Μνημόνιο 2: Τι προβλέπει για μειώσεις μισθών & συντάξεων – Εργασιακά – ΣΣΕ – Αποκρατικοποιήσεις

4.2 Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ανοικτές αγορές

Νομοθετικά Κατοχυρωμένα Επαγγέλματα

Εφαρμογή του Κεφαλαίου Α του Νόιιου 3919/2011

Πριν την εκταμίευση, η Κυβέρνηση ελέγχει και προβαίνει στις απαραίτητες αλλαγές προκειμένου να διασφαλίσει ότι το κανονιστικό πλαίσιο (δηλ. νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι) των ακόλουθων επαγγελμάτων και οικονομικών δραστηριοτήτων συνάδει πλήρως με το Κεφάλαιο Α του Νόμου 3919/2011:

• Ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, δηλ. ί) ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (ιδιώτες ιατροί και οδοντίατροι, ιδιωτικοί όμιλοι ιατρών και οδοντιάτρων, ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά κέντρα φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης), ιι) μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης εκτός νοσοκομείων και κλινικών, ιιι) οδοντοτεχνικά εργαστήρια, ίν) καταστήματα οπτικών και φακών επαφής, ν) κέντρα φυσιοθεραπείας, νΐ) κέντρα αισθητικής, vii) επιχειρήσεις υπηρεσιών αδυνατίσματος/διατροφής

Φορτοεκφορτωτές/ φορτωτές για χερσαίες επιχειρήσεις σε κεντρικές αγορές

Ορκωτοί εκτιμητές

Λογιστές και φοροτεχνικοί

Αναλογιστές

Εταιρείες προσωρινής απασχόλησης

Ιδιωτικά συμβουλευτικά γραφεία για θέματα εργασίας

Τουριστικοί οδηγοί

Μεσίτες ακινήτων

Η Κυβέρνηση δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της μία έκθεση [ΤΡΙΜ.1-2012] σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου 3919/2011, η οποία περιλαμβάνει:

• κατάλογο των επαγγελμάτων/ οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου,

• χρονοδιάγραμμα για τον έλεγχο και την εξάλειψη ασυνεπειών μεταξύ του Κεφαλαίου Α του Νόμου 3919/2011 και των κανονισμών (δηλ. νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων) των επαγγελμάτων και των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο εν λόγω κεφάλαιο. Το χρονοδιάγραμμα προσδιορίζει τον κατάλογο των επαγγελμάτων και των οικονομικών δραστηριοτήτων με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την οικονομική τους σημασία, η οποία θα αξιολογείται κάθε τρίμηνο με σκοπό να έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία έως το τέλος του 2012.

Αναφορικά με τα επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται επαναφορά περιορισμών συμφωνά με τις αργές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του δημόσιου συμφέροντος, η κυβέρνηση θα περάσει την απαιτούμενη νομοθεσία το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου 2012, κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τους εκπροσώπους της Επιτροπής, του ΔΝ1 και της ΕΚΤ.

Μέτρα για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα που εμπίπτουν στο κεφάλαιο Β του Νόμου 3919/2011

Επίσης, η Κυβέρνηση υιοθετεί σχετική νομοθεσία [ΤΡΙΜ.2-2012] για:

• την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των επαγγελματικών φορέων, με τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης των παρακάτω πληροφοριών:

ο τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις της επαγγελματικής οργάνωσης

ο την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναλυτικά ανά αξίωμα

ο τα ποσά των ισχυουσών εισφορών ανά είδος και είδος υπηρεσίας που παρέχεται από τις επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και τους κανόνες για τον υπολογισμό και την εφαρμογή αυτών

ο στατιστικά και συνολικά δεδομένα σχετικά με τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα πάντοτε με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

ο στατιστικά και συνολικά δεδομένα σχετικά με αξιώσεις ή παράπονα που έχουν κατατεθεί από καταναλωτές ή οργανώσεις καθώς και τους λόγους αποδοχής ή απόρριψης των εν λόγω αξιώσεων ή παραπόνων, σύμφωνα πάντοτε με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

ο τυχόν αλλαγές στους επαγγελματικούς κώδικες δεοντολογίας, εάν υφίστανται

ο τους κανόνες σχετικά με το ασυμβίβαστο και οποιαδήποτε κατάσταση χαρακτηρίζεται από σύγκρουση συμφερόντων και σχετίζεται με τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων.

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων