Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας – Αδήλωτη εργασία – πρόστιμα – ποινές

Απόφαση Βόμβα ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ πρόστιμο ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) 10.549,44 Ευρώ.

Mε την απόφαση με αριθ. πρωτ. 27397/122/19-8-2013, του Υπουργείου Εργασίας, βάσει της οποίας θα γίνεται από 15 Σεπτεμβρίου 2013 η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) από την Επιθεώρηση Εργασίας-ΣΕΠΕ- Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση:

Άρθρο 1

Επιβολή Κυρώσεων κατά Δέσμια Αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας – ΣΕΠΕ- Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

α) Μη αναγραφή εργαζόμενου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβαλλόμενο πρόστιμο : ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος μισθός επί (18) δεκαοχτώ μήνες εργασίας.

Συγκεκριμένα για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο :

– Για υπάλληλο ηλικίας άνω των 25 ετών – επιβαλλόμενο πρόστιμο : 10.549,44 ευρώ

– Για υπάλληλο ηλικίας κάτω των 25 ετών – επιβαλλόμενο πρόστιμο : 9.197,10 ευρώ

– Για εργατοτεχνίτη ηλικίας άνω των 25 ετών – επιβαλλόμενο πρόστιμο : 10.550,54 ευρώ

– Για εργατοτεχνίτη ηλικίας κάτω των 25 ετών – επιβαλλόμενο πρόστιμο : 9.200,49 ευρώ

β) Σε περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης / εργοδότη για την παραπάνω παράβαση, επιβάλλεται, πέραν των ανωτέρω χρηματικών προστίμων, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση.

Άρθρο 2

Επιβολή Κυρώσεων κατά Δέσμια Αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση παραβάσεων άρθρου 24 Ν. 3996/2011 – ΣΕΠΕ- Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ι) Παραβάσεις :

α) Μη επίδειξη ειδικού βιβλίου υπερωριών.

β) Μη επίδειξη βιβλίου ημερησίων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων.

γ) Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας, του προσωπικού, όπου αυτά τηρούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή παράρτημα ή χωριστές εγκαταστάσεις ή κεντρικό σύστημα διοίκησης ή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικές υπηρεσίες κλπ).

δ) Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο, όπου αυτά τηρούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή παράρτημα ή χωριστές εγκαταστάσεις ή κεντρικό σύστημα διοίκησης ή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικές υπηρεσίες κλπ).

Επιβαλλόμενο πρόστιμο για κάθε επιμέρους παράβαση :

  • Για κάθε επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 1 έως 10 πρόστιμο : Τριακόσια (300,00) ευρώ.
  • Για κάθε επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 11 έως 50 πρόστιμο : Χίλια (1.000,00) ευρώ.
  • Για κάθε επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 51 έως 150 πρόστιμο : Δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ.
  • Για κάθε επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 151 έως 250 πρόστιμο : Τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ.
  • Για κάθε επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 251 και άνω πρόστιμο : Πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ.

ΙΙ) Παράβαση : Μη επίδειξη πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες.

Επιβαλλόμενο πρόστιμο : ανάλογα της κατηγορίας επικινδυνότητας από 7.200,00 – 15.000,00 ευρώ.

ΙΙΙ) Παράβαση : Μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων, ανά μηχάνημα έργου.

Επιβαλλόμενο πρόστιμο ανά περίπτωση : Δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.

Άρθρο 3

Δελτίο Ελέγχου και Πράξης Επιβολής προστίμου – ΣΕΠΕ- Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

α) Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων (προστίμων) των άρθρων 1 και 2 συντάσσεται και επιδίδεται επί τόπου Δελτίο Ελέγχου και εντός 5 ημερών η Πράξη Επιβολής Προστίμου.

β) Το πρόστιμο καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της πράξης επιβολής προστίμου.

γ) Σε εμπρόθεσμη καταβολή του βεβαιωμένου προστίμου παρέχεται έκπτωση 30% επί του επιβληθέντος προστίμου. Σε αυτή την περίπτωση η εργοδότρια – επιχείρηση υποχρεούται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της καταβολής του προστίμου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης.

δ) Κατά της πράξης επιβολής προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε 60 ημέρες από την επίδοσή της.

Άρθρο 4

Υπολογισμός αριθμού εργαζομένων σε περιπτώσεις επιχειρήσεων / εργοδοτών με παραρτήματα, υποκαταστήματα ή χωριστές εγκαταστάσεις – ΣΕΠΕ- Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Για την επιβολή των κυρώσεων (προστίμων) που ορίζονται στις περιπτώσεις 1 α) και 1 α) του άρθρου 2 της παρούσας σε επιχειρήσεις / εργοδότες με παραρτήματα, υποκαταστήματα ή χωριστές εγκαταστάσεις, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στον τόπο διενέργειας του ελέγχου.

Άρθρο 5

Ισχύς της απόφασης

Η απόφαση αυτή ισχύει από 15-9-2013.

Εκ του ΔΣ

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων