11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοτεχνολογίας – Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων


Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων – Κατάθεση εργασιών:

Η θεματολογία των προς παρουσίαση εργασιών περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης της Ακτινοτεχνολογίας και δύναται να καλύπτει οποιαδήποτε από τις εφαρμογές των ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών. Συγκεκριμένα:

1: Ιατρική Απεικόνιση

2: Πυρηνική Ιατρική

3: Ιατρική Φυσική και Ακτινοπροστασία

4: Επεμβατική Ακτινολογία

5: Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

6: Καινοτόμες εφαρμογές Απεικόνισης-Ακτινοθεραπείας

Επιπλέον λόγω της αύξησης των ορίων του ρόλου του Τ/Α και των αυξημένων αρμοδιοτήτων αυτού, οι προς κατάθεση εργασίες δύναται να πραγματεύονται και θέματα:

7: Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

8: Ιατρική Πληροφορική και διαχείριση της ιατρικής εικόνας

9: Ψηφιακές εφαρμογές στα τμήματα Ιατρικής Απεικόνισης και Ακτινοθεραπείας

10: Οικονομικών της Υγείας

11: Κατάρτισης προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού

12: Εκπαίδευσης

13: Επαγγελματικής φύσης και Νομοθεσίας

14: Δημόσιας Διοίκησης

Έναρξη υποβολής περιλήψεων: από της δημοσιεύσεως.

Για την κατάθεση εργασιών απαιτείται:

1: Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αίτηση προς την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, συμπεριλαμβανομένης περίληψης της εργασίας (έως 300 λέξεις). Τα αιτήματα αποστέλλονται στο mail:  [email protected]

Όλες οι περιλήψεις αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά, ως συνημμένο αρχείο word και με θέμα μηνύματος: «Υποβολή Εργασιών-Περιλήψεων – 11ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοτεχνολογίας».

Οι περιλήψεις υποβάλλονται  στην Ελληνική γλώσσα.

Η εργασία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου για αλληλογραφία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, χώρος εργασίας, τηλέφωνο, email).

2: Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή προς κρίση η εργασία, αποτελεί η εμπρόθεσμη υποβολή της περίληψης της εργασίας και η τήρηση των παρακάτω οδηγιών.

Λογισμικό:
Η περίληψη θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε επεξεργαστή κειμένου (όπως MS Office Word 2007 – 2010, Open Office).
Διαστήματα, μέγεθος, γραμματοσειρά, στοίχιση:
Να έχει γραμματοσειρά Tahoma, 10 cpi, μονό διάστημα και διάστιχο, μηδενικό διάστημα πριν και μετά την παράγραφο, πλήρη στοίχιση.
Κενά, παραγραφοποίηση:
Μεταξύ των παραγράφων τίτλου, συγγραφέων και ιδρυμάτων/νοσοκομείων δεν υπάρχουν κενά. Να υπάρχει μόνο μία κενή γραμμή μεταξύ ιδρυμάτων/νοσοκομείων και του κειμένου της περίληψης. Οι παράγραφοι να μην ξεκινάνε με εσοχή.
Τίτλος:
Ο τίτλος πρέπει να είναι με έντονα κεφαλαία γράμματα (bold), κατά το δυνατόν σύντομος (όχι περισσότερες από δύο γραμμές).
Συγγραφείς:
Όλα τα ονόματα να αναγραφούν στην ονομαστική με Γράμματα Τίτλου και το επίθετο να ακολουθεί το αρχικό του ονόματος. Το όνομα του παρουσιαστή να είναι υπογραμμισμένο. Τα ονόματα να χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα, π.χ. Μ. Παπαδοπούλου1, Α. Παπαδόπουλος2
Διεύθυνση ιδρύματος:
Να αναγράφεται με Γράμματα Τίτλου. Να προηγείται το όνομα του Ιδρύματος και να ακολουθεί το τοπωνύμιο, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στον τίτλο του Ιδρύματος (π.χ. Τμήμα Μαστού, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» ή Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, ΠΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ, Χαϊδάρι). Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα ιδρύματα, η αντιστοιχία ιδρύματος και ονόματος να γίνεται με νούμερα π.χ.
Μ. Παπαδοπούλου1, Α. Παπαδόπουλος2
(1) Τμήμα Μαστού, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»
(2) Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας ,ΠΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ, Χαϊδάρι

Δομή περιλήψεων
ΣΚΟΠΟΣ, ΥΛΙΚΟ–ΜΕΘΟΔΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η κάθε περίληψη να χωρίζεται μεταξύ των τεσσάρων παραπάνω τομέων, εφόσον το επιτρέπει το περιεχόμενο της περίληψης. Κάθε τομέας να αναλύεται σε ξεχωριστή παράγραφο, πριν από την οποία να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα ο αντίστοιχος τίτλος. Να μην υπάρχουν κενά μεταξύ των παραγράφων. Συντμήσεις όρων θα χρησιμοποιούνται αφού αναφερθεί η επεξήγησή τους εντός παρενθέσεως, αμέσως μετά την πρώτη φορά που αυτές χρησιμοποιούνται στο κείμενο. Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις.

Αποδοχή των εργασιών προς κρίση
Οι περιλήψεις των εργασιών δε θα γίνονται δεκτές προς κρίση σε περίπτωση που ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Ελλιπή στοιχεία
  • Περίληψη που υπερβαίνει τις 300 λέξεις
  • Περίληψη που δεν τηρεί τις παραπάνω οδηγίες
  • Περίληψη που δεν θα υποβληθεί εμπρόθεσμα

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης εργασιών ορίζεται η 30/08/2022.

Επισημαίνεται ότι οι περιλήψεις των εγκεκριμένων εργασιών θα δημοσιεύονται (από της εγκρίσεως και μετά) σε ξεχωριστό χώρο στο  www.otae.gr

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων