Μνημόνιο 2: Τι προβλέπει για μειώσεις μισθών & συντάξεων – Εργασιακά – ΣΣΕ – Αποκρατικοποιήσεις

Ι. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΌΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Α. Ανώτατο όριο στο πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε τροποποιημένη ταμειακή
βάση (Κριτήριο Απόδοσης)

4. Ορισμός: Το Πρωτογενές Ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε Τροποποιημένη Ταμειακή Βάση ορίζεται ως το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση μείον τις πληρωμές τόκων από τον κραηκό προϋπολογισμό. Το πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση ορίζεται ως το άθροισμα του ταμειακού ισοζυγίου του τακηκού κραηκού προϋπολογισμού, του ταμειακού ισοζυγίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μείον την μεταβολή στο απόθεμα ληξιπρόθεσμων οφειλών των υπουργείων, την μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία των ΟΤΑ, τη μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, τη μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ΕΤΕΡΠΣ, τη μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία των δημοσίων επιχειρήσεων που επαναταξινομήθηκαν, μείον τις καταπτώσεις εγγυήσεων για φορείς της γενικής κυβέρνησης και δαπάνες του Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας. Τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω, και έσοδα από πωλήσεις γης και κτηρίων εξαιρούνται από ης ταμειακές εισροές. Οι ενέργειες καθαρού δανεισμού του κρατικού προϋπολογισμού θα εγγράφονται ως ταμειακές δαπάνες.

• Το ταμειακό ισοζύγιο του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού. Το ταμειακό ισοζύγιο του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού θα μετράται σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, με βάση τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού (επαναλαμβανόμενα έσοδα συν μη επαναλαμβανόμενα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από NATO μείον επιστροφές φόρων) μείον τις τακτικές δαπάνες (οι τακτικές δαπάνες του προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνουν τα χρεολύσια και ης πληρωμές του κραηκού προϋπολογισμού μέσω του μηχανισμού για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών όλων των φορέων γενικής κυβέρνησης πλην των υπουργείων και των δημόσιων νοσοκομείων (ΕΣΥ) αλλά περιλαμβάνουν μισθούς και συντάξεις, επιχορηγήσεις προς τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, για ιατρική φροντίδα και κοινωνική προστασία, λειτουργικές και άλλες δαπάνες, επιστρεφόμενους πόρους, πληρωμές σε αντάλλαγμα των απαιτήσεων των ασφαλιστικών ταμείων για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ, το αποθεμαηκό, πληρωμές τόκων, μεταβιβάσεις για τη διευθέτηση παλαιών χρεών, πληρωμές για εξοπλισηκές προμήθειες σε ταμειακή βάση, δαπάνες για το NATO, κεφαλαιακές μεταβιβάσεις προς τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης ή άλλους φορείς με τη μορφή ομολόγων, εγγυήσεις που έχουν καταπέσει σε περιπτώσεις που το κράτος ή η κεντρική κυβέρνηση αναλαμβάνει πληρωμές για λογαριασμό φορέων εκτός της γενικής κυβέρνησης) του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού όπως δημοσιεύονται μηνιαία από την επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού.

• Το ταμειακό ισοζύγιο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Το ταμειακό ισοζύγιο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων θα μετράται σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, με βάση τα έσοδα από επενδύσεις μείον τις δαπάνες επενδύσεων του προγράμματος επενδύσεων όπως δημοσιεύονται μηνιαία από την επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

• Η μεταβολή στο απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών των αρμόδιων υπουργείων. Η μεταβολή του αποθέματος θα μετράται σε σωρευτική βάση ως το απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά τη διάρκεια της μέτρησης των κριτηρίων απόδοσης μείον το απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο τέλος του προηγούμενου έτους. Το απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα αντανακλά όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που εκκρεμούν, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία οι ανεξόφλητες δεσμεύσεις έχουν αναληφθεί. Το απόθεμα ληξιπρόθεσμων οφειλών των αρμοδίων υπουργείων ή των άλλων φορέων δαπάνης που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό (συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριών/Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών, Γενικής Γραμματείας Περιφερειών, Προεδρία της Δημοκρατίας και Ελληνικό Κοινοβούλιο) θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη οφειλή (όπως ορίζεται στην υποπαράγραφο Γ) που σχετίζεται με ης δραστηριότητες του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού επενδύσεων. Τα δεδομένα θα είναι σύμφωνα με τις μηνιαίες δημοσιεύσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κρατικού προϋπολογισμού που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και θα βασίζονται στα αποτελέσματα έρευνας έως ότου τα δεδομένα του Μητρώου Δεσμεύσεων αξιολογηθούν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι παρέχουν συνεκτική και αξιόπιστη πληροφορία.

• Η μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού της τοπικής αυτοδιοίκησης ορίζεται σε συναλλακτική βάση ως η μεταβολή στα συνολικά χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία μείον τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσαρμοσμένες για τις μεταβολές αποτίμησης από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε):

ο Τις καταθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος και τις καταθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. Οι καταθέσεις θα μετρώνται στην ονομαστική τους αξία, εξαιρουμένων των συσσωρευμένων τόκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας νομισματικής στατιστικής,

ο Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε) βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα προς την τοπική αυτοδιοίκηση, σε ονομαστική αξία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας νομισματικής στατιστικής.

Η μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού ασφαλιστικών ταμείων ορίζεται σε συναλλακτική βάση ως η μεταβολή στα συνολικά στοιχεία του ενεργητικού μείον τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταμείων, προσαρμοσμένες για μεταβολές στην αποτίμηση από την Τράπεζα της Ελλάδος μείον τη μεταβολή στο απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων (νοσοκομεία ΕΣΥ) προς φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης.

ο Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν

– Καταθέσεις των ασφαλιστικών ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, καταθέσεις των ασφαλιστικών ταμείων στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα και άμεσες ή έμμεσες καταθέσεις μέσω
του αμοιβαίου κεφαλαίου του ΙΚΑ. Οι καταθέσεις μετρώνται σε ονομαστική αξία, εξαιρούμενων των συσσωρευμένων τόκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας νομισματικής στατιστικής.

– Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών που έχουν στην κατοχή τους τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω του αμοιβαίου κεφαλαίου του ΙΚΑ.

– Άμεση ή έμμεση κατοχή μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εκδιδόμενων από ελληνικές εταιρίες διαχείρισης (διαφορετικών από το αμοιβαίο κεφάλαιο του ΙΚΑ).

– Συμμετοχές σε ομόλογα κεντρικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων χρεογράφων που εκδόθηκαν στο εσωτερικό, μακροχρόνιων χρεογράφων που εκδόθηκαν στο εξωτερικό και διαχειρίζονται από τη Τράπεζα της Ελλάδος, και έμμεσες συμμετοχές μέσω του αμοιβαίου κεφαλαίου του ΙΚΑ. Οι συμμετοχές θα μετρηθούν σε ονομαστική αξία.

– Ομόλογα και άλλα περιουσιακά στοιχεία που εκδόθηκαν στο εξωτερικό.

ο Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του παθητικού περιλαμβάνουν τα βραχυχρόνια και μακροχρόνια δάνεια από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας νομισματικής στατιστικής. Μεταβολή του ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων (νοσοκομεία ΕΣΥ) προς φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης. Στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων θα πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από το τέλος κάθε μήνα. Η μεταβολή του ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα μετριέται σωρευτικά ως το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά το χρόνο μέτρησης των κριτηρίων απόδοσης μείον το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο τέλος του προηγούμενου έτους. Το απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα αντανακλά όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που εκκρεμούν, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία οι ανεξόφλητες δεσμεύσεις έχουν αναληφθεί, αλλά θα εξαιρεί τα 5.34 δις ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοσοκομείων προς φαρμακευτικές εταιρείες τα οποία πραγματοποιήθηκαν μέχρι το τέλος του 2009 στο βαθμό που αυτές εξακολουθούν να εκκρεμούν. Το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων θα περιλαμβάνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές (όπως ορίζονται στην υποενότητα Γ) που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των 134 νοσοκομείων του ΕΣΥ. Τα στοιχεία θα είναι συνεπή με τις μηνιαίες δημοσιεύσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοσοκομείων στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, θα βασίζονται στα αποτελέσματα έρευνας έως ότου τα δεδομένα του μητρώου δεσμεύσεων αξιολογηθούν από το Λιεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι παρέχουν συνεκτική και αξιόπιστη πληροφορία.

Η αλλαγή των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του ΕΤΕΡΠΣ ορίζεται σε συναλλακτική βάση, ως η αλλαγή των συνολικών στοιχείων ενεργητικού μείον των στοιχείων παθητικού του ΕΤΕΡΠΣ, προσαρμοσμένα για μεταβολές της αποτίμησης από την Τράπεζα της Ελλάδος.

ο Τα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν

– Καταθέσεις του ΕΤΕΡΠΣ στη Τράπεζα της Ελλάδος και καταθέσεις του ΕΤΕΡΠΣ σε εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. Οι καταθέσεις θα μετρούνται σε ονομαστική αξία εξαιρουμένων των
συσσωρευμένων τόκων σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας νομισματικής στατιστικής

– Μετοχές που έχει στην κατοχή του το ΕΤΕΡΠΣ και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

– Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν εκδοθεί από ελληνικές εταιρείες διαχείρισης

– Συμμετοχές σε ομόλογα κεντρικής κυβέρνησης

– Αλλα ομόλογα που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό

ο Τα στοιχεία παθητικού περιλαμβάνουν τα βραχυχρόνια και μακροχρόνια δάνεια από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς το ΕΤΕΡΠΣ, τα οποία έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας νομισματικής στατιστικής ή άλλος δανεισμός από τη Τράπεζα της Ελλάδας,

Η αλλαγή των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού των δημόσιων επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στη γενική κυβέρνηση (ΑΔΕ) ορίζεται, σε συναλλακτική βάση, ως η αλλαγή των συνολικών στοιχείων ενεργητικού μείον των στοιχείων παθητικού των ΑΔΕ, προσαρμοσμένα για μεταβολές της αποτίμησης, μείον τις εγγυήσεις που έχουν καταπέσει από φορείς που ενσωματώθηκαν στη γενική κυβέρνηση. Οι ΑΔΕ θα περιλαμβάνουν τις κάτωθι επιχειρήσεις και οργανισμούς: ΕΛΓΑ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΠΕΚΕΠΕ (εξαιρουμένου του λογαριασμού ΕΛΕΓΕΠ), EOT, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ, ΕΡΤ, ΕΘΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΗΛΠΑΠ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΟΔ Α.Ε., ΟΣΕ).

ο Τα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν

– Καταθέσεις των ΑΔΕ στη Τράπεζα της Ελλάδος και καταθέσεις των ΔΕ σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (εγχώρια και ξένα). Οι καταθέσεις θα μετρούνται σε ονομαστική αξία εξαιρουμένων των συσσωρευμένων τόκων

Μετοχές που έχουν στην κατοχή τους οι ΔΕ και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

• Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν εκδοθεί από ελληνικές εταιρείες διαχείρισης

– Συμμετοχές σε ομόλογα κεντρικής κυβέρνησης

– Άλλα ομόλογα που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό

ο Τα στοιχεία παθητικού περιλαμβάνουν τα βραχυχρόνια και μακροχρόνια δάνεια από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς τις ΔΕ, τα οποία έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας νομισματικής στατιστικής. Περιλαμβάνουν επίσης τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια από το ξένο τραπεζικό σύστημα, καθώς και δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ή άλλους επίσημους δανειστές, όπως μετράται από τη διαφορά μεταξύ των νέων δανείων που χορηγούνται στους εν λόγω φορείς (όπως εγκρίθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με το νόμο για τη Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη) και οι αποσβέσεις των εν λόγω δανείων μέσω καταπτώσεων κρατικών εγγυήσεων ή την απόσβεση των εν λόγω δανείων από πραγματικές πληρωμές από τις ίδιες τις εταιρείες, υπό την παρακολούθηση και την πληροφόρηση που παρέχεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ25).

Οι δαπάνες του Εθνικού Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας (ΕΤΔΠ) δεν συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης και ορίζονται ως η μεταβολή στις καταθέσεις του ΕΤΔΠ, καθαρές από τις μεταβολές που προκύπτουν απο δανεισμό μέσω τιτλοποιήσεων οι οποίες θα λογίζονται στην κεντρική κυβέρνηση ως έσοδα από αποκρατικοποιήσεις. Οι μεταβολές στις καθαρές καταθέσεις του ΕΤΔΠ θο προσδιορίζονται από τα στοιχεία της έρευνας νομισματικής στατιστικής αναφορικά μί δανεισμό ή καταθέσεις που τηρούνται σε εμπορικές τράπεζες. Αναφορικά με καταθεσεκ στην Τράπεζα της Ελλάδος, οι καθαρές καταθέσεις θα μετρώνται κατευθείαν από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η μεταφορά εσόδων από αποκρατικοποιήσεις προς το κράτος θα μετράται απευθείας από τις εισροές προς τον λογαριασμό αποκρατικοποιήσεων.

5. Λοιπές προβλέψεις

ο Για τους σκοπούς του προγράμματος, οι πρωτογενείς δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης που παρακολουθούνται δεν περιλαμβάνουν πληρωμές που σχετίζονται με τη στήριξη τραπεζών, όταν έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής του προγράμματος για τη στήριξη και αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα. Συναλλαγές που μπορούν να εξαιρεθούν από το ισοζύγιο περιλαμβάνουν δάνεια προς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο χρηματοπιστωτικών οργανισμών (ανταποδοτική κεφαλαιοποίηση), μη ανταποδοτική κεφαλαιοποίηση, εξαγορά προβληματικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και ενέργειες που σχετίζονται με το ΤΧΣ. Ωστόσο, το προσωπικό του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για κάθε χρηματοοικονομική πράξη της κεντρικής κυβέρνησης για τη στήριξη των τραπεζών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η έκδοση εγγυήσεων ή η παροχή ρευστότητας.

ο Μεταβιβάσεις κεφαλαίων σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλου φορείς οντότητες με ομόλογα δεν περιλαμβάνουν την έκδοση ομολόγων για το διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών στον τομέα της υγείας που έγινε στο τέλος του 2009, καθώς και τους διακανονισμούς που σχετίζονται με δικαστικές υποχρεώσεις και τις αποζημιώσεις των πρώην υπαλλήλων της Ολυμπιακής.

ο Τα σωρευτικά πρωτογενή ισοζύγια των φορέων γενικής κυβέρνησης πλην των υπουργείων και των δημόσιων νοσοκομείων (ΕΣΥ) θα προσαρμοστούν αφαιρώντας τη διαφορά μεταξύ των σωρευτικών μεταβιβάσεων του κρατικού προϋπολογισμού του 2012 μέσω του μηχανισμού για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών και της μεταβολής στο απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών από το Δεκέμβριο του 2011.

6. Υποστηρικτικό υλικό

• Στοιχεία σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα του τακτικού και του κρατικού προϋπολογισμού θα παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στο ΔΝΤ απο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών εντός τριών εβδομάδων μετά το τέλος κάθε μήνα. Τα στοιχεία θα τιερΛαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες για τα έσοδα και τις δαπάνες, σύμφωνα με τις μηνιαίες εκθέσεις που δημοσιεύονται στον επίσημο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών. Θα περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για τις μεταβιβάσεις κεφαλαίων σε ομολογά προς κοινωνικά ταμεία ή άλλους φορείς και καταπτώσεις εγγυήσεων.

• Στοιχεία για τα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ασφαλιστικών ταμείων, των ταμείων έκτος προϋπολογισμού
συμπεριλαμβανομένων των ΕΤΕΡΠΣ, ΛΚΛΓΕ καθώς και^δημοσίων επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στη γενική κυβέρνηση θα παρέχονται στο ΔΝΤ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ΕΚΤ από το ΓΛΚ σε συνεργασία με την Δ/νση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος κάθε μήνα. Μηνιαία στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των δημόσιων νοσοκομείων (νοσοκομεία ΕΣΥ) θα παρέχονται από το Υπουργείο Υγείας και ληξιπρόθεσμες οφειλές λοιπών υπουργείων από το Υπουργείο Οικονομικών εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος
κάθε μήνα.

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων