Προαγωγική εξέλιξη κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 4 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, « (…) Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. (…)Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο νομοθέτης επιφυλάσσει ένα καθεστώς προωθημένης προαγωγικής εξέλιξης για τους υπαλλήλους που τυγχάνουν κάτοχοι ενός η περισσοτέρων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, κατά την διαδικασία σχηματισμού κρίσης για την επιλογή προϊσταμένων ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας μοριοδοτείται με 150 μόρια και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος με 30 μόρια, υπό την προϋπόθεση ότι είναι συναφείς με τα αντικείμενα της προκηρυσσόμενης θέσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 α-β του Νόμου 4354/2015, «α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ.

 

β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται όχι μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Αρκεί το αντικείμενο του μεταπτυχιακού τίτλου ενός υπαλλήλου να είναι συναφές με τον οργανισμό που δουλεύει κι όχι του αντικείμενου της εργασίας του απαραίτητα (βλ. σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ). Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο. Επί της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί ένσταση η οποία εξετάζεται από ειδική επιτροπή του Α.Σ.Ε.Π., η οποία συστήνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών απολαμβάνουν μιας προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης, εφόσον το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών τους είναι συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας τους.

Τέλος, οποιοδήποτε πρόσθετο τυπικό προσόν τυχόν διαθέτει ο υπάλληλος, δύναται να το καταθέτει στην υπηρεσία του.

 

Γεωργιάδης Κων/νος
 
Πρόεδρος Ομοσπονδίας
Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

 

 

2 σχόλια

  1. Ο χρόνος υπηρεσίας (παλαιότητα) αυξάνεται με την κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και αν ναι πόσα έτη?

  2. Όταν ο βασικός τίτλος σπουδών είναι κατηγορίας Τ.Ε και αποκτηθεί συναφές μεταπτυχιακό απο πανεπιστήμιο ο υπάλληλος μετατάσσεται σε κατηγορία Π.Ε?

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων