Μνημόνιο 2: Τι προβλέπει για μειώσεις μισθών & συντάξεων – Εργασιακά – ΣΣΕ – Αποκρατικοποιήσεις

4.3 Αύξηση του ρυθμού απορρόφησης κονδυλίων από το διαρθρωτικό ταμείο και το ταμείο συνοχής

Η Κυβέρνηση επιτυγχάνει τους στόχους για αιτήματα πληρωμής και μεγάλα έργα στην απορρόφηση κονδυλίων από το διαρθρωτικό ταμείο και το ταμείο συνοχής της ΕΕ, όπως παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα. Η συμμόρφωση προς τους στόχους θα μετρείται με πιστοποιημένα δεδομένα. Για την επίτευξη των στόχων των ρυθμών απορρόφησης, μειώνεται σταδιακά η προσφυγή σε μη στοχευμένα μέτρα κρατικής ενίσχυσης. Η Κυβέρνηση παρέχει στοιχεία δαπανών για στοχευμένα και μη στοχευμένα μέτρα ήσσονος σημασίας (de minimis) κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται από διαρθρωτικά κονδύλια το 2010 και το 2011. [1o τρίμηνο 2012]

Πίνακας 1: Στόχοι για τις απαιτήσεις πληρωμών κατά την απορρόφηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) οι οποίοι θα υποβληθούν μέχρι το 2013 (σε εκατομμύρια ευρώ)

                                                                                                                  2012                2013

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
και Ταμείο Συνοχής                                                                        2,850               3,000

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)                                         880                   890

Στόχος του πρώτου εξαμήνου του έτους                          1,231 (*)            1,284

Σύνολο ετήσιου στόχου                                                           3,730 (**)         3,890

(*) Εκ των οποίων 5 αιτήσεις για μεγάλα έργα

(**) Εκτων οποίων 15 αιτήσεις για μεγάλα έργα

Εγκρίνεται και εφαρμόζεται, αμέσως, νομοθεσία για τη συντόμευση των προθεσμιών και την απλούστευση των διαδικασιών για την ανάθεση συμβάσεων και τις απαλλοτριώσεις γης,
συμπεριλαμβανόμενων και των προθεσμιών που απαιτούνται για τις σχετικές νομικές διαδικασίες. [1ο τρίμηνο του 2012]

Η Κυβέρνηση δεσμεύει κονδύλια για:

• την ολοκλήρωση ημιτελών έργων που περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος 2000-06 (περίπου 260 εκατομμύρια ευρώ), (2ο τρίμηνο 2012]

• την ολοκλήρωση της εφαρμογής και του κλεισίματος των έργων του ταμείου συνοχής 2000-06, [2ο τρίμηνο 2012] .

• την κάλυψη της απαιτούμενης εθνικής συνεισφοράς, συμπεριλαμβανόμενων και των μη επιλέξιμων δαπανών (π.χ. των εξαγορών γης), στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-13. [2ο τρίμηνο 2012] Η Κυβέρνηση προσδιορίζει τα απαραίτητα ποσά από το ΕΤΠΑ, εντός των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007- 13, για την πρώτη κατανομή στο μηχανισμό εγγυήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. [1ο τρίμηνο του 2012]

Η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι το διαδικτυακό εργαλείο παρακολούθησης των διαδικασιών για την έγκριση των προτάσεων έργων και για την υλοποίηση των δημόσιων έργων θα είναι διαθέσιμο στο κοινό το Φεβρουάριο του 2012.

Με Βάση την αξιολόγηση των μέτρων που υιοθετούνται από το Μάιο του 2010 για την επιτάχυνση της απορρόφησης των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής, η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την επιτάχυνση της απορρόφησης και την απλούστευση της υλοποίησης των έργων με ι) Χαρτογράφηση των ευθυνών και κατάργηση των περιττών σταδίων, ΐι) ενοποίηση των διαχειριστικών ικανοτήτων, κατά περίπτωση (π.χ. επεξεργασία αποβλήτων), σύμφωνα με τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. [2ο τρίμηνο του 2012]

Για την επιτάχυνση της απορρόφησης της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά την αύξηση στα ποσοστά συγχρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κυβέρνηση, από το Ιο τρίμηνο του 2012:

• θα υιοθετήσει ία κατάλληλα εργαλεία παρακολούθησης για τα έργα προτεραιότητας. Τα έργα αυτά θα πρέπει να είναι λειτουργικά μέχρι το 2015, το αργότερο.

• θα αναφέρει στην Επιτροπή τα τελικά αποτελέσματα της ενεργοποίησης η της εξάλειψης των έργων σε αδράνεια (π.χ. των έργων που έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, αλλά δεν έχουν ακόμα υπογραφει συμβάσεις εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο). Για επιλεγμένα έργα, η Κυβέρνηση καθορίζει τους όρους που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να συνεχίσει τη συγχρηματοδότηση.

• θα δημιουργήσει μια κεντρική βάση δεδομένων για τον έλεγχο των αποζημιώσεων και του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων που
πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.

4.4 Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος

Η Κυβέρνηση υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και υποβάλει τακτικά εκθέσεις (δύο φορές το χρόνο) σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της, συμπεριλαμβανόμενου και ενός ενδεικτικού σχεδιασμού αυτό- αξιολογήσεων και εξωτερικών αξιολογήσεων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το νέο Νόμο 4009/2011 για την Ανώτατη Εκπαίδευση. [2ο τρίμηνο του 2012]

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων