Μνημόνιο 2: Τι προβλέπει για μειώσεις μισθών & συντάξεων – Εργασιακά – ΣΣΕ – Αποκρατικοποιήσεις

Παράρτημα 2: Στατιστικά στοιχεία που θα δημοσιέονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή το Υπουργείο Οικονομικών

(α) έως το τέλος Μαρτίου 2012, για κάθε διοικητικό δικαστήριο, εφετείο και το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο:

(i) Αριθμός δικαστών και διοικητικού προσωπικού, με κατηγοριοποίηση για δικαστές που εργάζονται σε φορολογικά τμήματα ή ασχολούνται κυρίως με φορολογικές υποθέσεις.

(ιι) Αριθμός όλων των υποθέσεων.

(iii) Αριθμός των υποθέσεων που μεταφέρθηκαν από το 2011.

(iv) Αριθμός των υποθέσεων που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012.

(ν) Αριθμός των φορολογικών υποθέσεων με κατηγοριοποίηση ανάλογα με την αξία της υπόθεσης (έως 10000 Ευρώ, από 10 001 Ευρώ έως 50 000 Ευρώ, από 50 001 Ευρώ έως 100 000 Ευρώ, από 100 001 Ευρώ έως 500 000 Ευρώ και άνω των 500 000 Ευρώ).

(vi) Αριθμός των φορολογικών υποθέσεων που μεταφέρθηκαν από το 2011.

(vii) Αριθμός των φορολογικών υποθέσεων που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012.

(viii) To ποσοστό ανάκτησης για όλες τις φορολογικές υποθέσεις, το οποίο για τους σκοπούς του Μνημονίου Συνεννόησης θα σημαίνει το λόγο του ποσού που εισπράχθηκε από τον δανειστή σε διαδικασίες εκτέλεσης – μετά την έκδοση εκτελεστού τίτλου – προς το ποσό που επιδικάστηκε από το δικαστήριο, (β) έως το τέλος Ιουνίου 2012, επιπλέον των πληροφοριών του (α) ανωτέρω, επικαιροποιημένων όπου είναι αναγκαίο, για κάθε πολιτικό δικαστήριο, εφετείο και το ανώτατο πολιτικό δικαστήριο:

(i) Αριθμός δικαστών και διοικητικού προσωπικού.

(ii) Αριθμός όλων των υποθέσεων

(iii) Αριθμός των υποθέσεων που μεταφέρθηκαν από το 2011.

(iv) Αριθμός των υποθέσεων που υποβλήθηκαν κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2012.

(ν) Αριθμός αδρανών υποθέσεων, δηλ. υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων στις οποίες ο σχετικός φάκελος του δικαστηρίου αναφέρει ότι έχουν αναβληθεί ή δεν έχει ορισθεί ποτέ δικάσιμος για αυτές και δεν έλαβε χώρα καμία ενέργεια διαδίκου για καθορισμό δικασίμου για τουλάχιστον 18 μήνες, (γ) έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012, επιπλέων των πληροφοριών των (α) και (β) ανωτέρω, επικαιροποιημένων όπου είναι αναγκαίο, σε επίπεδο πρωτοδικείου και εφετείου:

(i) Αριθμός υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας.

(ii) Μέση διάρκεια υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας,

(iii) Μέσο κόστος υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας,

(δ) έως το τέλος Δεκεμβρίου 2012, τριμηνιαίες επικαιροποιήσεις των πληροφοριών των (α) έως (γ) ανωτέρω.

Συντομογραφίες

ΑΣΕΠ Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
CPB Κεντρική Αρχή Προμηθειών
ΔΕΠΑ Δημόσια Επιχείρηση Αερίου
DRG Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο
DSO Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής
ΕΚΤ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
ΕΕΤΤ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων
ΕΤΧΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
ΕΚΕΒΥΛ Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών
ΕΛΣΤΑΤ Ελληνική Στατιστική Αρχή
ΕΟΦ Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
ΕΟΠΥΥ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
ΕΠΥ Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΣΛ Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών
ΕΚοιν.Τ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΕΣΥ Εθνικό Σύστημα Υγείας
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση
ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
ΓΕΜΗ Γενικό Εμπορικό Μητρώο
ΤΑΙΠΕΔ Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου
ΗΔΙΚΑ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
ΛΝΤ Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
ΚΤΕΛ Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων
ΥΦΑ Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο
LTV Δείκτης Δανείου-Αξίας
MEFP Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής
ΜΔΣ Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική
ΕΣΥ Εθνικό Σύστημα Υγείας
ΟΑΣΑ Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας
ΟΟΣΑ Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
ΟΓΑ Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
ΟΣΕ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
ΟΤΕ Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος
ΔΕΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
ΥΜΣ Υπηρεσία Μίας Στάσης
ΡΑΕ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
RSPP Πρόγραμμα Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα
ΕΑΠ Ενιαία Αρχή Πληρωμών
ΕΑΔΣ Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
ΛΑ Διαδριατικός Αγωγός
ΔΕΔ-Μ Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών
XSO Διαχειριστής Δικτύου Μεταφοράς
ΠΟΥ Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων