Μνημόνιο 2: Τι προβλέπει για μειώσεις μισθών & συντάξεων – Εργασιακά – ΣΣΕ – Αποκρατικοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 3 

ΕΛΛΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ (ΤΜΣ)

[ ] Φεβρουαρίου 2012

1. Το παρόν Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (ΤΜΣ) προσδιορίζει το πλαίσιο συνεννόησης όσον αφορά τους ορισμούς των δεικτών που υπόκεινται σε ποσοτικούς στόχους (κριτήρια απόδοσης και ενδεικτικοί στόχοι), οι οποίοι ορίζονται στους πίνακες του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής πολιτικής. Περιγράφει επίσης τις μεθόδους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της απόδοσης του προγράμματος καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής παρακολούθηση των στόχων. Θα προβούμε σε διαβουλεύσεις με το Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) πριν από την τροποποίηση μέτρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα επιστολή, ή τη θέσπιση νέων μέτρων που ενδεχομένως να αποκλίνουν από τους στόχους του προγράμματος, και θα παράσχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το Ταμείο ης απαραίτητες πληροφορίες για την παρακολούθηση του προγράμματος.

2. Για τους σκοπούς του προγράμματος, όλα τα σχετιζόμενα με συνάλλαγμα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ροές θα αποτιμώνται σε όρους «συναλλαγματικών ισοτιμιών του προγράμματος» όπως ορίζονται ακολούθως, με την εξαίρεση των στοιχείων εκείνων που επηρεάζουν το δημοσιονομικό ισοζύγιο, τα οποία θα μετρώνται σε όρους τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες του προγράμματος είναι αυτές που διαμορφώθηκαν την 31η Ιανουαρίου 2012. Συγκεκριμένα, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες για τους σκοπούς του προγράμματος καθορίζονται ως €1 = 1.3176 Δολάρια ΗΠΑ, €1 – 100.63 Γιέν Ιαπωνίας, €1.1772= 1 ΕΤΔ (Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα)

Γενική Κυβέρνηση

3. Ορισμός: Για τους σκοπούς του προγράμματος η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει:

• Την κεντρική κυβέρνηση. Αυτή περιλαμβάνει:

ο Τους φορείς που καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του νόμου 2362/1995 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 3871/2010 υπό τον τίτλο «Δημόσια Λογιστική, Έλεγχος των Κυβερνητικών Δαπανών και άλλοι Κανονισμοί» καθώς και άλλους φορείς που ανήκουν στον προϋπολογισμό της κεντρικής κυβέρνησης.

ο Άλλους φορείς ή λογαριασμούς εκτός προϋπολογισμού (EBFs) που δεν αποτελούν μέρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά οι οποίοι, στο πλαίσιο των κανόνων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA95) («ESA95 Εγχειρίδιο για το δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος»), κατατάσσονται στην κεντρική κυβέρνηση. Εδώ περιλαμβάνεται το ΕΤΕΡΠΣ και το Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας.

ο Τις ακόλουθες κρατικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που περιλαμβάνονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) στον ορισμό της κεντρικής κυβέρνησης (ΑΤΤΙΚΟ METPOf ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΕΛΓΑ, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ, ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΤ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΚΕΕΛΠΝΟ, EOT, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ, ΜΟΔ Α.Ε.). Αναφορές σε επιμέρους εταιρείες νοούνται ότι περιλαμβάνουν όλες τις θυγατρικές τους, οι οποίες πρέπει να ενοποιηθούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

• Την τοπική αυτοδιοίκηση που περιλαμβάνει δήμους, νομαρχίες και τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, συμπεριλαμβανομένων των βασικών και ειδικών προϋπολογισμών τους,
συμπερυλαμβανομένων όλων των φορέων και των οργανισμών που υπάγονται σε αυτούς, οι οποίοι ταξινομούνται ως τοπικές αρχές, σύμφωνα με το ESA95.

• Τα ασφαλιστικά ταμεία που περιλαμβάνουν όλα τα ταμεία που ιδρύθηκαν και καταχωρήθηκαν ως Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στο μητρώο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

• Αλλους φορείς εκτός προϋπολογισμού που περιλαμβάνονται από την ΕΛΣΤΑΤ στο μητρώο της γενικής κυβέρνησης, αλλά που δεν λογίζονται ακόμα ως μέρος της κεντρικής κυβέρνησης.

• Ο ορισμός της γενικής (κεντρικής) κυβέρνησης περιλαμβάνει επίσης και τυχόν νέα ταμεία, ή άλλα ειδικά προγράμματα προϋπολογισμού και εκτός προϋπολογισμού προγράμματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος προκειμένου να φέρουν σε πέρας ενέργειες δημοσιονομικού χαρακτήρα. Οι αρχές θα ενημερώνουν το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το προσωπικό της ΕΚΤ για τυχόν δημιουργία τέτοιων νέων ταμείων ή και προγραμμάτων. Η γενική (κεντρική) κυβέρνηση, όπως μετράται για τους σκοπούς της παρακολούθησης του προγράμματος το 2011, δεν πρέπει να περιλαμβάνει φορείς που αναταξινομούνται από φορείς εκτός γενικής (κεντρικής) κυβέρνησης σε φορείς γενικής (κεντρικής) κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του 2011. Υποστηρικτικό υλικό : Το Υπουργείο Οικονομικών (Υπ.Οικ.) θα παρέχει στην Ευρωπαϊκή επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ αναλυτικές πληροφορίες για τα μηνιαία έσοδα και τις μηνιαίες δαπάνες, τις αποπληρωμές εσωτερικού και εξωτερικού χρέους, την έκδοση νέου εσωτερικού και εξωτερικού χρέους, τις μεταβολές στα ταμειακά διαθέσιμα της κεντρικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, όλα τα άλλα μέσα χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών κεφαλαίου καθώς και των ληξιπρόθεσμων οφειλών της γενικής κυβέρνησης. Το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών θα παρέχει σε μηνιαία βάση στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες των ΟΤΑ όπως αυτές θα συγκεντρώνονται στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου. Το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα παρέχει σε μηνιαία βάση στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες των κύριων Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΔ). Η Τράπεζα της Ελλάδος θα παρέχει αναλυτικά μηνιαία στοιχεία για το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις των ΟΤΑ, των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, του ΕΤΕΡΠΣ (και άλλων προγραμμάτων εκτός προϋπολογισμού) και των κρατικών επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στον ορισμό της γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με τα δεδομένα από την έρευνα Νομισματικής Στατιστικής. Τα δεδομένα θα παρέχονται μέσα σε 4 εβδομάδες μετά το τέλος κάθε μήνα.

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων