Εξώδικος Καταγγελία προς το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΗΛΩΣΗ

Του σωµατείου µε την επωνυµία «Σύλλογος Τεχνολόγων Ραδιολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος Πτυχιούχων ΤΕΙ»,µε έδρα την Αθήνα,οδός Σοφοκλέους αρ.4,νοµίµως εκπροσωπουµένου.

ΠΡΟΣ

Την Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε»µε έδρα στον ∆ήµο Αµαρουσίου Αττικής,οδός ∆ιστόµου 5-7,νοµίµως εκπροσωπούµενη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

Στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ),µε έδρα στην Αγία Παρασκευή Αττικής ,οδός Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως νοµίµως εκπροσωπουµένη.

          Το σωµατείο µας είναι αναγνωρισµένο δυνάµει της υπ΄αριθµ. 4232/1995 αποφάσεως του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και τακτικά του µέλη είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ ή αναγνωρισµένων ισότιµων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του εξωτερικού µε γνωστικό αντικείµενο την Ραδιολογία – Ακτινολογία. Όπως καλώς γνωρίζετε η άσκηση της Ραδιολογίας – Ακτινολογίας για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς διέπεται από συγκεκριµένο νοµικό πλαίσιο,δια του οποίου λεπτοµερώς και µε σαφήνεια ορίζεται η διαδικασία άσκησής της για τους άνω σκοπούς. ∆ια της κείµενης δε νοµοθεσίας ορίζονται τα προσόντα των παραγόντων της διαδικασίας,οι τεχνικές προδιαγραφές του υλικού και των εγκαταστάσεων,καθώς επίσης και ο µηχανισµός πιστοποίησης και ελέγχου των διαφόρων προσόντων και προδιαγραφών.

          Ενδεικτικώς, ο ισχύων κανονισµός ακτινοπροστασίας που κυρώθηκε µε την ΚΥΑ 1014 2001 Ν.∆. βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας (854/71 Ν.∆. 181/1974, Ν. 1181/1981, Ν 1568/1985, Ν. 1733/1981) προβλέπει µεταξύ άλλων τα κάτωθι:

«…1.1.4.6 Κατάρτιση των εργαζοµένων στις ιατρικές εφαρµογές»

α) Οι ιατροί και τα άτοµα που συµµετέχουν στις πρακτικές πτυχές της ακτινολογικής διαδικασίας, πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στις ακτινολογικές τεχνικές καθώς και κατάλληλη γνώση και κατάρτιση σε θέµατα ακτινοπροστασίας.

        Η ΕΕΑΕ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) χορηγεί πιστοποιητικά επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης των εργαζοµένων σε θέµατα ακτινοπροστασίας ή αναγνωρίζει τα αντίστοιχα διπλώµατα ή πιστοποιητικά τα οποία χορηγούν οι φορείς µε βάση τα εγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών.

β) Μόνον οι διαθέτοντες αναγνωρισµένη από την ΕΕΑΕ επάρκεια σε θέµατα ακτινοπροστασίας µπορούν να συµµετέχουν στις πρακτικές πτυχές των ακτινολογικών διαδικασιών.

«2.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»
2.3.1. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια διοικητική αρχή, για προέγκριση κατασκευής µε τα κάτωθι δικαιολογητικά:……
……………..δ) Ονοµαστική κατάσταση και δικαιολογητικά του προσωπικού του εργαστηρίου,………….. 2.3.7. Η Ε.Ε.Α.Ε. ελέγχει τα διαβιβασθέντα στοιχεία, προβαίνει κατά
περίπτωση σε επιτόπιο έλεγχο σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.∆. 181/74 και αποστέλλει στην ∆.Υ.Π. πιστοποιητικό περί της καταλληλότητας του εργαστηρίου από άποψη ακτινοπροστασίας.»

«……………ΜΕΡΟΣ 3: ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ»
3.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
…….γ. τεχνολόγος-ακτινολόγος προαιρετικά για την κατηγορία Χ1 και υποχρεωτικά για τις κατηγορίες Χ2 και Χ3(3.4.1.2)

«ΜΕΡΟΣ 4: ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

…………..δ. τεχνολογικό ή και τεχνικό ή και βοηθητικό ή και νοσηλευτικό προσωπικό εφόσον προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία ανάλογα µε την κατηγορία και το φόρτο εργασίας του εργαστηρίου, µε κατάλληλες εγκεκριµένες γνώσεις για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας και µε αναγνωρισµένη από την Ε.Ε.Α.Ε. εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία.»

«ΜΕΡΟΣ 5: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ»
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
………………γ. Τεχνολογικό, τεχνικό, βοηθητικό και νοσηλευτικό προσωπικό σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µε κατάλληλες εγκεκριµένες γνώσεις για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας και αναγνωρισµένη από την ΕΕΑΕ εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία.»

         Ήδη έχουµε πληροφορηθεί πως στο τµήµα Κλασσικής Ακτινολογίας του Νοσοκοµείου σας εργάζεται ως χειριστής ακτινολογικού υπάλληλός σας (η ………….), η οποία δεν κατέχει τον τίτλο του Τεχνολόγου Ακτινολόγου και δεν έχει την επαγγελµατική επάρκεια για την ενασχόληση του µε συστήµατα ακτινοβολιών.

        Επειδή από την µη εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας περί προστασίας εκ των ιοντιζουσών ακτινοβολιών δύναται να προκύψει κίνδυνος για την υγεία ασθενών -επισκεπτών και προσωπικού του Νοσοκοµείου,καθώς επίσης και για την εν γένει ∆ηµόσια Υγεία.

        Επειδή η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου και οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου ακτινοβολιών (υπεύθυνος ιατρός ακτινολόγος και υπεύθυνος ακτινοπροστασίας) φέρουν ποινικές και διοικητικές ευθύνες, από τη στιγµή που επιτρέπουν σε εργαζόµενο να απασχολείται σε χώρους ακτινοβολιών και να χειρίζεται συστήµατα ακτινοβολιών, χωρίς να έχει την απαιτούµενη και εγκεκριµένη από την ΕΕΑΕ επάρκεια γνώσεων σε θέµατα ακτινοπροστασίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Α. ΖΗΤΟΥΜΕ
Όπως από της επιδόσεως της παρούσης, τηρήσετε απαρεγκλίτως την ισχύουσα νοµοθεσία περί ακτινοπροστασίας.

Β. ΣΑΣ ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ
Ότι προφανούς του εννόµου συµφέροντός µας, σε περίπτωση παραβίασης στο µέλλον της κείµενης νοµοθεσίας περί ακτινοπροστασίας, το σωµατείο µας και τα µέλη του ατοµικώς, θα καταφύγουµε στην δικαιοσύνη για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας και την τιµωρία παντός ποινικώς υπευθύνου.

Αθήνα …. Ιουνίου 2008

Για το Σωµατείο µε την Επωνυµία
«Σύλλογος Τεχνολόγων Ραδιολόγων Ακτινολόγων
Ελλάδος Πτυχιούχων ΤΕΙ»

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων