Τι ισχύει με την άδεια κλειστού χώρου

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων συναδέλφων και προς επίρρωση της σχετικής νομοθεσίας, προχωράμε σε μία αναλυτική επεξήγηση του νόμου σχετικά με την χορήγηση της ειδικής άδειας (κλειστού χώρου), προκειμένου να γίνει άρση της προκαλούμενης σύγχυσης.

Με νομοθετική ρύθμιση που είναι σε ισχύ από 21.2.2016, τη δεκαήμερη ειδική άδεια κλειστού χώρου (ειδική άδεια του άρθρου 105 του νόμου 2071/92) δικαιούνται πλέον όλες οι ειδικότητες που εργάζονται αποκλειστικά στους χώρους αυτούς, και όχι μόνο οι νοσηλευτές, μαίες, βοηθοί νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές όπως ίσχυε πριν. Δικαιούνται δηλαδή τη δεκαήμερη αυτή άδεια  και άλλες ειδικότητες που μέχρι 21/2/2016 δεν την ελάμβαναν, συμπεριλαμβανομένων των Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας και των Βοηθών Ραδιολογίας Ακτινολογίας.

hemodynamic 1

Απαραίτητο, προκειμένου να γίνει κατανοητή η εφαρμογή του νόμου, είναι ένα σύντομο νομοθετικό ιστορικό της συγκεκριμένης άδειας:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Νόμου 2071/1992, «σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους απασχόλησης που εργάζονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και χειρουργεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νοσοκομεία Ι.Κ.Α., όπως επίσης και σε άλλες ειδικές μονάδες των νοσηλευτικών αυτών ιδρυμάτων που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να χορηγείται επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, τουλάχιστον 6 εργάσιμων ημερών πέραν της κανονικής και ειδικό επίδομα. Οι προϋποθέσεις για την πρόσθετη ειδική άδεια, το ύψος και ο χρόνος έναρξης καταβολής του ειδικού επιδόματος και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξεδόθη αρχικώς η Υ4α/3024/93, ΦΕΚ Β΄ 726/1994 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ορίζουσα τα ακόλουθα : «Σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους απασχόλησης που εργάζονται σε χειρουργεία, ανάνηψη, μονάδες εντατικής θεραπείας, μονάδες αυξημένης φροντίδας, μονάδες στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, μονάδες AIDS, μονάδες προώρων, αίθουσες τοκετών, αίθουσες παραλαβής, υπηρεσίες αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορροφιλικών, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νοσοκομεία του ΙΚΑ, θα χορηγείται ειδική πρόσθετη άδεια και ειδικό επίδομα».

Εν συνεχεία ακολούθησε η έκδοση της υπ’ αριθμ. 2003075/204/0022, ΦΕΚ Β΄ 33/1995 Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ορίζει τα ακόλουθα: «Σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους απασχόλησης που εργάζονται σε χειρουργεία, ανάνηψη, μονάδες εντατικής θεραπείας, αυξημένης φροντίδας, στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, AIDS, προώρων, αίθουσες τοκετών και παραλαβής, υπηρεσίες αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορροφιλικών, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νοσοκομεία του ΙΚΑ, θα χορηγούνται τα παρακάτω : 1)…, 2) Ειδική πρόσθετη άδεια μετ’ αποδοχών δέκα (10) ημερών πέραν της κανονικής. Η ειδική άδεια χορηγείται μετά από συνεχή υπηρεσία ενός (1) χρόνου, στις ανωτέρω μονάδες και σε χρονικό διάστημα που δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των Ιδρυμάτων».

Να επισημάνουμε ότι το ειδικό επίδομα καταργήθηκε.

Πρόσφατα, με το άρθρο 51 του νόμου 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 21/21-2-2016) η ως άνω διάταξη συμπληρώθηκε με τα κάτωθι:

«Οι διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 (Α’123) και της κ.υ.α. 2003075/204/0022 (Β’33/20.1.1995), αναφορικά με την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, καταλαμβάνουν όλους τους, πλήρους απασχόλησης (πλην των ιατρών), εργαζόμενους στα τμήματα και τις μονάδες που αναφέρονται στην παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υγείας, η ειδική άδεια του προηγουμένου εδαφίου δύναται να επεκταθεί και σε εργαζόμενους και άλλων ειδικών τμημάτων ή ειδικών μονάδων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.»

Σύμφωνα με τα παραπάνω,   χορηγείται  η σχετική άδεια 10 ημερών σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων που εργάζονται στους σχετικούς χώρους του Νοσοκομείου οι οποίοι δεν την ελάμβαναν μέχρι 21/2/2016.

hemodynamic 2

Η σύγχυση στα γραφεία προσωπικού προκαλείται από το γεγονός ότι ο νόμος αναφέρει ότι: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υγείας, η ειδική άδεια του προηγουμένου εδαφίου δύναται να επεκταθεί και σε εργαζόμενους και άλλων ειδικών τμημάτων ή ειδικών μονάδων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.» αναφερόμενος όμως στην περίπτωση επέκτασης της χορήγησης της εν λόγω αδείας και «σε άλλα ειδικά τμήματα ή ειδικές μονάδες» (π.χ. ακτινολογικό, ακτινοθεραπεία κλπ), και όχι σε τεχνολόγους που εργάζονται με πλήρη απασχόληση σε μονάδες όπου ήδη χορηγείται.

Δηλ. οι τεχνολόγοι που εργάζονται με πλήρη απασχόληση στα χειρουργεία και στις μονάδες στεφανιαίας νόσου (αιμοδυναμικά τμήματα) δικαιούνται την σχετική άδεια χωρίς να είναι απαραίτητη για την χορήγηση της η έκδοση της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία όμως (υπουργική απόφαση) είναι απαραίτητη για την επέκταση της εν λόγω ειδικής άδειας στα λοιπά εργαστήρια ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών.

Τα γραφεία προσωπικού λανθασμένα ζητούν την υπουργική απόφαση προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική άδεια σε Τεχνολόγους οι οποίοι απασχολούνται σε τμήματα στα οποία ήδη χορηγείται σε άλλες ειδικότητες εργαζομένων.

Αντιθέτως , σωστά δεν την χορηγούν σε τμήματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον Ν. 2071/92 έως ότου εκδοθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη υπουργική απόφαση.

Εδώ θα πρέπει να υπογραμμισθεί, ότι σε κάποια νοσοκομεία η διοίκηση δεν περιλαμβάνει στην Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου και το Αιμοδυναμικό Τμήμα, (δεν χορηγεί δηλ. την σχετική άδεια ούτε στους νοσηλευτές που απασχολούνται στο αιμοδυναμικό), με αποτέλεσμα να προκαλούνται προστριβές και παρεξηγήσεις με τους συναδέλφους(κάποια νοσοκομεία μάλιστα απέστειλαν ερώτημα στο Υ.Υ. ζητώντας διευκρινήσεις).

Η περιοριστική αυτή ερμηνεία της «μονάδας στεφανιαίας νόσου», θέτει περιορισμό και στην χορήγηση της ως άνω αδείας.

Άποψή μας είναι πως τα εν λόγω τμήματα αποτελούν ενιαία μονάδα, όπως και τα χειρουργεία με την ανάνηψη.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η ΟΤΑΕΔ έχει ήδη καταθέσει την εισήγησή της προκειμένου να προχωρήσει η έκδοση της απαραίτητης κοινής Υπουργικής Απόφασης, προς διευθέτηση της επέκτασης χορήγησης της ειδικής άδειας σε όλους τους εργαζομένους που απασχολούνται  στα εργαστήρια ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών, χαρακτηρίζοντάς τα ως «ειδικά τμήματα».

Γεωργιάδης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Δ.Σ.

1 σχόλιο

  1. όσοι εργάζονται ως χειριστές μηχανημάτων x-ray σε κάποια υπουργεία,έχουν δικαίωμα να ζητήσουν κάποια άδεια λόγω έκθεσης τους σε ιονίζουσες ακτινοβολίες;

Comments are closed.

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων