Τροποποίηση διατάξεων για τις μεταβολές προσωπικού – άρθρο 68 του ν. 4370 (αλλαγές επί του ν.4368/2016)

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 37

7 Μαρτίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4370

Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 68

  1. Η παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α ́21) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας ρύθμισης προς τους δικαιούχους απαιτείται η κατοχή από αυτούς Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), με εξαίρεση τις κατηγορίες της περίπτωσης γ ́ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για τους οποίους ο τρόπος διασφάλισης της πρόσβασης στις δημόσιες δομές υγείας καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.»

  1. Η περίπτωση β ́ της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4368/2016 (Α ́ 21) αντικαθίσταται ως εξής: « β) η παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 3918/2011 (Α ́ 31)».

Η έναρξη ισχύος της παραπάνω διάταξης ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του ν. 4368/2016 (Α ́ 21).

  1. Η παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 (Α ́ 165), η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4368/2016 (Α ́ 21), αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Ιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής που διορίστηκαν με προκηρύξεις σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2519/197 (Α ́ 165), μετά την 1.1.2010 και στο εξής, μονιμοποιούνται με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 3754/2009 (Α ́ 43).»

  1. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4368/2016 (Α ́ 21) αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της περίπτωσης α ́ της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α ́ 165), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«Μετά τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης ανακοινώνεται νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος, κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, στην οποία συμπεριλαμβάνονται αφενός οι θέσεις που δεν καλύπτονται και αφετέρου οι θέσεις που είναι κενές και αφορούν σε νησιωτικές ή άγονες ή προβληματικές περιοχές, καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία. Προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τηρείται η οριζόμενη στην εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση διαδικασία διενέργειας, έκδοσης αποτελεσμάτων και τοποθέτησης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου.»».

  1. α) Η παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 (Α ́ 21) αντικαθίσταται ως εξής:

«Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμίζουν θέματα αποσπάσεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., μεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., με εξαίρεση τις διατάξεις για τις συνυπηρετήσεις με σύζυγο, ένστολο ή μη, τις διατάξεις για αποσπάσεις σε παραμεθόριο περιοχή, καθώς και τις διατάξεις για λόγους υγείας.»

β) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 (Α ́ 21) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση διαφωνίας των Διοικητών των Υ.Πε., όπου απαιτείται κοινή απόφασή τους, για την απόσπαση αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας.»

γ) Η παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 (Α ́ 21) αντικαθίσταται ως εξής:

«Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμίζουν θέματα μετατάξεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., μεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πλην των διατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του ν. 3528/2007 (Α ́ 26) και του άρθρου 71 του ν. 3918/2011(Α ́ 31).»

δ) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 (Α ́ 21) μετά την φράση «εξαιρούνται οι μετατάξεις για λόγους υγείας…» προστίθεται η φράση «και για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο».

ε) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 (Α ́ 21) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις μεταθέσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (Α ́ 26), πλην της διάταξης της παραγράφου 9 αυτού.»

στ) Η παρ. 7 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 (Α ́ 21) αντικαθίσταται ως εξής:

«Δεν επιτρέπεται απόσπαση, μετάταξη ή μετάθεση του προσωπικού, πλην των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις απόσπασης ή μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο, ένστολο ή μη, απόσπασης ή μετάταξης σε παραμεθόριες περιοχές, αμοιβαίας μετάταξης ή μετάθεσης, καθώς και απόσπασης, μετάθεσης ή μετάταξης για λόγους υγείας του/της υπαλλήλου, του/της συζύγου του/της ή των τέκνων του/της.»

Εκ του ΔΣ

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων