Κώδικας Δεοντολογίας Τεχνολόγου Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Αγαπητοί συνάδελφοι –ισσες,

Με την υπ’ αριθμό Γ5β/Γ.Π.72983/2019, ΦΕΚ 387/10 Φεβρουαρίου 2020 απόφαση του Γ.Γ. των Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, μετά από εισήγηση της ΟΤΑΕΔ, θεσπίστηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας.

Η Ακτινοτεχνολογία, ως επιστήμη που ασχολείται με την απεικόνιση και θεραπεία των ασθενειών με την χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και κατ’ επέκταση, με τα υπέρτατα αγαθά της ανθρώπινης ζωής και υγείας, συνδέεται άρρηκτα με μια ιδιαίτερη ανάγκη τήρησης ενός δεοντολογικού πλαισίου ως βάση για την άσκηση του λειτουργήματος του Τ.Α.Α.

Οι πρακτικές πτυχές της έκθεσης ενός ασθενούς σε ιοντίζουσα ακτινοβολία αποτελούν μια περίπλοκη δραστηριότητα, η οποία απαιτεί όχι μόνο τη σοβαρή προεργασία, την πληροφόρηση και τη διαρκή βελτίωση, αλλά και την ορθή εφαρμογή της αποκτηθείσας γνώσης και την ευθύνη της πράξης αυτής .

Η μέριμνα για την ανθρώπινη ζωή, ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το ιατρικό απόρρητο, το καθήκον βοήθειας, το καθήκον ενημέρωσης του ασθενούς, η επιστημονική ανεξαρτησία του Τ.Α.Α., η ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, η συναίνεση του ασθενούς στις απεικονιστικές και ακτινοθεραπευτικές πράξεις, η απαγόρευση παράνομης άσκησης της Ακτινοτεχνολογίας, είναι ορισμένες από τις βασικές αρχές, που επιβάλλεται να διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος του Τ.Α.Α..

Οι ηθικολογικοί – συμπεριφορικοί κανόνες ανέκαθεν υπήρχαν στον Ιατρικό – Ακτινοδιαγνωστικό  προσανατολισμό της ιατρικής έκθεσης, έλειπαν όμως από το πεδίο εφαρμογής των πρακτικών πτυχών της έκθεσης σε ακτινοβολία ,οι οποίες (πρακτικές πτυχές) αποτελούν και θεσμοθετημένο επαγγελματικό καθήκον των Τ.Α.Α..

Δια της ως άνω αποφάσεως λοιπόν αυτής, τα επαγγελματικά δικαιώματα του Τ.Α.Α. μετατρέπονται σε επαγγελματική δεοντολογία και κανόνες συμπεριφοράς, ενώ ταυτόχρονα υποδηλώνει και το πεδίο ευθυνών του.

Αυτή η δίκαιη πρακτική καλύπτει το ρυθμιστικό κενό τόσο στη σχέση μεταξύ ασθενούς και Τ.Α.Α. όσο και στη σχέση μεταξύ Τ.Α.Α. και κοινωνίας.

Η δημιουργία του εν λόγω δεοντολογικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος, συνδέεται με την ηθική πλευρά της έννοιας της ευθύνης και την ηθική δέσμευση του Τ.Α.Α. να προστατεύσει και να μη βλάψει τον ασθενή του. Ωστόσο, οι κανόνες δεοντολογίας αποτελούν σε μεγάλο βαθμό και κανόνες αυτορύθμισης. Συνιστούν δηλαδή επιταγές, οι οποίες, μέσω αυτοπροσδιορισμού, οριοθετούν το εύρος της θεμιτής δράσης, εξειδικεύουν την έννοια των συναλλακτικών ηθών και της καλής πίστης και υπό την έννοια αυτή καθορίζουν τα βασικά κριτήρια για την ευθύνη του Τ.Α.Α. το παράνομο και την υπαιτιότητα.

Η θεώρηση των κανόνων δεοντολογίας ως βάση της ευθύνης του Τ.Α.Α. σημαίνει ότι η συμπεριφορά του Τ.Α.Α. είναι έκνομη, όχι μόνο όταν προσκρούει σε συγκεκριμένο ειδικό κανόνα δικαίου, αλλά και όταν έρχεται σε αντίθεση με το γενικότερο πνεύμα της έννομης τάξης (από το οποίο παράγονται και εξειδικεύονται οι κανόνες δεοντολογίας), που επιβάλλει να μην εξέρχεται κάποιος με τις πράξεις του πέραν των ορίων που καθορίζονται κάθε φορά από τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη. Όρια των οποίων η υπέρβαση θεμελιώνει κάθε είδους αστική ευθύνη.

Επιπλέον, η θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας Τ.Α.Α. εξυπηρετεί με τρόπο ιδανικό την αρχή της πρόληψης ακόμη και της προφύλαξης, που είναι ένα στάδιο πριν από την πρόληψη, καθ’ όσον ο ίδιος ο κλάδος συνιστά τον πρωτεργάτη καθορισμού των κανόνων, γεγονός που τους προφυλάσσει από τις όποιες νομικές ευθύνες.

Η ΟΤΑΕΔ συνεχίζει απολύτως επιτυχώς την ολοκλήρωση του στρατηγικού της σχεδιασμού με προσανατολισμό στην δυνατότητα του κλάδου να συμμετέχει σε όλα όσα τον αφορούν.

Ο Πρόεδρος

Γεωργιάδης Κωνσταντίνος

 

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό ΦΕΚ του Κώδικα Δεοντολογίας Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας.

 

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων