Κατάθεση αιτήσεων επικουρικού προσωπικού

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄):

  • “Στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της κάθε Δ.Υ.ΠΕ. καταρτίζονται κατάλογοι επικουρικού προσωπικού, κατά κλάδο, για τους κλάδους ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών κλπ, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας υγειονομικής περιφέρειας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Στους κατάλογους αυτούς εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται.
  • Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία  σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60 %. Η προτεραιότητα  μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ. Η εμπειρία  αποδεικνύεται με βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα, εφ’ όσον έχει προσφερθεί  στο δημόσιο τομέα, από βεβαίωση εργοδότη με κατάθεση των αντιστοίχων ενσήμων εργασίας του οικείου ασφαλιστικού τομέα, εφ’ όσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα και από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, εφ’ όσον ο ενδιαφερόμενος έχει ιδιωτεύσει. Οι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού δεν μπορούν να παραμείνουν στον κατάλογο πέραν του επομένου έτους από το έτος εγγραφής τους.”

Με δεδομένες τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, βάσει των οποίων αλλάζουν οι προϋποθέσεις πρόσληψης του επικουρικού προσωπικού, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για εγγραφή στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού για κάλυψη αναγκών των ΦΠΥΥΚΑ  δεν ισχύουν.

  Οι αιτήσεις οι οποίες θα παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες  των ΥΠΕ, που θα υποβληθούν εκ νέου, ή που θα κατατεθούν για πρώτη φορά θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

1: Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

2: Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

3: Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης (όπου απαιτείται)

4: Υπεύθυνη δήλωση χορηγούμενη από την κάθε υπηρεσία συμπληρωμένη από τον υποψήφιο ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού

5: Επικυρωμένα  φωτοαντίγραφα  των δικαιολογητικών όπως αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6  του νόμου 4052/2012 και αποδεικνύουν την ύπαρξη της εμπειρίας.

6: Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ,από την οποία προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερομένου στα μητρώα των επιδοτούμενων ανέργων .

   Επισημάνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, πηγαίνοντας να καταθέσουν τις αιτήσεις τους,  θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τα πρωτότυπα  για να επικυρωθούν από την σχετική υπηρεσία .

ΤΟ Δ.Σ.

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων