Μνημόνιο 2: Τι προβλέπει για μειώσεις μισθών & συντάξεων – Εργασιακά – ΣΣΕ – Αποκρατικοποιήσεις

Μεταφορές

Υποβάλλεται έκθεση για τη λειτουργία των τακτικών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών (ΚΤΕΛ) και παρουσιάζονται οι επιλογές απελευθέρωσης. [Ιο τρίμηνο 2012]

Η μεταβατική περίοδος που θεσπίζεται με το Ν.3887/2010 για τη μείωση του κόστους έκδοσης νέων αδειών οδικών μεταφορών έληξε τον Ιανουάριο του 2012. Πριν από την εκταμίευση, δημοσιεύεται η απαραίτητη δευτερεύουσα νομοθεσία, όπως προβλέπεται στον εν λόγω Νόμο (άρθρο 14, παρ. 11), με προσδιορισμό του κόστους έκδοσης νέων αδειών οδικών μεταφορών. Το εν λόγω κόστος είναι διαφανές, υπολογίζεται αντικειμενικά σε σχέση με τον αριθμό των οχημάτων του οδικού μεταφορέα και δεν υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό κόστος.

Σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής του Ν.3919/2011 για τα κλειστά επαγγέλματα, η Κυβέρνηση αίρει τα εμπόδια εισόδου στην αγορά των ταξί (συγκεκριμένα, τους περιορισμούς στον αριθμό των αδειών και της τιμής των νέων αδειών), σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική. [1ο τρίμηνο 2012]

Λιμένες

Η Κυβέρνηση καθορίζει στρατηγική για την ένταξη των λιμένων στο γενικό σύστημα εφοδιασμού και μεταφορών, προσδιορίζοντας τους στόχους, το πεδίο εφαρμογής, τις προτεραιότητες και την κατανομή των πόρων. Η στρατηγική θα διασφαλίζει την υλοποίηση των προτεραιοτήτων ΔΕΔ-Μ και τη δημιουργία των προβλεπόμενων διαδρόμων. Θα διασφαλίζει επίσης την αποδοτική χρήση των εκχωρούμενων ποσών από το Διαρθρωτικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής [2ο τρίμηνο 2012]

Η Κυβέρνηση υποβάλλει έγγραφο πολιτικής, το οποίο θα προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα συγχωνευθούν σε ομάδες οι περιφερειακοί αερολιμένες, διασφαλίζοντας ότι οι θα καταστούν οικονομικά βιώσιμοι, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των ρεαλιστικών προβλέψεων που προσδιόρισαν οι διορισμένοι οικονομικοί σύμβουλοι. [2ο τρίμηνο 2012] Αφού διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα των περιφερειακών αερολιμένων, η Κυβέρνηση εισαγάγει στρατηγική αποτελεσματικών συναλλαγών που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση τους. [4ο τρίμηνο 2012]

Σιδηρόδρομοι

Η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων θεσπίζει τις διαδικασίες έκδοσης αδειών και αποφάσεων που επηρεάζουν την άνευ διακρίσεων πρόσβαση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕ στις ελληνικές σιδηροδρομικές υποδομές. Προσδιορίζει τα στοιχεία αναφοράς για την αποτελεσματικότητα κόστους του υπεύθυνου υποδομών. Η αρχή διενεργεί διαδικασίες με δική της πρωτοβουλία και τηρεί τις νομικές προθεσμίες για τις αποφάσεις αυτές, όπως ορίζονται στις Οδηγίες της ΕΕ για τους σιδηροδρόμους, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων διεθνούς κυκλοφορίας. Όλοι οι χειριστές λαμβάνουν άδειες και πιστοποιητικά ασφαλείας. [2ο τρίμηνο 2012]

Η Κυβέρνηση θεσπίζει ανεξάρτητες αναθέτουσες αρχές επιβατικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών, που μπορούν να διενεργούν ανοιχτούς διαγωνισμούς. Οι συμβάσεις που συνάπτονται το 2014 ή αργότερα θα κατακυρώνονται γενικώς με ανοιχτό διαγωνισμό. Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιμοποιεί/δεν χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να μεταβιβαστεί σε φορέα που θα το μισθώνει υπό αγοραίες προϋποθέσεις σε πρόσωπα που περιλαμβάνουν τους νικητές των εν λόγω διαγωνισμών. Τα δικαιολογητικά για την προκήρυξη της πρώτης δέσμης υπηρεσιών είναι έτοιμα, έχουν θεσπιστεί γενικοί κανόνες για τις τιμές των εισιτηρίων και έχει ληφθεί απόφαση για την παροχή τροχαίου υλικού. [4ο τρίμηνο 2012]

Ενέργεια

Διαγωρισμός δραστηριοτήτων δικτύου

Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων δικτύου από τις δραστηριότητες παροχής.

Ειδικότερα, για την ηλεκτρική ενέργεια:

ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μεταφορών προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων στο διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ). Η διοίκηση, ο εποπτικός φορέας και ο υπεύθυνος συμμόρφωσης ΔΣΜ ορίζονται σύμφωνα με την Οδηγία για την Ηλεκτρική Ενέργεια 2009/72/ΕΚ. [Φεβρουάριος του 2012]

ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μεταφορών προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων στον νόμιμα διαχωρισμένο διαχειριστή του συστήματος διανομής (ΔΣΔ), [1ο τρίμηνο 2012]

πιστοποίηση του διαχωρισμένου ΔΣΜ από την ελληνική ρυθμιστική αρχή ενεργείας. [2ο τρίμηνο 2012]

Για το φυσικό αέριο:

ο διαχωρισμός γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. [1ο τρίμηνο 2012[ ο διαχωρισμένος ΔΣΜ πιστοποιείται από την ελληνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας, (3ο τρίμηνο 2012J

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να ξεκινήσει την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ μετά το διαχωρισμό των ΔΣΜ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του παρόντος μνημονίου, και ελέγχει τη
διαδικασία για να εξασφαλιστεί ο ανταγωνισμός στην αγορά.

Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, η διάρθρωση της βιομηχανίας φυσικού αερίου θα συμμορφώνεται πλήρως προς την Οδηγία 2009/73/ΕΚ.

Μέτρα για την αύξηση του ανταγωνισμού στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Η Κυβέρνηση οριστικοποιεί τα μέτρα που διασφαλίζουν την πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. [1ο τρίμηνο 2012]

Η Κυβέρνηση αρχίζει την εφαρμογή των μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. [2ο τρίμηνο 2012)

Ολοκληρώνεται η εφαρμογή των μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση ανταγωνιστών της ΔΕΗ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Οι τρίτοι μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την παραγωγή από λιγνίτη στην ελληνική αγορά. [Νοέμβριος του 2013]

Στο πλαίσιο της ιδιοποίησης της ΔΕΗ, η Κυβέρνηση λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μπορέσει να πωλήσει υδροηλεκτρική παραγωγική ικανότητα και άλλα παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία σε επενδυτές. Η εν λόγω πώληση είναι χωριστή από την αποεπένδυση της λιγνιτικής παραγωγικής ικανότητας που προβλέπεται στην απόφαση της Επιτροπής για την ελληνική υπόθεση λιγνίτη. Ωστόσο, μπορεί να δοθεί στους επενδυτές η δυνατότητα αγοράς υδροηλεκτρικής παραγωγικής ικανότητας/λοιπών παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων μαζί με τη λιγνιτική παραγωγική ικανότητα που προβλέπει η εν λόγω απόφαση. Η πώληση υδροηλεκτρικής παραγωγικής ικανότητας (α) δεν θα καθυστερήσει την πώληση λιννιτικών περιουσιακών στοιχείων πέραν του χρονικού πλαισίου που προβλέπει η σχετική Απόφαση της Επιτροπής και (β) δεν θα εμποδίζει την πώληση λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων άνευ ελάχιστης τιμής.

Νόμιμα τιμολόγια

Υιοθετούνται περαιτέρω μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ενεργειακή συνιστώσα των επίσημων τιμολογίων για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις αντανακλά, το αργότερο εως τον Ιουνιο 2013, τις τιμές χονδρικής αγοράς, με εξαίρεση τους ευπαθείς καταναλωτές. [2ο τρίμηνο 2012)

Η κυβέρνηση καταργεί τα νόμιμα τιμολόγια για όλους, πλην των ευπαθών καταναλωτών (2ο τρίμηνο 2013]

Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας

Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (2009/28/ΕΚ) και υποβάλλει την έκθεση προόδου που απαιτεί η Οδηγία. [1ο τρίμηνο 2012]

Η Κυβέρνηση καταρτίζει σχέδιο μεταρρύθμισης των υποστηρικτικών προγραμμάτων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, έτσι ώστε να καταστούν πιο συμβατά προς τις εξελίξεις της αγοράς και να μειωθούν οι πιέσεις στα δημόσια οικονομικά. Το σχέδιο θα πρέπει να περυλαμβάνει:

• χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων και συζητήσεων των αρμόδιων για τη μεταρρύθμιση του υποστηρικτικού προγράμματος

• επιλογές μεταρρύθμισης του υποστηρικτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου εγγυημένης διαφορικής τιμής και προσδιορισμός σε κάθε επιλογή της μεθόδου
υπολογισμού των τιμολογίων και του τρόπου αποφυγής πιθανής υπερβολικής αποζημίωσης.

• τρέχουσες και αναμενόμενες τάσεις στο κόστος για όλες τις σχετικές τεχνολογίες.

• εξέταση της επιλογής αυτόματης μείωσης τιμολογίου.

• μέτρα για την ανάπτυξη πηγών αιολικής και ηλιακής ενέργειας. (1ο τρίμηνο 2012]

Η Κυβέρνηση επιδιώκει την υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ‘Ήλιος», μέσω νομοθεσίας [Ιο τρίμηνο 2012], διευκόλυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης [2ο τρίμηνο 2012] και ανάπτυξης συνεργασίας με άλλες χώρες της ΕΕ για την εξαγωγή ηλιακής ενέργειας.

Λοιπά μέτρα

Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι το ρυθμιστικό της πλαίσιο για τον τομέα της ενέργειας συμμορφώνεται πλήρως προς τις διατάξεις του Κανονισμού Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια, τη διαχείριση της συμφόρησης και την άνευ διακρίσεων και αποτελεσματική κατανομή δυναμικότητας στα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.
Ειδικότερα, η Κυβέρνηση δεσμεύεται να επιλύσει όλα τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν την παράβαση με αριθμό υπόθεσης 2009/2168 για μη συμμόρφωση προς τον Κανονισμό Ηλεκτρισμού. Η εν λόγω επίλυση περιλαμβάνει την υιοθέτηση από την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΕ) τροποποιημένου κώδικα αγοράς ηλεκτρισμού και τη θέσπιση διαδικασιών για το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρισμού για τις διασυνδέσεις με τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 και των παραρτημάτων του. (1ο τρίμηνο 2012]

Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση:

Να δημιουργήσει Υπηρεσία Μίας Στάσης (One-Stop Shop) για την αδειοδότηση και έγκριση των ακόλουθων κατηγοριών έργων υποδομής [4ο τρίμηνο 2012]: εγκαταστάσεις ΥΦΑ, έργα αποθήκευσης και μεταφοράς φυσικού αερίου και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρισμού.

Να θεσπίσει κώδικα ΥΦΑ, εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ, ο οποίος να διασφαλίζει διαφάνεια και άνευ διακρίσεων πρόσβαση στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας και τον αποτελεσματικό καταμερισμό μη χρησιμοποιούμενης δυναμικότητας. [3ο τρίμηνο 2012]

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Η Κυβέρνηση υιοθετεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για «Σταθμούς βάσης και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από την αδειοδότηση», όπως προβλέπει το άρθρο 31, παρ.8 του Ν.3431/2006 και το άρθρο 29 παρ.9, του νομοσχεδίου για τη Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, [τέλος Φεβρουαρίου 2012]

Η Κυβέρνηση υιοθετεί τις διατάξεις που θεσπίζουν την ΕΕΤΤ ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για την αδειοδότηση κεραιών και σταθμών βάσης, [τέλος Φεβρουαρίου 2012]

Ο Νόμος που μεταφέρει το Πακέτο Μεταρρυθμίσεων 2009 (δηλ. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ και την Οδηγία 2009/136) υιοθετείται από τη Βουλή.[1ο τρίμηνο 2012]

Όσον αφορά το Ψηφιακό Μέρισμα, η Κυβέρνηση (και/ή η ΕΕΤΤ):

– ορίζει νομικό πλαίσιο που προβλέπει υποχρεωτική ημερομηνία διακοπής της αναλογικής αναμετάδοσης την 30ή Ιουνίου 2013 και τεχνολογικά ουδέτερη χρήση της ζώνης 800MHz μετά τη διακοπή, λαμβάνοντας επίσης υπ» όψιν ης διατάξεις του σχεδίου Προγράμματος Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα (Radio Spectrum Policy Programme-RSPP). |Io τρίμηνο 2012]

– ολοκληρώνει τις μελέτες για την αποτίμηση τής αξίας του Ψηφιακού Μερίσματος και τη στρατηγική χορήγησης του Ψηφιακού Μερίσματος (ζώνη 800 MHz). [1ο τρίμηνο 2012]

– επιλύει ζητήματα διασυνοριακού συντονισμού με γειτονικές χώρες. Εάν η ημερομηνία αυτή καταστεί ανέφικτη λόγω δυσκολιών διεθνούς συντονισμού, τα σχέδια συχνοτήτων και
αναμετάδοσης μπορεί να αναφέρουν εναλλακτικούς διαύλους για τη μετεγκατάσταση των αναμεταδοτών, παράλληλα με τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες με σκοπό την οριστική εκχώρηση συχνοτήτων σε αναμεταδότες και παρόχους κινητής τηλεφωνίας. [2ο τρίμηνο 2012]

– αρχίζει τη διαβούλευση για την τροποποίηση των σχεδίων συχνοτήτων και αναμετάδοσης. [2ο τρίμηνο 2012]

– τροποποιεί τα σχέδια συχνοτήτων και αναμετάδοσης, ανάλογα με το αποτέλεσμα/πραγματική κατάσταση του διεθνούς συντονισμού. [3ο τρίμηνο 2012]

– υιοθετεί την απαραίτητη δευτερεύουσα νομοθεσία για την εκχώρηση αδειών αναμετάδοσης και τη θέσπιση διαδικασιών αδειοδότησης, προδιαγραφών κεραιών, κλπ. [3ο τρίμηνο 2012]

– αρχίζει τη δημόσια διαβούλευση για τη διαδικασία του διαγωνισμού εκχώρησης του ψηφιακού μερίσματος σε ευρεία ζώνη. [4ο τρίμηνο 2012]

– προχωρά στο διαγωνισμό για την εκχώρηση οριστικών δικαιωμάτων χρήσης για αναμετάδοση. [1ο τρίμηνο 2013]

– προχωρά στη διαδικασία διαγωνισμού για την εκχώρηση συχνοτήτων του ψηφιακού μερίσματος, κατανέμοντας και αδειοδοτώντας τη χρήση του ψηφιακού μερίσματος (ζώνη 800 MHz) στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής 2010/267/ΕΕ και σε σχέση με τις προθεσμίες και διαδικασίες του RSPP. \2ο τρίμηνο 2013]

Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) και καινοτομία

Η Κυβέρνηση προχωρά σε επικαιροποιημένη και πολύ αναλυτική αξιολόγηση όλων των δράσεων Ε&Α και συνεχιζόμενης καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων σε διάφορα λειτουργικά προγράμματα και υφιστάμενες πρωτοβουλίες φορολογίας/επιχορηγησεων με το κόστος και τα οφέλη τους. Παρουσιάζει στρατηγικό σχέδιο δράσης για πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και των συνεργιών μεταξύ της δημόσιας και ιδιωτικής Ε&Α και καινοτομίας, καθώς και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το εν λόγω πρόγραμμα δράσης ορίζει σαφές χρονοδιάγραμμα λήψης των σχετικών μέτρων, λαμβάνοντας υπ» όψιν την επίδραση στον προϋπολογισμό, και εναρμονίζει ι αυτές τις δράσεις με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες στους τομείς αυτούς, ιδίως τον επενδυτικό νόμο. [1ο τριμηνο 2012]

Καλύτερη νομοθέτηση

Υιοθετείται νομοθεσία για τη βελτίωση της κανονιστικής διακυβέρνησης [1ο τρίμηνο 2012], η οποία καλύπτει ειδικότερα:

– τις αρχές της καλύτερης νομοθέτησης

– τις υποχρεώσεις της ρυθμιστικής αρχής για την εκπλήρωση αυτών των αρχών

– τα εργαλεία καλύτερης νομοθέτησης, συμπεριλαμβανομένης της κωδικοποίησης, αναδιατύπωσης, ενοποίησης και ανάκλησης αναχρονιστικής νομοθεσίας της εξέτασης του συνόλου της υφιστάμενης ρύθμισης, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων και διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης

– τη μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και τον αποκλεισμό αποκλίσεων

– τη δημιουργία βελτιωμένων ρυθμιστικών δομών σε κάθε υπουργείο και τη δημιουργία Κεντρικής μονάδας Καλύτερης Νομοθέτησης

– την απαίτηση να συνοδεύονται τα νομοσχέδια και τα σημαντικότερα σχέδια νομοθετικών πράξεων (Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις) από χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

– την ηλεκτρονική πρόσβαση σε κατάλογο υφιστάμενης νομοθεσίας και ετήσια έκθεση προόδου για την καλύτερη νομοθέτηση

– την απαίτηση να καταρτίζει η κυβέρνηση ετήσιο σχέδιο με μετρήσιμους στόχους για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, την απελευθέρωση και άλλες πολιτικές για την απλούστευση της νομοθεσίας.

Σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων, η νομοθεσία προβλέπει ότι:

• η εφαρμογή νομοθεσίας με δυνητικά μεγάλη σημαντική επίπτωση υπόκειται επίσης στην απαίτηση για σύνταξη εκτίμησης επιπτώσεων

• η εκτίμηση επιπτώσεων εξετάζει τις επιδράσεις στην ανταγωνιστικότητα και άλλες οικονομικές επιδράσεις της νομοθεσίας κάνοντας χρήση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπή για την εκτίμηση των επιπτώσεων και των εργαλείων του ΟΟΣΑ για την Εκτίμηση του Ανταγωνισμού η Κεντρική Μονάδα Καλύτερης Νομοθέτησης μπορεί να ζητά γνωμοδότηση από άλλα υπουργικά τμήματα και ανεξάρτητες αρχές για κανονισμούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους προκειμένου να βελτιώνει την ποιότητα της εκτίμησης επιπτώσεων ανεξάρτητη αρχή και η Κεντρική Μονάδα Καλύτερης Νομοθέτησης διενεργούν ποιοτικούς ελέγχους των εκτιμήσεων επιπτώσεων. Η ανεξάρτητη αρχή εκδίδει επίσης γνωμοδότηση για την πρόοδο που σημειώθηκε στην ατζέντα καλύτερης νομοθέτησης της κυβέρνησης

• η Κεντρική Μονάδα Καλύτερης Νομοθέτησης εκδίδει γνωμοδότηση για την ποιότητα των εκτιμήσεων επιπτώσεων πριν αποσταλούν τα νομοσχέδια στο Υπουργικό Συμβούλιο

• η Κεντρική Μονάδα Καλύτερης Νομοθέτησης διαβουλεύεται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά τη διατύπωση και σύνταξη των κατευθυντήριων γραμμών που πρέπει να εφαρμόζουν οι μονάδες καλύτερης νομοθέτησης των υπουργείων

• οι εκτιμήσεις επιπτώσεων δημοσιοποιούνται.

Σε καμία περίπτωση ο νόμος αυτός δεν θα εμποδίζει τη θέσπιση επείγουσας νομοθεσίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η Κυβέρνηση θα ορίσει προθεσμία για την ολοκλήρωση των μετρήσεων σε καθένα από τους τομείς προτεραιότητας, για τον προσδιορισμό των προτάσεων μείωσης της επιβάρυνσης και για την τροποποίηση των κανονισμών. Αυτή η πρωτοβουλία πολιτικής θα πρέπει να μειώσει τις διοικητικές επιβαρύνσεις κατά 25% (σε σύγκριση με το έτος βάσης 2008) στους 13 τομείς προτεραιότητας. (Φεβρουάριος του 2012)

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων