12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοτεχνολογίας – Οδηγίες Συγγραφής και Κατάθεσης Περιλήψεων Εργασιών

Poster

Η θεματολογία των προς παρουσίαση εργασιών περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης της Ακτινοτεχνολογίας και δύναται να καλύπτει οποιαδήποτε από τις εφαρμογές των ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών. Συγκεκριμένα:

1: Ιατρική Απεικόνιση

2: Πυρηνική Ιατρική

3: Ιατρική Φυσική και Ακτινοπροστασία

4: Επεμβατική Ακτινολογία

5: Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

6: Καινοτόμες εφαρμογές Απεικόνισης-Ακτινοθεραπείας

Επιπλέον λόγω της αύξησης των ορίων του ρόλου του Τ/Α και των αυξημένων αρμοδιοτήτων αυτού, οι προς κατάθεση εργασίες δύναται να πραγματεύονται και θέματα:

7: Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

8: Ιατρικής Πληροφορικής και διαχείριση της ιατρικής εικόνας

9: Ψηφιακές εφαρμογές στα τμήματα Ιατρικής Απεικόνισης και Ακτινοθεραπείας

10: Οικονομικών της Υγείας

11: Κατάρτισης προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού

12: Εκπαίδευσης

13: Επαγγελματικής φύσης και Νομοθεσίας

14: Δημόσιας Διοίκησης

Έναρξη υποβολής περιλήψεων: από της δημοσιεύσεως

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 15 Αυγούστου 2024

 

*Επισημαίνεται ότι οι περιλήψεις των εγκεκριμένων εργασιών θα δημοσιεύονται (από της εγκρίσεως και μετά) σε ξεχωριστό χώρο στο  www.otae.gr

 

Όλες οι περιλήψεις θα πρέπει να ακολουθούν την κάτωθι δομή:

Τίτλος: Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι σαφής, περιεκτικός, και να αντανακλά τους σκοπούς της έρευνας. Μην χρησιμοποιείτε τελεία στο τέλος του τίτλου και αποφύγετε τη χρήση κεφαλαίων γραμμάτων, εκτός των ακρωνυμίων.

Εισαγωγή/υπόβαθρο: Εδώ οι συγγραφείς θα πρέπει να συζητούν την γενικότερη εικόνα γύρω από το υπό διερεύνηση θέμα και να κάνουν σαφείς τους σκοπούς και τα αντικείμενα της εργασίας.

Μέθοδοι και υλικά: Στην ενότητα αυτή πρέπει να περιγράφεται με όσο το δυνατό μεγαλύτερη σαφήνεια η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε για την εργασία αυτή. Για μελέτες παρατήρησης, πρέπει να γίνεται αναφορά στους συμμετέχοντες της έρευνας (κριτήρια εισδοχής και αποκλεισμού), τη μέθοδο συλλογής δεδομένων (π.χ. online ερωτηματολόγιο, όνομα πλατφόρμας κλπ.), το χρονικό διάστημα συλλογής δεδομένων, αλλά και τη μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων (π.χ. SPSS για ποσοτικά δεδομένα ή ανάλυση περιεχομένου – θεματική ανάλυση για ποιοτικά). Σε περίπτωση συστηματικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, να γίνεται περιγραφή των βάσεων δεδομένων και του εύρους ημερομηνιών αναζήτησης.

Αποτελέσματα: Εδώ πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής αριθμός συμμετεχόντων στην έρευνα (για μελέτες παρατήρησης) ή ο τελικός αριθμός των τεκμηρίων (για συστηματική ανασκόπηση). Οι συγγραφείς πρέπει να παρουσιάζουν τα κυριότερα ευρήματα από την μελέτη αυτή. Η παράθεση αποτελεσμάτων υπό τη μορφή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων κρίνεται αναγκαία.

Συμπεράσματα: Στην ενότητα αυτή οι συγγραφείς πρέπει να συνοψίζουν τα πιο σημαντικά συμπεράσματα τα οποία εξάγονται από την μελέτη αυτή. Κρίνεται σκόπιμη η παράθεση 1-2 συγκεκριμένων προτάσεων για περαιτέρω έρευνα σχετικά με το θέμα αυτό.

Ηθική: Στην ενότητα αυτή θα αναφέρεται η Επιτροπή Ηθικής η οποία έδωσε έγκριση για την έρευνα αυτή. Απαραίτητη η παράθεση του σχετικού αριθμού έγκρισης / αριθμού πρωτοκόλλου. Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει αναγκαιότητα έγκρισης από Επιτροπή Ηθικής (π.χ. ανασκόπηση βιβλιογραφίας), παρακαλούμε αυτό να αναφέρεται στην ενότητα αυτή.

Χρηματοδότηση: Σε περίπτωση χρηματοδότησης να αναφέρεται ο φορέας ο οποίος χρηματοδότησε την έρευνα, αλλά και ο αντίστοιχος αριθμός έγκρισης.

Συγγραφείς: Ακριβώς κάτω από τον τίτλο της εργασίας και πριν από το κυρίως κείμενο, πρέπει να παρατεθούν όλοι οι συγγραφείς/ερευνητές της περίληψης αυτής. Η σειρά εμφάνισης των συγγραφέων ορίζεται από τους ίδιους. Το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα ο οποίος θα ανακοινώσει προφορικά την εργασία αυτή θα είναι υπογραμμισμένο.

Τα ονόματα πρέπει να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες, στη μορφή «Επώνυμο – αρχικό γράμμα ονόματος, π.χ. Papadopoulos G), διαχωριζόμενα από κόμμα. Ακριβώς μετά το αρχικό γράμμα του ονόματος εισάγεται η σχέση/συνεργασία (affiliation) του καθενός, με αύξοντα αριθμό ανάλογο της σειράς εμφάνισης υπό τη μορφή εκθέτη (π.χ. Papadopoulos G1, Papadopoulou M2, κοκ).

Στην επόμενη σειρά θα αναγράφονται ολοκληρωμένα τα ιδρύματα υπό τη μορφή «1Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, 2Πανεπιστημιο Δυτικής Αττικής» κ.ο.κ.

Στο τέλος της εργασίας, ακριβώς μετά τα πιο πάνω απαιτούμενα μέρη, οι συγγραφείς θα πρέπει να συμπεριλάβουν την ακόλουθη δήλωση:

  1. Ως κύριος συγγραφέας δηλώνω υπεύθυνα ότι όλοι οι αναφερόμενοι συγγραφείς είναι ενήμεροι για την υποβολή της στο συνέδριο αυτό.
  2. Όλοι οι συγγραφείς έχουν συνεισφέρει επαρκώς στην εργασία αυτή.
  3. Δεν αναγνωρίζονται συγκρούσεις συμφερόντων (conflict of interest) από την έρευνα αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτές έχουν δηλωθεί στην Επιστημονική Επιτροπή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι περιλήψεις θα πρέπει να αποσταλούν τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Δεδομένης της συμπερίληψης στην Επιστημονική Επιτροπή κριτών εκτός Ελλάδος, η μη συμμόρφωση ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη την διαδικασία της κρίσης της εργασίας.

Όλες οι περιλήψεις έχουν όριο τις 280 λέξεις. Το όριο αυτό δεν περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας, τις πληροφορίες χρηματοδότησης, την ηθική της εργασίας, αλλά και τη δήλωση των συγγραφέων.

Οι εργασίες θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, με χρήση γραμματοσειράς Arial ή Times New Roman, μεγέθους 12 στιγμών. Στοίχιση κειμένου: πλήρης.

Για ευρέως χρησιμοποιούμενα ακρωνύμια, π.χ. CT/MRI, αυτά είναι αποδεκτά. Για τα υπόλοιπα, οι συγγραφείς πρέπει να παραθέτουν την πλήρη ορολογία στο σημείο της πρώτης εμφάνισης της και από εκεί και πέρα μόνο τη συντομογραφία στις επόμενες εμφανίσεις (π.χ. «Η Τομογραφία Κωνικής Δέσμης (CBCT) χρησιμοποιείται ευρέως στην απεικόνιση της γνάθου. Η CBCT είναι πολύτιμη…..»).

Στις περιλήψεις δεν πρέπει να περιέχονται παραπομπές σε βιβλιογραφικά τεκμήρια, ούτε λίστα βιβλιογραφίας. Αυτή θα παρέχεται στην τελευταία διαφάνεια της προφορικής ανακοίνωσης η οποία θα γίνει στο χώρο του συνεδρίου.

Οι εργασίες πρέπει να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση nikos.stogiannos@city.ac.uk, με την ένδειξη «Περίληψη εργασίας για το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοτεχνολογίας» στο θέμα και θα πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου για αλληλογραφία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, χώρος εργασίας, τηλέφωνο, email).

Τυχόν απορίες – διευκρινίσεις επί της διαδικασίας μπορούν να απευθύνονται στην πιο πάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Στογιάννος Νικόλαος

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων