Μνημόνιο 2: Τι προβλέπει για μειώσεις μισθών & συντάξεων – Εργασιακά – ΣΣΕ – Αποκρατικοποιήσεις

ΙΙ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΟΡΟΣΗΜΩΝ

23 Διαρθρωτικό ορόσημο για την πρόοδο στη βελτίωση της διοίκησης το εισπρακτικού μηχανισμού. Η πρόοδος στην διοίκηση του εισπρακτικού μηχανισμού για το 2012 θα προσδιοριστεί μέσω της επίτευξης των στόχων του πίνακα 1.

24 Ορισμός: Ολοκληρωμένος έλεγχος ορίζεται ο έλεγχος ο οποίος αναφέρεται επίσημα ο ολοκληρωμένος στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων ELENXIS, συμπεριλαμβανομένης τι υπογραφής από τον προϊστάμενο έλεγχου, και του διακανονισμού ή της έφεσης του φορολογούμενου για το πληρωτέο ποσό ή της αναφοράς του ελεγκτή για τη μη ύπαρξη οικονομικής εκκρεμότητας.

25. Υποστηρικτικό υλικό. Μηνιαία πληροφορία για αναλυτικούς τακτικούς ελέγχους βάσει κριτηρίων ρίσκου και περιοδικών ελέγχων ΦΠΑ για μεγάλους φορολογούμενους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα με μεγάλη περιουσία καθώς και για περιπτώσεις μη απόδοσης ΦΠΑ, είσπραξης και βεβαίωσης φόρων και προστίμων και είσπραξης φορολογικών οφειλών θα παρέχονται από τον Υπουργό Οικονομικών, σε συνεργασία με τη συντονιστική επιτροπή για τη διαχείριση των εσόδων το αργότερο δύο εβδομάδες μετά το τέλος κάθε μήνα. Η υποβολή πληροφορίας θα περιλαμβάνει στοιχεία από το 2010. Η πληροφορία θα συνεχίσει να παρέχεται και μετά το Δεκέμβριο του 2012

26. Διαρθρωτικό ορόσημο για την πρόοδο της Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοσίου του 2012. Η πρόοδος στην εφαρμογή των παρεμβάσεων στον τομέα της Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοσίου θα προσδιοριστεί μέσω της επίτευξης των στόχων του πίνακα 2.

27. Ορισμός: Οι αναφερόμενοι θεσμικοί φορείς (κράτος και φορείς της γενικής κυβέρνησης) περιλαμβάνουν κάθε φορέα που υπάγεται στην γενική κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ από [το τέλος Φεβρουαρίου] 2012, με εξαίρεση των εντάξεων νέων φορέων που υπάγονται στον έλεγχο των υποτομέων της γενικής κυβέρνησης. Οποιοσδήποτε φορέας θα υπάγεται στον παραπάνω ορισμό μετά τον Δεκέμβριο του 2011 θα μπορεί να εφαρμόσει μητρώο δεσμεύσεων σε πιλοτική βάση.

Οι συνοπτικές αναφορές που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα από το μητρώο δεσμεύσεων περιλαμβάνουν και τα έντεκα πεδία που είναι διαθέσιμα στην παρούσα φάση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Από τo τέλος Ιουνίου, οι καταχωρήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα περιλαμβάνουν ένα εκτεταμένο σύνολο πεδίων, συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών πιστώσεων που έχουν απελευθερωθεί, των αναληφθέντων δεσμεύσεων, των ληφθέντων τιμολογίων και των πραγματοποιηθέντων πληρωμών.

28. Υποστηρικτικό Υλικό: Μηνιαία συνοπτική πληροφορία από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα ερωτηματολόγια και άλλες πηγές σχετικά με την απόδοση των παραπάνω αναφερθέντων δεικτών θα δημοσιεύονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών στην ιστοσελίδα του το αργότερο μέχρι και [τέσσερις] εβδομάδες μετά το τέλος κάθε μήνα. Η υποβολή στοιχείων θα αφορά και στοιχεία για το τέλος του 2011. Η πληροφορία μέσω ερωτηματολογίων θα συνεχίσει να παρέχεται μετά το Δεκέμβριο 2012 εκτός και εάν οι διαφορές μεταξύ των ερωτηματολογίων και της ηλεκτρονικής πλατμόρφας έχουν εξαλειφθεί.

Πίνακας 1. διαρθρωτικό Ορόσημο για τη Διοίκηση του Εισπρακτικού Μηχανισμού

Στόχοι 2012

Τομέας                                      Δείκτης                                 Τέλη Ιουνίου          Τέλη Δεκεμβρίου

Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
a. Είσπραξη ληξιπρόθ. οφειλών βεβαιωμένων έως τέλη Δεκ. 2011 (εκατ. €)   1.000     2.000
b. Είσπραξη νέων οφειλών βεβαιωμένων εντός 2012 (% νέου χρέους)                0%      20%

Ελεγχοι και εισπράξεις μεγάλων φορολογουμένων
a.  Αριθμός ολοκληρωμένων αναλυτικών ελέγχων με βάση κριτήρια ρίσκου        150      300
b.  Αριθμός ολοκληρωμένων προσωρινών ελέγχων με βάση
κριτήρια ρίσκου (ΦΠΑ, παρακρατήσεων, επιστροφών απαλλαγών κ.α.)           150       325

Εκ των οποίων επιτόπιοι έλεγχοι                                                            25       100

c.  Εισπράξεις βεβαιωμένων φόρων και προστίμων από
όλους τους ολοκληρωμένους αναλυτικούς
και προσωρινούς ελέγχους (% βεβαιωμένων φόρων και προστίμων)                   50%     50%

Έλεγχοι και εισπράξεις  αυτοαπασχολούμενων και ατόμων με μεγάλη περιουσία

a.   Αριθμός ολοκληρωμένωννέων αναλυτικών ελέγχων με βάση
κριτήρια ρίσκου αυτοαπασχολούμενων και ατόμων με μεγάλη περιουσία             600      1.300
b.   Εισπράξεις βεβαιωμένων φόρων και προστίμων από τους
ολοκληρωμένους αναλυτ. ελέγχους (% βεβαιωμένων φόρων και προστίμων)          50%       50%

Έλεγχοι και εισπράξεις για μη απόδοση ΦΠΑ

a.   Αριθμός ολοκληρωμένων αναλυτικών ελέγχων για μη-απόδοση ΦΠΑ              5.000    10.000

b.  Εισπράξεις βεβαιωμένων φόρων και προστίμων από τους
ολοκληρωμένους αναλυτ.ελέγχους (% βεβαιωμένων φόρων και προστίμων)           20%         20%

1/ Σωρευτικοί στόχοι από 1η Γενάρη 2012

2/ Οι έλεγχοιπου θα έχουν ολοκληρωθεί από Γενάρη 2011 θα επιφέρουν τουλάχιστον 1.700.

Πίνακας 2. Διαρθρωτικό Ορόσημο για την Διοίκηση Οικονομικών του Δημοσίου

Στόχοι 2012
Τομέας              Δείκτης                                                          Τέλη Ιουνίου        Τέλη Δεκεμβρίου

Έλεγχος Δαπανών

a.  Ποσοστό φορέων (Κράτος και Φορείς Γενικής
Κυβέρνησης) που στέλνουν στοιχεία μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-portal) του ΓΛΚ για:
1) συνολικές πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναθεωρήσεων)
2) Εκκρεμείς  υποχρεώσεις; 3) Απλήρωτες υποχρεώσεις;
4) Ληξιπρόθεσμες Οφειλές (για Τακτικό Π/Υ και ΠΔΕ) στο
τέλος κάθε μήνα με στοιχεία από το μητρώο δεσμεύσεων                                            70%            90%

b.  Διαφορές μεταξύ  των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς
τρίτους των φορέων    γενικής    κυβέρνησης    εκτός
του    Κράτους    που καταγράφονται στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα  (e-porta!) του ΓΛΚ βάση στοιχείων του
μητρώου δεσμεύσεων και των συνολικών ληξιπρόθεσμων
οφειλών που καταγράφονται μέσω μηνιαίων ερωτηματολογίων
(% των ληξιπρόθεσμων οφειλών)                                                                                             25%               1%

1/Σωρευτικοί στόχοι από 1η Γενάρη2012

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων