Μνημόνιο 2: Τι προβλέπει για μειώσεις μισθών & συντάξεων – Εργασιακά – ΣΣΕ – Αποκρατικοποιήσεις

Β. Ανώτατο όριο Πρωτογενών Δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού (Κριτήριο Απόδοσης)

7. Ορισμός: Οι πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού αποτελούνται από τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού (δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού συν τις δαπάνες του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων) μείον τις δαπάνες για τους τόκους που καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, μείον των μεταβιβάσεων του κρατικού προϋπολογισμού του 2012 μέσω του μηχανισμού για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε όλους τους φορείς γενικής κυβέρνησης πλην των υπουργείων συν τις αλλαγές στα ποσά των ληξιπρόθεσμων οφειλών των υπουργείων σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με τους ορισμούς που αναφέρονται παραπάνω. Οι πρωτογενείς δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης που περιλαμβάνονται στο κριτήριο απόδοσης δεν περιλαμβάνουν τυχόν πληρωμές σε μετρητά για την αναδιάρθρωση των τραπεζών όταν πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής του προγράμματος για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα. Δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο ισοζύγιο περιλαμβάνουν δάνεια σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδύσεις σε μετοχές των εισηγμένων και μη εισηγμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση), μη ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση και αγορά προβληματικών περιουσιακών στοιχείων. Εν τούτοις κάθε χρηματοοικονομική κίνηση από την κεντρική ή γενική κυβέρνηση για στήριξη των τραπεζών, συμπεριλαμβανόμενης της έκδοσης εγγυήσεων ή την παροχή ρευστότητας θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στο ΔΝΤ.

8. Υποστηρικτικό υλικό: Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών θα παρέχει στοιχεία για τις μηνιαίες δαπάνες του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών θα παρέχει επίσης μηνιαία στοιχεία για το απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών των υπουργείων.

Γ. Μη-Συσσώρευση Εγχώριων Ληξιπρόθεσμων Οφειλών από τη Γενική Κυβέρνηση (Συνεχής Ενδεικτικός Στόχος)

9. Ορισμός: Για τους σκοπούς του προγράμματος, οι εγχώριες ληξιπρόθεσμες οφειλές ορίζονται ως τα ανεξόφλητα τιμολόγια προς προμηθευτές μετά από πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής. Στην περίπτωση που η οφειλόμενη ημερομηνία δεν ορίζεται ρητά στη σύμβαση προμήθειας, μια υποχρέωση που δεν έχει πληρωθεί θεωρείται ως ληξιπρόθεσμη οφειλή 90 ημέρες μετά την έκδοση του σχετικού παραστατικού. Τα στοιχεία θα παρέχονται εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος κάθε μήνα. Η συνεχής μη συσσώρευση εγχώριων ληξιπρόθεσμων οφειλών ορίζεται ως μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο τέλος κάθε μήνα, κατά τη διάρκεια του τριμήνου στο οποίο εξετάζεται το κριτήριο απόδοσης, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία έγινε η ανάληψη των απλήρωτων υποχρεώσεων συν τις μεταβιβάσεις που έγιναν το 2012 μέσω του μηχανισμού τακτοποίησης παλαιότερων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αυτό δεν περιλαμβάνει ληξιπρόθεσμες οφειλές που συσσωρεύτηκαν από το ασφαλιστικό ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων.

10. Υποστηρικτικό υλικό: Το Υπουργείο Οικονομικών θα παρέχει συνεπή στοιχεία για τις μηνιαίες ληξιπρόθεσμες οφειλές της γενικής κυβέρνησης, όπως ορίζονται παραπάνω εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος του μήνα και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Τα στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών θα βασίζονται στα αποτελέσματα έρευνας έως ότου τα δεδομένα του Μητρώου Δεσμεύσεων αξιολογηθούν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι παρέχουν συνεκτική και αξιόπιστη πληροφορία.. Τα στοιχεία αυτά θα περιέχουν επίσης απλήρωτες υποχρεώσεις για περισσότερες από 30 και 60 ημέρες για την κεντρική κυβέρνηση (Υπουργεία και Αποκεντρωμένες διοικήσεις). Στοιχεία απλήρωτων υποχρεώσεων άνω των 30 και 60 ημερών θα βασίζονται στα μητρώα δεσμεύσεων.

Δ. Ανώτατο όριο Συνολικού Χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης (Κριτήριο Απόδοσης)

11. Ορισμός: Το συνολικό απόθεμα χρέους της κεντρικής κυβέρνησης θα αφορά στο χρέος κεντρικής κυβέρνησης σε όρους ESA95, το οποίο περιλαμβάνει το κρατικό χρέος, χρέη από
ειδικούς λογαριασμούς και δημόσιες επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στην κεντρική κυβέρνηση, καθώς και άλλες προσαρμογές κατά το σύστημα ESA95. Θα ορίζεται για τους σκοπούς του προγράμματος ως το σύνολο των τρεχουσών ακαθάριστων υποχρεώσεων χρέους. Θα περιλαμβάνει, αλλά δε θα περιορίζεται σε, υποχρεώσεις σε μορφή τίτλων και δανείων. Δε θα περιλαμβάνει πληρωτέους λογαριασμούς. Το χρέος θα μετράται στην ονομαστική του αξία. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που καθορίζονται από το Πρόγραμμα εφαρμόζονται σε όλο το χρέος το οποίο έχει εκδοθεί σε νόμισμα εκτός του Ευρώ. Οι αναπροσαρμογές χρέους συνδεδεμένου με δείκτες πληθωρισμού θα γίνονται βάσει των σχετικών δεικτών που είναι συνδεδεμένοι με αυτό. Για τους σκοπούς του προγράμματος το ανώτατο όριο για το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης δε θα περιλαμβάνει χρέος που προκύπτει από πληρωμές για αναδιάρθρωση τραπεζών, όταν αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής του προγράμματος για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα (αυτό δεν αφορά το χρέος που σχετίζεται με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας). Εδώ περιλαμβάνονται δάνεια προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επένδυσες σε μετοχικό κεφάλαιο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ανταποδοτική κεφαλαιοποίηση), μη ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση και εξαγορά προβληματικών περιουσιακών στοιχείων. Το προσωπικό του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ θα πρέπει να ενημερώνετε άμεσα για κάθε χρηματοοικονομική πράξη της κεντρικής κυβέρνησης για τη στήριξη των τραπεζών στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η έκδοση εγγυήσεων ή η παροχή ρευστότητας, με εξαίρεση της διαμεσολάβησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σε repos μεταξύ ξένων και εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

12. Προσαρμογές: Για το 2011, το ανώτατο όριο συνολικού χρέους της κεντρικής κυβέρνησης βάσει ESA 95 θα προσαρμοστεί προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) κατά το ποσό πιθανής
αναθεώρησης προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) του ποσού των 378.2δις που είναι το ύψος του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης του τέλους Δεκεμβρίου 2011. Από το ανώτατο όριο θα εξαιρείται δανεισμός που προορίζεται για την εξασφάλιση ενεχύρου για συμμετοχή σε πράξεις του ιδιωτικού τομέα που προβλέπονται από το πρόγραμμα και στο βαθμό που ο δανεισμός αυτός εμπεριέχεται στους ορισμούς για το ακαθάριστο χρέος.

13. Υποστηρικτικό υλικό: Στοιχεία για το συνολικό ύψος του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης θα παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύμφωνα με τους ορισμούς του ESA95, το αργότερο 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα.

Ε. Ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης (Κριτήριο Απόδοσης)

14. Ορισμός: Το ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις Κεντρικής Κυβέρνησης θα περιλαμβάνει νέες εγγυήσεις που χορηγούνται από το κράτος, καθώς και νέες εγγυήσεις που χορηγούνται από κάθε άλλο φορέα που κατατάσσεται, σύμφωνα με το ESA95, στην κεντρική κυβέρνηση, αλλά εξαιρεί εγγυήσεις προς φορείς των οποίων το χρέος περιλαμβάνεται στο ανώτατο όριο χρέους της κεντρικής κυβέρνησης όπως αυτό ορίζεται σης παραγράφους 12 και 13. Το ανώτατο όριο δεν περιλαμβάνει εγγυήσεις για τη στήριξη των τραπεζών και εγγυήσεις που σχετίζονται με δάνεια που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ. Από το ανώτατο όριο εξαιρούνται εγγυήσεις που χορηγούνται από το ΕΤΕΑΝ έως 50 εκατ. ευρώ και υπό την προϋπόθεση αυτές να ασφαλίζονται πλήρως από ισόποση τραπεζική κατάθεση. Νεεο εγγυήσεις θεωρούνται και οι εγγυήσεις που χορηγούνται κατά τη διάρκεια του τρεχσνκκ δημοσιονομικού έτους. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν επίσης τις εγγυήσεις για τις οποιες υπάρχει επιμήκυνση της διάρκειας τους πέρα από τους αρχικούς όρους του συμβολαίου. Το όριο δεν θα συμπεριλαμβάνει εγγυήσεις που παρέχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλ. (COM(2011) 655) με τη μορφή χρηματοδοτικών εργαλειων επιμερισμένου κινδύνου από τις οποίες δε θα δημιουργηθούν ενδεχόμενες υποχρεώσεις στο ελληνικό κράτος.

15. Υποστηρικτικό υλικό. Όλες οι νέες εγγυήσεις της κεντρικής κυβέρνησης θα καταγράφονται με λεπτομέρεια, προσδιορίζοντας τα ποσά και τους δικαιούχους. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα παρέχει τα στοιχεία σε μηναία βάση, μέσα σε 3 εβδομάδες μει το τέλος κάθε μήνα. Οι μη κρατικοί φορείς που εντάσσονται στην κεντρική κυβέρνηση 6 ενημερώνουν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τις νέες εγγυήσεις που χορηγούν < μηναία βάση και μέσα σε 3 εβδομάδες μετά το τέλος κάθε μήνα.

ΣΤ. Μη συσσώρευση των ληξιπρόθεσμων οφειλών εξωτερικού χρέους Γενικής Κυβέρνησης (διαρκές κριτήριο απόδοσης)

16. Ορισμός: Για τους σκοπούς του προγράμματος, ως ληξιπρόθεσμη οφειλή εξωτερικού χρέους ορίζεται η πληρωμή χρέους που έχει συνάψει ή εγγυηθεί η γενική κυβέρνηση σε κατοίκους του εξωτερικού, η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί εντός επτά ημερών από τη λήξη της. Το κριτήριο απόδοσης θα εφαρμόζεται σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

17. Υποστηρικτικό υλικό: Το απόθεμα των εξωτερικών ληξιπρόθεσμων οφειλών της γενικής κυβέρνησης θα παρέχεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με χρονική υστέρηση που δεν θα υπερβαίνει τις επτά ημέρες μετά την ημερομηνία εξέτασης.

Ζ. Κατώτατο όριο εσόδων από Ιδιωτικοποιήσεις (Κριτήριο Απόδοσης)

18. Ορισμός: Ως έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις ορίζονται οι εισπράξεις από τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που θα διενεργούνται από τον φορέα αρμόδιο για αυτό (Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας) ή πριν από την ίδρυση του οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιούνται απ ‘ευθείας από την κυβέρνηση. Αυτά θα περιλαμβάνουν, αλλά δεν θα περιορίζονται σε αυτά, την πώληση μετοχών εισηγμένων ή μη εισηγμένων εταιρειών και τραπεζών, συμμετοχές σε δημόσια έργα υποδομής, συμμετοχές σε Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (SPVs), χρόνιες μισθώσεις σε εμπορική ακίνητη περιουσία και δημόσια περιουσία, συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς στοιχείων ενεργητικού, τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων ή οτιδήποτε άλλων στοιχείων ενεργητικού τα οποία θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων καθώς και πώληση δικαιωμάτων και συμβάσεων παραχώρησης (συμπεριλαμβανομένης της τιτλοποίησης των εσόδων από τις συμβάσεις παραχώρησης). Τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις θα αποτιμώνται σε ευρώ και θα αναφέρονται σε ακαθάριστη βάση, εξαιρουμένων δαπανών κεφαλαίου ή άλλων δαπανών αναδιάρθρωσης καθώς και του κόστους λειτουργίας του Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας. Τα έσοδα, θα καταγράφονται ως εισροή μετρητών που εισπράττονται από το Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας, και πριν από την ίδρυση του σε περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεων που θα γίνουν απ ‘ευθείας από την κυβέρνηση, ως καταθέσεις κατά την ημέρα της συναλλαγής στον Ειδικό Λογαριασμό Ιδιωτικοποιήσεων που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

19. Υποστηρικτικό υλικό: Τριμηνιαίες πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα από τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, τα τριμηνιαία υπόλοιπα του λογαριασμού ιδιωτικοποίησης, οι εισροές στο λογαριασμό (κατά συγκεκριμένο έργο), και των εκροών προς τον κρατικό προϋπολογισμό, θα διατίθενται από τον Υπουργό Οικονομικών, σε συνεργασία με το Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας, το αργότερο δύο εβδομάδες μετά το τέλος κάθε τριμήνου. Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών θα παρέχει τριμηνιαία έκθεση προόδου αναφορικά με τη δραστηριότητα του Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και περιγραφή των δραστηριοτήτων του, πληροφορίες σχετικά με τις δανειακές του ανάγκες (ποσά, όρους δανείων και εγγυήσεις), ενημέρωση για τα βήματα στο επιχειρησιακό σχέδιο, και τις τελευταίες εκτιμήσεις για τα αναμενόμενα έσοδα καθώς και χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των συναλλαγών. Επιπλέον, οι τριμηνιαίες εκθέσεις για τις δραστηριότητες του Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας, μαζί τις ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές οικονομικές του καταστάσεις θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

20. Άλλα: Για την παρακολούθηση του κριτηρίου απόδοσης, τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις γενικά εξαιρούνται (σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ΤΜΣ) από τις ταμειακές εισπράξεις. Ωστόσο, για τα έτη 2012 και 2013, όταν συντρέχει περίπτωση, οι πωλήσεις αδειών τυχερών παιχνιδιών, αδειών επικοινωνιών, πωλήσεις αεροσκαφών, καθώς και επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου όπως αυτά συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος τον Μαΐο του 2010 το πρόγραμμα ή κατά τη δεύτερη αναθεώρηση για τον προϋπολογισμό του 2011, θα καταγράφονται ως ταμειακά έσοδα και θα λαμβάνονται υπόψη για την διαμόρφωση του σχετικού κριτηρίου απόδοσης για το Πρωτογενές Ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε Τροποποιημένη Ταμειακή Βάση (MGGPCB), ανεξάρτητα από το εάν οι εισροές προέρχονται από ιδιωτικοποίηση ή όχι. Ο υπεύθυνος
φορέας για την ιδιωτικοποίηση θα παρέχει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αναλυτικά στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα και τις δαπάνες των ανωτέρω, σε μηνιαία βάση – έως το τέλος της 20ης ημέρας για κάθε επόμενο μήνα.

Η. Έλλειμμα κατά ESA και οι συνολικές απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων του προγράμματος.

21. Έλλειμμα κατά ESA του προγράμματος. Για τους σκοπούς του προγράμματος, από το έλλειμμα κατά ESA θα εξαιρούνται έσοδα από την πώληση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, όπως γη, κτίρια, και λοιπές συμβάσεις παραχώρησης ή άδειες εκμετάλλευσης, εκτός εάν αυτά έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος του Μαΐου του 2010 και συμπεριλαμβανομένων των επόμενων αναθεωρήσεων.

22. Συνολικές απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων του προγράμματος Η απόδοση του προγράμματος θα παρακολουθείται από στοιχεία που θα παρέχονται στην Ε.Ε., ΕΚΤ και στο ΔΝΤ από το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αρχές θα διαβιβάζουν έγκαιρα στο ΔΝΤ, στην Ε.Ε. και TC προσωπικό της ΕΚΤ τυχόν αναθεωρήσεις των δεδομένων.

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων