Διακήρυξη ΟΤΑΕΔ

Αγαπητοί συνάδελφοι/ αγαπητά μέλη,

 

Στοχεύοντας στην ενημέρωσή σας αναφερόμαστε στις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδας (ΟΤΑΕΔ).

Η ΟΤΑΕΔ ήταν ένας βασικότατος στόχος ολόκληρης της κοινότητας μας ο οποίος έγινε επιτέλους πραγματικότητα. Μία αμιγής όμοιο-επαγγελματική κλαδική Ομοσπονδία των Τεχνολόγων Ραδιολογίας Ακτινολογίας του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Επισημαίνεται το γεγονός πως οι εκλογές της Ομοσπονδίας μεταξύ των αντιπροσώπων των Ενώσεων που την αποτελούν, διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Έτσι στέλνουμε το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι οι Τ/Α πλέον κοιτάζουν μπροστά ενωμένοι, με σαφή επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν το επάγγελμα του επιστήμονα Τ/Α ενώ ταυτόχρονα στρέφουν την πλάτη τους σε αδιέξοδες έριδες, προς όφελος τόσο του κλάδου, όσο και των χρηστών υπηρεσιών υγείας.

Άλλωστε σύμφωνα με το καταστατικό τόσο των Ενώσεων ,όσο και της Ομοσπονδίας, βασικός σκοπός αμφότερων είναι η σε πολλαπλά επίπεδα  ανάταση και βελτίωση των συνθηκών του επαγγέλματός μας, σε συνάρτηση πάντα με την προάσπιση των ελεύθερων και δημοκρατικών θεσμών και του δημόσιου χαρακτήρα του Ε.Σ.Υ.

Επιχειρώντας να παρουσιάσουμε τους βασικούς άξονες που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία της ΟΤΑΕΔ με γνώμονα πρώτα τον Τ/Α, μπορούμε να αναφερθούμε συνοπτικά στα ακόλουθα.

 • Στην ανάγκη συσπείρωσης των Τ/Α και στην επιδίωξη συνεργασίας ,αλληλεγγύης  και εκδήλωσης κοινών ενεργειών αναφορικά με την προσπάθεια τους  για προστασία, διεκδίκηση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
 • Στην προώθηση της επιστήμης μας, την ανάπτυξη κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος και την διεκδίκηση νομοθετικού πλαισίου για το επάγγελμα και τα μέλη, με στόχο την κατοχύρωση του επαγγέλματος και την περαιτέρω οργάνωση, έλεγχο και ανάπτυξη του κλάδου.
 • Στην ανύψωση του ηθικού, βιοτικού, πνευματικού, επαγγελματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών και την επιστημονική, επιμορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη και ενημέρωσή τους.

Οι αδρώς ως άνω περιγραφόμενοι στόχοι θα επιδιωχθούν με την ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ των Τ/Α, με την ανάπτυξη στα μέλη συνδικαλιστικής και επαγγελματικής συνείδησης και με την ανάδειξη σε αυτά των πλεονεκτημάτων της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης, τόσο σε πρωτοβάθμιο, όσο και σε Δευτεροβάθμιο επίπεδο.

Ο στόχος που πραγματευόμαστε δύναται επίσης να επιτευχθεί με την συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού «ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ», της συμμετοχής στην έκδοση του περιοδικού «The Scanner» αλλά και της επιπλέον προσπάθειας έκδοσης εφημερίδας κλαδικού ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, με την συγκέντρωση, επεξεργασία και προβολή των απόψεων των μελών μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις, με την συγκρότηση επιτροπών επεξεργασίας και μελέτης επαγγελματικών και άλλων θεμάτων, με τον συντονισμό των ενεργειών της Ομοσπονδίας  και την συνεργασία της με άλλους συνδικαλιστικούς, επαγγελματικούς, επιστημονικούς και πνευματικούς φορείς  για την προβολή και προώθηση των αιτημάτων του κλάδου  και του επαγγέλματος, με συμμετοχή σε επιτροπές, συμβούλια, οργανισμούς και με την συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την προβολή και προώθηση θεμάτων κοινού, γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος.

Απαραίτητη κρίνεται για τον σκοπό αυτό και η παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της Νομοθεσίας κατά την άσκηση του επαγγέλματος σε όλες τις υπηρεσίες Υγείας και η εκπροσώπηση των Τ/Α με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέτρο προς επιτέλεση του επιδιωκόμενου σκοπού, όπως παραστάσεις ενώπιον Αρχών, διαπραγματεύσεις, κλπ.

Στην προσπάθεια αυτή οφείλουμε να αναδείξουμε την σημαντικότητα της τήρησης της νομοθεσίας από κάθε ένα συνάδελφο ξεχωριστά.

   Οι θέσεις της ΟΤΑΕ σχετικά με τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και εστιάζοντας πάντα στον Τ/Α που βρίσκεται στην βάση της εργασιακής πυραμίδας, συνοψίζονται στα εξής βασικότερα σημεία.

 • Αρχικά καταγράφοντας και αναγνωρίζοντας την δεινή οικονομική και εργασιακή θέση στην οποία έχει περιέλθει ο Έλληνας Τ/Α και συγκρίνοντας τα τεκταινόμενα στη χώρα μας με τα  διεθνώς ισχύοντα.
 • Συνέχιση της προσπάθειας για την διαφύλαξη της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας μας, σύμφωνα με τα δεδομένα των Τ/Α και όχι άλλων επαγγελματιών υγείας και κάποιων εργολάβων της εκπαίδευσης των Τ/Α. Η τεράστια επιτυχία της Ομοσπονδίας με την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος θα παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση.
 • Στόχευση και συνεργασία με το ΤΡΑ προς την κατεύθυνση της πραγματοποίησης μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών εντός ειδικότητας για Τεχνολόγους Ραδιολογίας Ακτινολογίας
 • Στήριξη, επιπλέον ενημέρωση, επέκταση και καθιέρωση της συνεργασίας με την ΕΕΑΕ
 • Συμμετοχή του Τεχνολόγου Ραδιολογίας Ακτινολογίας στο ΚΕΣΥ
 • Η πάση θυσία εφαρμογή του Κανονισμού Ακτινοπροστασίας σχετικά με την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ραδιολογίας Ακτινολογίας προκειμένου να ανανεωθεί ή να εκδοθεί η άδεια σκοπιμότητας διαγνωστικού εργαστηρίου / κλινικής Δημόσιου η Ιδιωτικού. Η προώθηση της επαγγελματικής και συναδελφικής συνείδησης στο εν λόγω θέμα είναι πρόκριμα για την μείωση της ανεργίας του κλάδου και ανάπτυξης σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ συναδέλφων.
 • Αναπροσαρμογή των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων προκειμένου να ανταποκρίνονται σε όλα όσα πραγματικά κάνουμε στα  εργαστήρια.
 • Στα θέματα ασφάλειας  στους χώρους εργασίας, ασπίδα για την ζωή και την υγεία χιλιάδων Τ/Α αποτελεί η επιτεινόμενη κινητοποίηση της ΟΤΑΕ και η επιχείρηση αφύπνισης και ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων στην χρήση της ακτινοσκόπησης στον χώρο του χειρουργείου. Το Π.Δ. που περιγράφει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Ραδιολογίας Ακτινολογίας περιγράφει καθαρά τον ρόλο μας ως επικουρικό. Τα ίδια ισχύουν και για τις εγχύσεις σκιαγραφικών.

 

Ακόμη και σήμερα, σε αρκετούς ασκούντες την Ακτινοτεχνολογία, είναι βαθιά ριζωμένη η κίβδηλη πεποίθηση ότι ο Τ/Α οφείλει να σηκώσει το σταυρό του μαρτυρίου, προκειμένου να εξομαλύνει την ζωή όλων των άλλων γύρω του.

Εμείς διαφωνούμε ριζικά. Δεν αποδεχόμαστε το ρόλο του συνενόχου στο «επαγγελματικό έγκλημα» που συντελείτε εις βάρος του κλάδου μας.

Συνεχίζοντας την παράθεση των βασικότερων ζητημάτων που απασχολούν την ΟΤΑΕΔ, θα πρέπει να αναφερθούμε και στο ηθικό και πρακτικό ζήτημα της ισοτιμίας πτυχίων από το ΙΤΕ νυν ΔΟΑΤΑΠ, ειδικοτήτων οι οποίες δεν υφίστανται στην Ελλάδα, αλλά οι έχοντες τέτοια ισοτιμία απασχολούνται στα ακτινολογικά- ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια.  Μια κατάσταση που ρίζωσε και άνθισε τη δεκαετία του ’80 με αποτέλεσμα τα παρακλάδια της να επηρεάζουν ακόμα και σήμερα και μάλιστα σημαντικά σε κάποιες των περιπτώσεων την ιεραρχική εξέλιξη των Τ/Α.

Βασικό θέμα ενδιαφέροντος επίσης είναι και η απομάκρυνση από τα εργαστήρια όλων όσοι εργάζονται χωρίς συναφές πτυχίο.

Ζωτικής σημασίας είναι η δημιουργία μητρώου Επαγγελματιών Τεχνολόγων Ραδιολογίας Ακτινολογίας

Επίσης σπουδαίας σημασίας είναι η δημιουργία Μητρώου Ανέργων Συναδέλφων ούτως ώστε μέσα από αυτή να δοθεί η ευκαιρία στους Τ/Α να μην μείνουν για μεγάλη χρονική περίοδο εκτός επαγγέλματος

Γενικότερα τώρα, οι θέσεις της ΟΤΑΕΔ σχετικά με το σύστημα υγείας της χώρας μας μπορούν να επικεντρωθούν στα ακόλουθα.

Στο πλαίσιο των σημερινών συνθηκών στόχος μας είναι να προασπίσουμε τον Δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος Υγείας ,με προτάσεις για εισαγωγή μηχανισμών δημόσιου και κοινωνικού ελέγχου που θα εξασφαλίζουν την ισότητα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνική δικαιοσύνη.

Η προάσπιση της υγείας του ελληνικού λαού ως κοινωνικού δικαιώματος αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή της ομοσπονδίας μας και η διατήρηση και αναβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ αποτελεί βασική μας επιδίωξη.

Σχετικά με την ανάγκη ανασυγκρότησης της λειτουργίας του Δημόσιου Νοσοκομείου, σημειώνουμε ότι θα πρέπει να γίνουν άμεσες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε παραμέτρους όπως η ορθή και επαρκής στελέχωση, η ισότιμη πρόσβαση  και ο επανασχεδιασμός της νοσοκομειακής κάλυψης της περιφέρειας. Η μείωση του χρόνου αναμονής του κοινού προκειμένου να εξυπηρετηθεί στα δημόσια νοσοκομεία.

Η ανάπτυξη επιπλέον παιδιατρικών νοσοκομείων, κάλυψη των ΜΕΘ με προσωπικό και όχι μείωση κλινών λόγω έλλειψης προσωπικού.

Η ανάπτυξη Ογκολογικών Νοσοκομείων και η δημιουργία τμημάτων ανοικτής ημερήσιας περίθαλψης και μετανοσοκομειακής φροντίδας.

Σχετικά με τον Ιδιωτικό τομέα εισηγούμαστε τον κρατικό έλεγχο αναφορικά με παραμέτρους που σχετίζονται με την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού(στελέχωση των τμημάτων με Τ/Α και όχι με εργαζόμενους χωρίς συναφές πτυχίο ,όπως συμβαίνει δυστυχώς σήμερα).

Επίσης ζητούμε οργανωμένη και επιβλεπόμενη ανάπτυξη ,εντεταγμένη στον ευρύτερο υγειονομικό χάρτη της χώρας και όχι άναρχη δόμηση και λειτουργία ιδιωτικών κλινικών.

Βασικό μέλημα του κράτους επίσης πρέπει να αποτελεί η διεύρυνση του ρόλου των υπηρεσιών υγείας και εξασφάλιση πρόσβασης σε όλους τους πολίτες.

Δημόσιο σύστημα υγείας σημαίνει, δωρεάν σύγχρονο και καθολικό σύστημα υγείας που δεν κοστίζει, όχι μόνο στον ασφαλισμένο αλλά γενικότερα στον εργαζόμενο και στον άνθρωπο ανεξάρτητα από φύλλο, ηλικία και κοινωνική τάξη.

Το ΕΣΥ θα πρέπει να αναπτυχθεί σε τρία επίπεδα. Πρωτοβάθμιο, Δευτεροβάθμιο, Τριτοβάθμιο με ειδική έμφαση στην πρόληψη και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να έχει επίσης ο γεωγραφικός, επιδημιολογικός και πληθυσμιακός προσανατολισμός του συστήματος.

Οι Τεχνολόγοι Ραδιολογίας Ακτινολογίας θα πρέπει να καταλάβουν τις θέσεις που δικαιούνται μέσα σε όλες τις δομές του συστήματος, ως ισότιμοι εταίροι των άλλων επαγγελματιών υγείας και ως εξ αντικειμένου γνώστες των ιδιαιτεροτήτων του ευαίσθητου και απαιτητικού αυτού χώρου.

Τέλος είμαστε κάθετα αντίθετοι με κάθε μορφή ελαστικής απασχόλησης που καθιστούν τον Τ/Α επαγγελματικά όμηρο με περιορισμένα (έως ανύπαρκτα) εργασιακά δικαιώματα.

Για όλα τα παραπάνω και για οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σημαντικό, περιμένουμε την δική σας θέση, την οποία με προθυμία θα ακούσουμε, θέτοντας έτσι τη βάση για έναν δημιουργικό και γόνιμο διάλογο με όλους τους Τεχνολόγους Ραδιολογίας Ακτινολογίας της χώρας.

 

Εκ του ΔΣ της ΟΤΑΕΔ

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων