Νέο Σύστημα Πρόσληψης μέσω Α.Σ.Ε.Π.

     Στο πλαίσιο απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών πρόσληψης νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ιδρύματα πρόνοιας κ.λπ.), το ΑΣΕΠ πρόκειται να ξεκινήσει στο προσεχές διάστημα την υλοποίηση ενός νέου, πρότυπου συστήματος προσλήψεων βάσει «Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης» (άρθρο 7 του νόμου 3868/2010).

     Σκοπός του νέου συστήματος είναι αφενός να εξυπηρετήσει άμεσα τις ανάγκες των φορέων υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης οι οποίοι επείγονται για την κάλυψη των κενών οργανικών τους θέσεων και αφετέρου να διευκολύνει τους ίδιους τους υποψηφίους επιτρέποντάς τους να συμμετέχουν στις διαδικασίες πρόσληψης για θέσεις της ειδικότητάς τους χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να υποβάλουν ξανά τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων τους δικαιολογητικά. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, η «παραδοσιακή» προκήρυξη χωρίζεται πλέον σε δύο τμήματα, που αντιστοιχούν στα δύο επιμέρους στάδια της νέας διαδικασίας πρόσληψης ως εξής:

    Στο πρώτο στάδιο (προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης) καλούνται μία φορά το χρόνο οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να καλύψουν θέσεις συγκεκριμένης ειδικότητας να υποβάλουν αίτηση ένταξης στον πίνακα της ειδικότητάς τους συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά (τίτλο σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, δικαιολογητικά εμπειρίας κ.λπ.). Ο πίνακας αυτός οριστικοποιείται με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει μέχρι τη δημοσίευση του Ετήσιου Πίνακα της επόμενης χρονιάς.

    Στο δεύτερο στάδιο (προκήρυξη πλήρωσης θέσεων βάσει Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης) ανακοινώνονται έως τρεις φορές το χρόνο συγκεκριμένες θέσεις προς πλήρωση και καλούνται οι υποψήφιοι που έχουν ήδη ενταχθεί στον ισχύοντα Ετήσιο Πίνακα να υποβάλουν μόνο δήλωση προτιμήσεων, να δηλώσουν δηλαδή κατά σειρά προτίμησης σε ποιες από τις προκηρυσσόμενες θέσεις επιθυμούν να διοριστούν. Οι διοριστέοι, επομένως, θα αντλούνται από τον Ετήσιο Πίνακα με βάση τη σειρά κατάταξής τους σε συνδυασμό με τη δήλωση προτιμήσεών τους.

     Στο νέο σύστημα ενσωματώνονται όλα τα σημεία ελέγχου και οι παράγοντες διασφάλισης αξιοπιστίας που διέκριναν την παλιά διαδικασία (εφαρμογή των κριτηρίων του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994 για τη φθίνουσα κατάταξη των υποψηφίων στον Ετήσιο Πίνακα, πρόβλεψη για υποβολή ενστάσεων κτλ.), ενώ παράλληλα δημιουργείται μια δεξαμενή επιλέξιμων υποψηφίων έτοιμων προς διάθεση μόλις υπάρξει αίτημα πλήρωσης θέσεων, χωρίς τη μεσολάβηση της επαναλαμβανόμενης και χρονοβόρας διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών. Επιπλέον, επειδή οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε δημοσιευμένο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ετήσιο Πίνακα εντάσσονται αυτόματα και στον πίνακα του επόμενου έτους, δεν απαιτείται η υποβολή ούτε νέας αίτησης ένταξης ούτε δικαιολογητικών παρά μόνο στην περίπτωση κατά την οποία στο χρόνο που μεσολάβησε έχουν μεταβληθεί τυχόν προσόντα ή ιδιότητες (π.χ., έχουν αποκτηθεί και άλλοι τίτλοι σπουδών, έχει αυξηθεί ο χρόνος εμπειρίας κ.ά.), οπότε στην επόμενη προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Πίνακα οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση προσκομίζοντας όμως μόνο τα απαιτούμενα για την απόδειξη της μεταβολής δικαιολογητικά. Έτσι, κάθε χρόνο ο Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης θα ανανεώνεται με νέους υποψηφίους και θα επικαιροποιείται όσον αφορά τα προσόντα των ήδη ενταγμένων σε αυτόν υποψηφίων.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

     Το προσεχές διάστημα αναμένεται να εκδοθεί η πρώτη προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης. Για τις ανάγκες της πρώτης εφαρμογής του νέου συστήματος (ελλείψει Ετήσιου Πίνακα από προηγούμενη χρονιά), στον πρώτο Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης εντάσσονται αυτόματα όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι είχαν εγγραφεί στους πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 7Κ/2009 του ΑΣΕΠ, όπως προβλέπεται από το νόμο. Σε αυτό το πλαίσιο το ΑΣΕΠ, προκειμένου να παράσχει μια πρώτη εικόνα τού πώς διαμορφώνεται ο Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης, προβαίνει στην ανάρτηση των παρακάτω προκαταρκτικών πινάκων στους οποίους περιλαμβάνονται, ανά κλάδο-ειδικότητα, όλοι οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 7Κ/2009 και επομένως εντάσσονται στους πίνακες αυτούς:

     Ειδικότερα, σε καθέναν από τους πίνακες αυτούς αποτυπώνονται αναλυτικά για κάθε υποψήφιο η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε καθώς και η σειρά κατάταξης που κατέλαβε έναντι των συνυποψηφίων του με και χωρίς συνυπολογισμό του κριτηρίου της εμπειρίας βάσει των βαθμολογούμενων προσόντων (βασικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, τίτλων γλωσσομάθειας κ.ά.) και των ιδιοτήτων (πολυτεκνίας, τριτεκνίας κ.ά.) που καθόρισαν την κατάταξή του σε βασικό ή σε επικουρικό πίνακα κατάταξης στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής της προκήρυξης 7Κ/2009. Επισημαίνεται ότι οι πίνακες αυτοί είναι προκαταρκτικοί και θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης. Η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά το στάδιο επεξεργασίας τόσο των αρχικών αιτήσεων (7Κ/2009) όσο και των αιτήσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της προκήρυξης για την κατάρτιση του πρώτου Ετήσιου Πίνακα.

     Οι υποψήφιοι της προκήρυξης 7Κ/2009 που περιλαμβάνονται στους προκαταρκτικούς πίνακες δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη συγκεκριμένη διαδικασία εκτός εάν, μέχρι την έκδοση της προκήρυξης για την κατάρτιση του πρώτου Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης, έχουν μεταβληθεί τα προσόντα ή οι ιδιότητές τους και επιθυμούν να βελτιώσουν την κατάταξή τους στον Ετήσιο Πίνακα της ειδικότητάς τους. Ειδικότερα, αίτηση συμμετοχής στην πρώτη προκήρυξη για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης θα χρειαστεί να υποβάλουν:

  • οι υποψήφιοι της 7Κ/2009 που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης της συγκεκριμένης προκήρυξης αλλά έχουν να δηλώσουν μεταβολές ως προς τα προσόντα ή τις ιδιότητές τους.
  • όσοι έχουν εγγραφεί στους πίνακες απορριπτέων της προκήρυξης 7Κ/2009 (π.χ., λόγω λανθασμένης ή πλημμελούς συμπλήρωσης υποχρεωτικών πεδίων της αίτησής τους) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη νέα διαδικασία προσλήψεων βάσει Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης και
  • νέοι υποψήφιοι οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία της προκήρυξης 7Κ/2009 και επιθυμούν να διεκδικήσουν θέσεις διορισμού με βάση το νέο σύστημα προσλήψεων βάσει Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης.

     Επειδή η προκήρυξη για την κατάρτιση του πρώτου Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης, η οποία θα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το νέο σύστημα πρόσληψης μέσω Ετήσιου Πίνακα, πρόκειται να εκδοθεί το προσεχές χρονικό διάστημα, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να παρακολουθούν το δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ για την έκδοση σχετικών ανακοινώσεων.

http://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/Apotelesmata+diagonismon/result_sk/ASEP/kil10_asep.csp

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων