. ∆ια της κείµενης δε νοµοθεσίας ορίζονται τα προσόντα των παραγόντων της διαδικασίας,οι τεχνικές προδιαγραφές του υλικού και των εγκαταστάσεων,καθώς επίσης και ο µηχανισµός πιστοποίησης και ελέγχου των διαφόρων προσόντων και προδιαγραφών.

Ενδεικτικώς, ο ισχύων κανονισµός ακτινοπροστασίας που κυρώθηκε µε την ΚΥΑ 1014 2001 Ν.∆. βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας (854/71 Ν.∆. 181/1974, Ν. 1181/1981, Ν 1568/1985, Ν. 1733/1981) προβλέπει µεταξύ άλλων τα κάτωθι:

«…1.1.4.6 Κατάρτιση των εργαζοµένων στις ιατρικές εφαρµογές 

α) Οι ιατροί και τα άτοµα που συµµετέχουν στις πρακτικές πτυχές της ακτινολογικής διαδικασίας, πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στις ακτινολογικές τεχνικές καθώς και κατάλληλη γνώση και κατάρτιση σε θέµατα ακτινοπροστασίας.

Η ΕΕΑΕ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ), σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, χορηγεί πιστοποιητικά επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης των εργαζοµένων σε θέµατα ακτινοπροστασίας ή αναγνωρίζει τα αντίστοιχα διπλώµατα ή πιστοποιητικά τα οποία χορηγούν οι φορείς µε βάση τα εγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών.

β) Μόνον οι διαθέτοντες αναγνωρισµένη από την ΕΕΑΕ επάρκεια σε θέµατα ακτινοπροστασίας µπορούν να συµµετέχουν στις πρακτικές πτυχές των ακτινολογικών διαδικασιών.

«2.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2.3.1. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια διοικητική αρχή, για προέγκριση κατασκευής µε τα κάτωθι δικαιολογητικά:……
……………..δ) Ονοµαστική κατάσταση και δικαιολογητικά του προσωπικού του εργαστηρίου,

………….. 2.3.7. Η Ε.Ε.Α.Ε. ελέγχει τα διαβιβασθέντα στοιχεία, προβαίνει κατά περίπτωση σε επιτόπιο έλεγχο σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.∆. 181/74 και αποστέλλει στην ∆.Υ.Π. πιστοποιητικό περί της καταλληλότητας του εργαστηρίου από άποψη ακτινοπροστασίας.»

«……………ΜΕΡΟΣ 3: ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

3.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
…………..γ. τεχνολόγος-ακτινολόγος προαιρετικά για την κατηγορία Χ1 και υποχρεωτικά για τις κατηγορίες Χ2 και Χ3   3.4.1.2» 

«ΜΕΡΟΣ 4: ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

…………..δ. τεχνολογικό ή και τεχνικό ή και βοηθητικό ή και νοσηλευτικό προσωπικό εφόσον προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία ανάλογα µε την κατηγορία και το φόρτο εργασίας του εργαστηρίου, µε κατάλληλες εγκεκριµένες γνώσεις για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας και µε αναγνωρισµένη από την Ε.Ε.Α.Ε. εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία.»

«ΜΕΡΟΣ 5: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

5.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
………………γ. Τεχνολογικό, τεχνικό, βοηθητικό και νοσηλευτικό προσωπικό σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µε κατάλληλες
εγκεκριµένες γνώσεις για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας και αναγνωρισµένη από την ΕΕΑΕ εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία.»

Επειδή ακόµη και σήµερα σε πλήθος περιπτώσεων δεν εφαρµόζεται η κείµενη νοµοθεσία τόσο σε ιδιωτικές όσο και σε ∆ηµόσιες µονάδες καθόσον:

– Ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια των κατηγοριών Χ2 και Χ3 στερούνται τεχνολόγων ακτινολόγων παρόλο που η επάνδρωσή τους
µε αυτούς είναι υποχρεωτική. Στη θέση των µη προσληφθέντων τεχνολόγων ακτινολόγων απασχολούνται εργαζόµενοι που δεν είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ ραδιολογίας ή άλλης ισότιµης σχολής του εξωτερικού και βεβαίως δεν είναι πιστοποιηµένοι από την Ε.Ε.Α.Ε. για εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία.»

– Στα άνω εργαστήρια απασχολείται τεχνικό ή βοηθητικό ή νοσηλευτικό προσωπικό που δεν έχει τις κατάλληλες εγκεκριµένες γνώσεις για την ασφαλήεκτέλεση της εργασίας και εν πάσει περιπτώσει χωρίς αναγνωρισµένη από την Ε.Ε.Α.Ε. εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία.»

– Πολλά εργαστήρια δεν γνωστοποιούν στην Ε.Ε.Α.Ε πλήρης αναλυτικές καταστάσεις εργαζοµένων σε αυτά µε τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία ώστε να προκύπτουν τα επιστηµονικά τους προσόντα, µε αποτέλεσµα η Ε.Ε.Α.Ε να µην είναι σε θέση να ασκήσει τον απαραίτητο έλεγχο και να λάβει τα ενδεδειγµένα µέτρα ή να επιβάλει κυρώσεις.

– ∆ιενεργούνται προσλήψεις προσωπικού εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών του δηµόσιου τοµέα ακόµη και µέσω ΑΣΕΠ ή άλλων διαδικασιών χωρίς να απαιτείται ως απαραίτητο προσόν η αναγνωρισµένη από την Ε.Ε.Α.Ε. εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία η οποία επιβάλλεται από την κείµενη νοµοθεσία κατά τα ανωτέρω».

Επειδή τα ανωτέρω είναι ελάχιστα µόνο δείγµατα παραβίασης της κείµενης νοµοθεσίας περί ακτινοπροστασίας.

Επειδή δια της άνω παρανόµου συµπεριφοράς τίθεται σε άµεσο κίνδυνο η δηµόσια υγεία,αφού εκτίθενται σε τεράστιους κινδύνους τόσο οι ασθενείς όσο και οι εργαζόµενοι στις παρανόµως λειτουργούσες άνω µονάδες, επιπλέον δε κάθε πολίτης που για οιονδήποτε λόγο βρίσκεται εγγύς των µονάδων αυτών.

Επειδή είναι γνωστό πως ήδη έχουµε θρηνήσει συναδέλφους που έπεσαν θύµατα της µη τηρήσεως των οικείων κανόνων ακτινοπροστασίας.

Επειδή ακόµη και σήµερα, πέραν των ιδιωτικών, ∆ηµόσιες διαγνωστικές – θεραπευτικές µονάδες ακτινοδιάγνωσης-ακτινοθεραπείας, συνεχίζουν να επανδρώνονται (ακόµη και µέσω ΑΣΕΠ ή άλλων διαδικασιών) µε προσωπικό που δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα του νόµου και δεν έχει πιστοποιηθεί ως κατάλληλο για την άσκηση των συγκεκριµένων διαγνωστικών – θεραπευτικών πράξεων από την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας µε αποτέλεσµα το προσωπικό αυτό να αποτελεί κίνδυνο για την ∆ηµόσια Υγεία, αφού δεν δύναται να προστατεύσει αποτελεσµατικά ούτε το ίδιο αλλά ούτε και τους τρίτους από τις βλαβερές συνέπειες των διαφόρων τύπων ακτινοβολιών.

Επειδή οι βλαβερές συνέπειες των ιοντιζουσών ακτινοβολιών είναι αδύνατον να αποτραπούν όταν δεν διασφαλίζεται η ικανότητα του προσωπικού να αξιοποιήσει µε ασφάλεια το εν γένει υλικό και τις εγκαταστάσεις.

Επειδή όλα τα ανωτέρω συµβαίνουν καθηµερινώς και µάλιστα εντός θεραπευτηρίων που ως αποστολή έχουν να προλαµβάνουν και να θεραπεύουν ασθένειες και όχι να προσβάλλουν τους εγγύς ευρισκοµένους µε θανατηφόρες ακτινοβολίες.

Επειδή οι άνω µονάδες υγείας, ιδίως δε τµήµατα πυρηνικής ιατρικής, βρίσκονται συνήθως σε περιοχές πυκνοκατοικηµένες,συχνά παραπλεύρως σχολείων και άλλων ευαίσθητων χώρων µε αποτέλεσµα δια της µη τηρήσεως των κανόνων ασφαλείας να εκτίθεται καθηµερινώς σε κίνδυνο µέγας και απροσδιόριστος αριθµός ατόµων,γεγονός που καθιστά απαράδεκτη οιαδήποτε περαιτέρω ανοχή σε παρόµοιες πρακτικές και παρανοµίες.

Επειδή µε αίσθηµα ευθύνης που πηγάζει από την επιστηµονική µας γνώση κρίνουµε πως είµαστε για µια ακόµη φορά υποχρεωµένοι να κρούσουµε τον κώδωνα του κινδύνου στους αρµόδιους φορείς.

Για τους λόγους αυτούς σας καλούµε να πράξετε κάθε νόµιµη ενέργεια για την εφαρµογή της εν γένει νοµοθεσίας περί ακτινοπροστασίας,τόσο στις ∆ηµοσίου όσο και στις ιδιωτικού δικαίου µονάδες,ιδίως δε όσον αφορά τη διαδικασία επάνδρωσης, την λειτουργία και την εποπτεία αυτών,µε σκοπό να µην θρηνήσουµε ποτέ ξανά θύµατα από την επίδραση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών που στα χέρια καταρτισµένου προσωπικού µπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές,στα χέρια όµως ακατάλληλου προσωπικού και χωρίς τήρηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας είναι οπωσδήποτε θανατηφόρες.

Προσβλέπουµε στις ενέργειές σας για την εφαρµογή της οικείας νοµοθεσίας και την παραποµπή στην ∆ικαιοσύνη οιουδήποτε παραβαίνει το καθήκον του και θέτει σε κίνδυνο την ∆ηµόσια Υγεία.

Για το Σωµατείο µε την Επωνυµία
«Σύλλογος Τεχνολόγων Ραδιολόγων Ακτινολόγων
Ελλάδος Πτυχιούχων ΤΕΙ»

Με τιµή

Για το ∆.Σ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων