Προτάσεις Γενικής Συνέλευσης (Οκτώβριος ’11)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο «Αττικό» νοσοκομείο στις 2-10-2011 συζητήθηκαν για εφαρμογή οι εξής προτάσεις:

     Read More1. Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), σχετικά με την τροποποίηση χορήγησης της ακτινολογικής άδειας

     2. Πιστή εφαρμογή του κανονισμού ακτινοπροστασίας:

           Α) §2: ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

                §2.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ·

               §2.7. ΛΗΞΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

          Β) §1.1.4.3: Αρχή της αιτιολόγησης στις Ιατρικές Εκθέσεις

          Γ) §1.1.4.6: Κατάρτιση των εργαζομένων στις ιατρικές εφαρμογές

     3. Πιστή τήρηση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων (ΦΕΚ 118/1996, Π.Δ. 164)

     Προκειμένου να γίνει εφικτή ή προσφυγή στο ΣτΕ καλούμε όλους τους συναδέλφους να συνδράμουν οικονομικά για να συλλεχθεί το απαιτούμενο ποσό (3.000- 3.500 ευρώ). Παρακαλούμε τα μέλη των Ενώσεων και του ΣΤΡΑΕΠΤ ανά την Ελλάδα, που δεν έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους το έτος 2011 και 2012, να το κάνουν αυτήν τη χρονική στιγμή που η ανάγκη κρίνεται ακόμη μεγαλύτερη, (Eurobank αρ. Λογ. 0026.0065.33.0200576007). Συνάδελφοι έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι ανά νοσοκομείο για τη συλλογή των χρημάτων, συνεισφέροντας στην προσπάθεια αυτή.

     Στην επίσημη ιστοσελίδα της ομοσπονδίας θα αναρτηθεί η λίστα των υπευθύνων ανά νοσοκομείο.

     Υπάρχουν νοσοκομεία στα οποία δεν έχουν ορισθεί ακόμη υπεύθυνοι για να συγκεντρώσουν τα χρήματα των συμμετεχόντων σε αυτή την προσπάθεια της Ένωσης. Παρακαλούμε τους συναδέλφους που έχουν την διάθεση να βοηθήσουν και εργάζονται σε αυτά τα νοσοκομεία να επικοινωνήσουν με το [email protected] ή στα τηλέφωνα των μελών του ΔΣ.

   Επίσης καλούμε όλους τους συναδέλφους που δεν είναι μέλη των Ενώσεων και του ΣΤΡΑΕΠΤ, αλλά έχουν την διάθεση να βοηθήσουν στην προσπάθεια ανατροπής της συγκεκριμένης απόφασης, να καταθέσουν ότι ποσό θέλουν και μπορούν με την αιτιολογία της δωρεάς προς την ΕΤΑΕΔ, στον παραπάνω λογαριασμό. Ελπίζουμε να μας δώσετε την δυνατότητα να διεκδικήσουμε αυτό για το οποίο απεργήσαμε για 3 ημέρες και που τόσο άδικα και αυταρχικά άλλαξε το ΥΥΚΚΑ. Σε περίπτωση κατάθεσης οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, παρακαλούμε να φυλάξετε την απόδειξη καταθέσεως της Τραπέζης, προκειμένου να γίνει πιστοποίηση του συνολικού ποσού.

     Στην περίπτωση που έχετε καταθέσει το ποσό που επιθυμείτε σε υπεύθυνο νοσοκομείου, θα σας χορηγηθεί απόδειξη κατάθεσης την οποία επίσης παρακαλούμε να φυλάξετε .

   Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η συλλογή του απαιτούμενων χρημάτων και δεν καταστεί δυνατή η προσφυγή στο ΣτΕ, το κατατεθέν χρηματικό ποσό των μη μελών επιστρέφεται στους καταθέτες.

    Επίσης προτείνουμε σε όλους τους συναδέλφους να τηρήσουν την κείμενη νομοθεσία περί ακτινοπροστασίας. Είναι μάλλον γραφικό να ζητάμε να τηρηθεί το αυτονόητο έστω και αν στην προκειμένη περίπτωση οι ίδιοι οι επαγγελματίες φέρουν μερίδιο ευθύνης. Αναλυτικά λοιπόν αναφέρουμε τις παραγράφους του κανονισμού ακτινοπροστασίας, ·που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε.

2: ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

2.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2.3.1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια διοικητική αρχή, για προέγκριση κατασκευής με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Άδεια σκοπιμότητας,

β) Πλήρη μελέτη ακτινοπροστασίας και θωρακίσεων εκπονημένη από ακτινοφυσικό ιατρικής (εις διπλούν),

γ) Σχέδια υπό κλίμακα 1:50 στα οποία φαίνονται σε κάτοψη και τομή οι χώροι του εργαστηρίου και οι γειτονικοί προς αυτό χώροι, η θέση των πηγών και μηχανημάτων, οι ειδικές προστατευτικές διατάξεις και θωρακίσεις,

δ) Άδεια πολεοδομίας.

2.3.2. Η αρμόδια διοικητική αρχή διαβιβάζει την αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά στην Ε.Ε.Α.Ε. με κοινοποίηση στην Διεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος (Δ.Υ.Π.) του Υ.Υ.Π. και στον ενδιαφερόμενο.

2.3.3. Η Ε.Ε.Α.Ε. μετά την έγκριση της μελέτης ακτινοπροστασίας και τον έλεγχο των υπό διαμόρφωση χώρων, αποστέλλει έκθεση στην αρμόδια αρχή, βάσει της οποίας αυτή χορηγεί ή μη έγγραφη προέγκριση για την έναρξη της κατασκευής του εργαστηρίου. Η προέγκριση κοινοποιείται στην Ε.Ε.Α.Ε.

2.3.4. Ο ακτινοφυσικός ιατρικής που εκπόνησε τη μελέτη ακτινοπροστασίας υποχρεούται να επιβλέπει την κατασκευή του εργαστηρίου και ειδικότερα την κατασκευή των θωρακίσεων και είναι υπεύθυνος έναντι της Ε.Ε.Α.Ε. για την ακριβή κατασκευή του εργαστηρίου σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Ε.Ε.Α.Ε. μελέτη.

2.3.5. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του εργαστηρίου και ειδικότερα κατά την κατασκευή των θωρακίσεων, ο ενδιαφερόμενος ειδοποιεί υποχρεωτικά και εγγράφως την Ε.Ε.Α.Ε. για να ελέγξει επιτόπου την πιστότητα της εκτέλεσης της εγκριθείσας μελέτης.

2.3.6. Μετά το πέρας της κατασκευής του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια διοικητική αρχή αίτηση άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου, με την οποία συνυποβάλλονται τουλάχιστον τα παρακάτω:

α) Δήλωση περάτωσης της κατασκευής του εργαστηρίου,

β) Υπεύθυνη Δήλωση του υπευθύνου του εργαστηρίου καθώς και του ακτινοφυσικού που εκπόνησε τη μελέτη ακτινοπροστασίας ότι η κατασκευή του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την εγκριθείσα από την Ε.Ε.Α.Ε. μελέτη ακτινοπροστασίας,

γ) Τα δικαιολογητικά του υπεύθυνου ιατρού του εργαστηρίου και του ακτινοφυσικού ιατρικής,

δ) Ονομαστική κατάσταση και δικαιολογητικά του προσωπικού του εργαστηρίου,

ε) Έκθεση ακτινοπροστασίας (προσωπικού, ασθενών και χώρων) και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης (hazard report), στην οποία εξετάζεται ο δυνητικός κίνδυνος για ατυχήματα, οι πιθανές δόσεις και ο τρόπος αντιμετώπισης, καθώς και έκθεση ελέγχων αποδοχής των μηχανημάτων παραγωγής και μέτρησης ιοντιζουσών ακτινοβολιών πριν από τη χρήση τους. Οι εκθέσεις αυτές εκπονούνται από ακτινοφυσικό ιατρικής.

στ) Βεβαίωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, ότι πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας των χώρων του εργαστηρίου.

ζ) Κατάσταση εξοπλισμού του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οικείου μέρους του παρόντος κανονισμού ακτινοπροστασίας.

Η αρμόδια διοικητική αρχή ελέγχει τα ανωτέρω δικαιολογητικά και εφόσον είναι πλήρη τότε τα διαβιβάζει αρμοδίως στην Ε.Ε.Α.Ε.

2.3.7. Η Ε.Ε.Α.Ε. ελέγχει τα διαβιβασθέντα στοιχεία, προβαίνει κατά περίπτωση σε επιτόπιο έλεγχο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 181/74 και αποστέλλει στην Δ.Υ.Π. πιστοποιητικό περί της καταλληλότητας του εργαστηρίου από άποψη ακτινοπροστασίας.

2.7.1. Λήξη Αδειών: Όλες οι άδειες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ισχύουν για ορισμένο χρονικό διάστημα (παρ. 2.1.5 ) και η ημερομηνία λήξεως αναγράφεται στην άδεια.

2.7.2. Ανανέωση Αδειών: Για την ανανέωση οποιασδήποτε άδειας εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αίτηση προς την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια τρεις μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος της.

Η αίτηση συνοδεύεται από έκθεση ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανημάτων του εργαστηρίου. Οι ανωτέρω εκθέσεις συντάσσονται από τον κατά περίπτωση υπεύθυνο ακτινοπροστασίας. Για την ανανέωση της άδειας ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στα εδάφια 2.3.7 και 2.3.8 για τις ιατρικές εφαρμογές και στην παράγραφο 2.4 για τις μη ιατρικές εφαρμογές αντίστοιχα.

2.7.3. Τροποποίηση Αδειών: Για την τροποποίηση οποιασδήποτε άδειας εργαστηρίου ιατρικών εφαρμογών, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, πριν από την τροποποίηση, σχετική αίτηση προς την αρμόδια διοικητική αρχή, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι τροποποιήσεως και επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να του χορηγηθεί η σχετική έγκριση. Για την τροποποίηση της άδειας ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στα εδάφια 2.3.7 και 2.3.8 για τις ιατρικές εφαρμογές και στην παράγραφο 2.4 για τις μη ιατρικές εφαρμογές αντίστοιχα.

2.7.4. Ανάκληση Αδειών:

2.7.4.1. Σε περίπτωση μη εγκαίρου υποβολής της κατά την παράγραφο 2.7.2 αίτησης ανανέωσης άδειας, αυτή ανακαλείται αυτομάτως ένα μήνα μετά τη λήξη της. Η επανέκδοση ανακληθείσας αδείας ακολουθεί τη διαδικασία έκδοσης αρχικής άδειας.

2.7.4.2. Η αρμόδια διοικητική αρχή που εξέδωσε την άδεια μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε. τροποποιεί ή ανακαλεί, εν όλο ή εν μέρει, οποιαδήποτε άδεια προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, εφόσον διαπιστωθεί ότι έπαυσαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε ή σημειώθηκαν σοβαρές παραβάσεις κανόνων της ακτινοπροστασίας ή των όρων του παρόντος κανονισμού.

Στην άδεια λειτουργίας του ακτινολογικού εργαστηρίου πρέπει να έχει γίνει έλεγχος όλων των μονάδων παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών και τα αποτελέσματα να αναγράφονται σε λίστα αναλυτικά. Επίσης στην άδεια θα πρέπει να υπάρχει κατάλογος με το προσωπικό που απασχολείται στα εργαστήρια με λεπτομέρειες, δηλ ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και αντίστοιχος τίτλος σπουδών. Αν κάτι από τα προαναφερόμενα δεν αναγράφεται έχουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να αιτηθούμε τη συμμόρφωση του εργαστηρίου με τον κανονισμό ακτινοπροστασίας και εφόσον δεν ικανοποιηθεί το αίτημα μας να προχωρήσουμε σε καταγγελία στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ακόμα και σήμερα διαπιστώνουμε μια σειρά από σοβαρές εργασιακές παραβλέψεις(sic), όπως η πλημμελής θωράκιση, η αναντιστοιχία της θωράκισης με τον προβλεπόμενο φόρτο εργασίας ακόμη και απουσία άδειας λειτουργίας. Ο συνδυασμός των ανωτέρω δημιουργεί ένα άκρως επικίνδυνο και ανθυγιεινό εργασιακό περιβάλλον για τεχνολόγους και χειριστές(και λοιπούς επαγγελματίες).

Προτείνουμε στους τεχνολόγους και χειριστές σε όλη την επικράτεια, να καταθέσουν αίτηση πρωτοκολλημένη προς την υπηρεσία για χορήγηση αντιγράφου της άδειας λειτουργίας και μελέτης ακτινοπροστασίας του ακτινολογικού εργαστηρίου στο οποίο εργάζονται. Η φόρμα της αίτησης επισυνάπτεται στο τέλος της επιστολής.

Σε περίπτωση που το εργαστήριο λειτουργεί χωρίς ή με μη ανανεωμένη άδεια λειτουργίας επιβάλλεται να καταγγείλουμε αυτήν την παραβατική συμπεριφορά και να σταματήσουμε την παράνομη λειτουργία του εργαστηρίου μέχρι να γίνει συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις περί αδειών λειτουργίας.

Έχοντας ως δεδομένο τις επικρατούσες συνθήκες στην Υγεία πρέπει επιτέλους οι Διοικήσεις των νοσοκομείων να ενδιαφερθούν για την τεκμηριωμένη γνώμη των επαγγελματιών του κλάδου και να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους.

Δεν είναι λογικό να τροποποιούν τη χορήγηση της ακτινολογικής άδειας βασιζόμενοι σε προσωπικές συνεννοήσεις· με την ΕΕΑΕ, ενώ δεν έχουν εξασφαλίσει ένα υγιές περιβάλλον εργασίας για όλους τους επαγγελματικά εκτιθέμενους στις ακτινοβολίες.

Συμφώνα πάντα με τους κανόνες ακτινοπροστασίας:

1.1.4.6 Κατάρτιση των εργαζομένων στις ιατρικές εφαρμογές

α) Οι ιατροί και τα άτομα που συμμετέχουν στις πρακτικές πτυχές της ακτινολογικής διαδικασίας, πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στις ακτινολογικές τεχνικές καθώς και κατάλληλη γνώση και κατάρτιση σε θέματα ακτινοπροστασίας. Η ΕΕΑΕ εισηγείται αρμοδίως για την εισαγωγή του μαθήματος της ακτινοπροστασίας στις ιατρικές και οδοντιατρικές σχολές σε προπτυχιακό επίπεδο. Η ΕΕΑΕ χορηγεί πιστοποιητικά επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης των εργαζομένων σε θέματα ακτινοπροστασίας ή αναγνωρίζει τα αντίστοιχα διπλώματα ή πιστοποιητικά τα οποία χορηγούν οι φορείς με βάση τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών.

β) Μόνον οι διαθέτοντες αναγνωρισμένη από την ΕΕΑΕ επάρκεια σε θέματα ακτινοπροστασίας μπορούν να συμμετέχουν στις πρακτικές πτυχές των ακτινολογικών διαδικασιών

Ζητάμε από τους συναδέλφους μας να καταγγείλουν όσους εργάζονται παραβατικά στους χώρους ιοντιζουσών ακτινοβολιών χωρίς συναφές πτυχίο και χωρίς την κατάλληλη επάρκεια ακτινοπροστασίας.

1.1.4.3 Αρχή της αιτιολόγησης στις Ιατρικές Εκθέσεις

) – Ο παραπέμπων ιατρός έχει την ευθύνη για την συλλογή όλων των απαραίτητων διαγνωστικών πληροφοριών ιδιαίτερα εκείνων που προέρχονται από προηγηθείσες εκθέσεις έτσι ώστε η έκθεση να είναι κλινικά αιτιολογημένη και να αποφεύγεται η άσκοπη επανεκθέση του ασθενούς. Επίσης ο παραπέμπων ιατρός έχει την ευθύνη διαβίβασης των ανωτέρω πληροφοριών στον θεράποντα ιατρό.

– Ο θεράπων ιατρός συνεκτιμά τις διαβιβασθείσες από τον παραπέμποντα ιατρό πληροφορίες λαμβάνοντας υπόψη τους συγκεκριμένους σκοπούς της έκθεσης και τα διακριτικά γνωρίσματα του ατόμου που εκτίθεται και έχει την τελική ευθύνη για την αιτιολόγηση της έκθεσης καθώς και για τη βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας του ασθενούς κατά τη διαδικασία της έκθεσης.

– Ο θεράπων ιατρός έχει την ευθύνη για τη χορήγηση γραπτών οδηγιών στον ασθενή μετά την έκθεση και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα εργασίας, με σκοπό την ακτινοπροστασία των ατόμων του οικογενειακού, φιλικού και εργασιακού περιβάλλοντος του ασθενούς καθώς και αυτών του γενικού πληθυσμού.

– Ο θεράπων ιατρός μπορεί να αναθέτει ορισμένες πρακτικές πτυχές της έκθεσης σε άλλα άτομα, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την υπό του νόμου προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό επαγγελματική εκπαίδευση και εξειδίκευση.

Οι ακτινολόγοι Ιατροί πολύ σωστά ισχυρίζονται (μεμονωμένοι, αλλά και επισήμως μέσω του επίσημου συνδικαλιστικού και επιστημονικού τους φορέα) ότι δεν είναι αρμόδιοι για την λήψη ακτινογραφίας, και ότι αυτό είναι επαγγελματική αρμοδιότητα των Τεχνολόγων Ακτινολόγων οι οποίοι είναι και οι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και οι έχοντες τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

Ωστόσο σύμφωνα με τον κανονισμό ακτινοπροστασίας ο ρόλος μας εντάσσεται στην « εκτέλεση των πρακτικών πτυχών». Και για να αναλάβουμε τις πρακτικές πτυχές είναι απαραίτητη η εξουσιοδότηση του θεράποντος. Ως θεράπων νοείται ο συνεργάτης ακτινολόγος ιατρός.

Συνάδελφοι θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο άρθρο του κανονισμού ακτινοπροστασίας αποτελεί «μνημείο» απαξίωσης της επαγγελματικής μας υπόστασης.

Με βάση την εν λόγω διάταξη ο θεράπων ιατρός, μπορεί να ·αναθέτει ορισμένες πρακτικές πτυχές της έκθεσης σε άλλα άτομα. Ο νόμος δηλαδή μας λέει ότι ενώ σπουδάζαμε 4 χρόνια σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για να μπορούμε να πραγματοποιούμε· τις εξετάσεις για τις οποίες εκπαιδευόμαστε επί σειρά ετών, θα πρέπει ο θεράπων ιατρός να μας τις αναθέσει. Δηλαδή δεν νομιμοποιούμαστε να προχωρήσουμε στην διενέργεια εξετάσεων χωρίς την φυσική παρουσία ιατρού, η οποία προϋποθέτει την ανάθεση έργου.

Επειδή πάγιο αίτημα μας είναι να υπάρξει η απαραίτητη ρύθμιση-τροποποίηση από τον κανονισμό ακτινοπροστασίας του συγκεκριμένου άρθρου, ώστε να προβαίνουμε νόμιμα πλέον στην εκτέλεση των πρακτικών πτυχών και την απαλλαγή των ακτινολόγων Ιατρών από την λήψη και επεξεργασία της ακτινολογικής εικόνας , προτείνουμε· στους συναδέλφους να εφαρμόσουν πιστά την 1.1.4.3 παράγραφο· σύμφωνα με την οποία ·είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του θεράποντος ιατρού (για την εξουσιοδότηση) και να μην εκτελείται καμία εξέταση χωρίς την υπογραφή του στο παραπεμπτικό (παραπεμπτικά από άλλους ιατρούς και από ειδικευόμενους δεν έχουν νόμιμη βάση και ως θεράπων ιατρός νοείται ειδικευμένος ιατρός και όχι ειδικευόμενος ).

Δυστυχώς η επί σειρά ετών στασιμότητα και αναβλητικότητα προώθησης λύσης στο θέμα της εξουσιοδότησης, έχει ως αποτέλεσμα την καθημερινή· δηλητηρίαση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ Τεχνολόγων και Ιατρών Ακτινολόγων στα τμήματα απεικόνισης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ Π.Δ 164 παρ 3.1.

Στα Τμήματα Ιατρικής Απεικόνισης.

«Κατά την ακτινοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, επικουρούν τους ιατρούς ακτινολόγους.»

Τα επαγγελματικά μας δικαιώματα περιγράφουν συγκεκριμένα αντικείμενα εργασίας και ες εκ τούτου ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να εργαζόμαστε αποκλειστικά και χωρίς καμία παρέκκλιση από αυτά.Προτείνουμε στους συναδέλφους για να μην προκύψουν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες ,να μην πραγματοποιούν εξετάσεις με τη ·χρήση της κινητής ακτινοσκοπικής μονάδας ( c-arm), αφού στην συγκεκριμένη θέση εργασίας περιγράφεται πως απλώς επικουρούμε ·τους ιατρούς ακτινολόγους.

Θα συμφωνήσουμε απολύτως με την ανάληψη των παραπάνω καθηκόντων μόνον εάν και εφόσον υπάρξει η απαραίτητη θεσμοθετημένη μέσω Π.Δ. κάλυψη των τεχνολόγων και χειριστών

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ την καθολική εφαρμογή των ανωτέρω με απώτερο σκοπό την αποφυγή ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών και την διατήρηση της επαγγελματικής μας αξιοπρέπειας.

Εδώ η αίτηση για τα νοσοκομεία.

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων