Μνημόνιο 2: Τι προβλέπει για μειώσεις μισθών & συντάξεων – Εργασιακά – ΣΣΕ – Αποκρατικοποιήσεις

Πρόσθετα μέτρα για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Σχετικά με τις καθορισμένες αμοιβές που ισχύουν για τα βασικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα:

• Η Κυβέρνηση τροποποιεί το Άρθρο 10 του Προεδρικού Διατάγματος 100/2010 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης και ισχυουσών αμοιβών για ενεργειακούς επιθεωρητές, προκείμενοι) να καταργηθεί η ελάχιστη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου και να αντικατασταθεί η πάγια αμοιβή ανά τετραγωνικό μέτρο με τη μέγιστη αμοιβή |ΤΡΙΜ.2-2012].

• Για τα νομικά επαγγέλματα, η Κυβέρνηση εκδίδει ένα Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο ορίζει προκαταβαλλόμενα ποσά για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου (ορίζει δηλαδή ένα σύστημα προκαταβαλλόμενων καθορισμένων/ προσυμφωνημένων ποσών για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου από δικηγόρο, το οποίο δεν συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο «ποσό αναφοράς»), |ΤΡΙΜ.1-2012]

• Η Κυβέρνηση διεξάγει μία αξιολόγηση σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι εισφορές των δικηγόρων και των αρχιτεκτόνων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των επαγγελματικών οργανώσεων τους είναι εύλογες, αναλογικές και δικαιολογημένες. ΙΤΡΙΜ.1-20Ι2]

• Η Κυβέρνηση προσδιορίζει μέτρα για την αποσύνδεση της φορολογίας, των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, των (τυχόν) μερισμάτων και των καταβολών προς τις επαγγελματικές ενώσεις από τις δικηγορικές αμοιβές. [Απρίλιος 2012]

• Η Κυβέρνηση ορίζει τις εισφορές των δικηγόρων και των μηχανικών προς τις επαγγελματικές τους οργανώσεις, οι οποίες εισφορές αντανακλούν τα λειτουργικά έξοδα για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις εν λόγω οργανώσεις. Οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται περιοδικά και δεν συνδέονται με τις τιμές που χρεώνονται από τα επαγγέλματα |ΤΡΙΜ.3-2012]

Αναθεώρηση των περιορισμών στις δραστηριότητες των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων:

• Η Κυβέρνηση παρουσιάζει τα αποτελέσματα ελέγχου των κανονισμών των επαγγελμάτων προκειμένου να αξιολογηθεί η αιτιολόγηση και η αναλογικότητα των απαιτήσεων που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε παρόχους με συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα. [ΤΡΙΜ.2-2012]

• Η Κυβέρνηση τροποποιεί τις αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες απαιτήσεις που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε παρόχους με συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα, ξεκινώντας από τα βασικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. [ΤΡΙΜ.3-2012]

Μεταρρύθμιση του κώδικα περί δικηγόρων

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης για την αναθεώρηση του Κώδικα περί Δικηγόρων, η Κυβέρνηση τροποποιεί τους όρους εισδοχής και επανεισδοχής καθώς και τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος. Το προσχέδιο νόμου κατατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος Φεβρουαρίου 2012 και υιοθετείται έως το τέλος Ιουνίου 2012. Πριν το τέλος Ιουνίου 2012, υιοθετείται νομοθεσία για:

• την τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων σχετικά με την τιμολόγηση, την πρόσβαση και την άσκηση επαγγελματικών ή οικονομικών δραστηριοτήτων που αντίκεινται στο Νόμο 3919/2011, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές ανταγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, ο καταργείται το Αρθρο 42.1 του Νομοθετικού Διατάγματος 3026/1954 σχετικά με την υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφου για μία σειρά νομικών συναλλαγών, ο καταργούνται τα Αρθρα 92.2 και 92Α του Νομοθετικοί Διατάγματος 3026/1954 που προβλέπουν το ελάχιστο ποσό που οφείλεται σε δικηγόρους που αμείβονται αποκλειστικά για υπηρεσίες που παρέχουν με έμμισθη εντολή. Το παρόν προβλέπεται με την επιφύλαξη ύπαρξης κανόνων αμοιβής για τους ασκούμενους δικηγόρους.

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (μεταξύ άλλων, σχετικά με τα διπλώματα που απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης).

Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση:

• συνεχίζει να επικαιροποιεί τα στοιχεία ως προς τον αριθμό των αιτήσεων που εκκρεμούν προς αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και τα αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

• παρουσιάζει προσχέδιο νόμου μέχρι το τέλος Μαρτίου 2012, προς υιοθέτηση εντός του ΤΡΙΜ.2-2012, προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση της αναγνώρισης των επαγγελματικών τίτλων που προέρχονται από διπλώματα τα οποία απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης. Οι κάτοχοι των διπλωμάτων που απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης, από άλλα Κράτη Μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους όπως και οι κάτοχοι ελληνικών πτυχίων.

Οδηγία των Υπηρεσιών

Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την υιοθέτηση των αλλαγών στην υφιστάμενη τομεακή νομοθεσία για σημαντικούς τομείς υπηρεσιών, όπως το λιανικό εμπόριο (π.χ. υπαίθριες αγορές και υπαίθριο εμπόριο), η γεωργία (π.χ. σφαγεία), η απασχόληση (γραφεία εύρεσης εργασίας), οι υπηρεσίες ακινήτων και οι τεχνικές υπηρεσίες (αντ. ενότητα επιχειρηματικού περιβάλλοντος). Η Κυβέρνηση επίσης υιοθετεί αλλαγές στους κανονισμούς των υπολοίπων τομέων, διασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία.

Οι κανονισμοί θα πρέπει:

• να διευκολύνουν την εγκατάσταση:

ο καταργώντας ή τροποποιώντας τις απαιτήσεις που απαγορεύονται από την Οδηγία των Υπηρεσιών,

ο καταργώντας ή τροποποιώντας αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες απαιτήσεις, περιλαμβανομένων όσων σχετίζονται με ποσοτικούς και εδαφικούς περιορισμούς, απαιτήσεις νομικής μορφής, απαιτήσεις μετοχικής σύνθεσης, προκαθορισμένες ελάχιστες και/ ή μέγιστες αμοιβές και περιορισμούς σε πολυκλαδικές δραστηριότητες.

• να διευκολύνουν την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, ούτως ώστε οι πάροχοι των εν λόγω διασυνοριακών υπηρεσιών να πρέπει να συμμορφώνονται με συγκεκριμένες απαιτήσεις του ελληνικού δικαίου, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όταν προβλέπεται από τα Αρθρα 16 ή 17 της Οδηγίας των Υπηρεσιών), να παρέχουν ασφάλεια δικαίου στους παρόχους διασυνοριακών υπηρεσιών ορίζοντας στη σχετική (τομεακή) νομοθεσία ποιες απαιτήσεις δύνανται και ποιες απαιτήσεις δεν δύνανται να εφαρμοστούν στις διασυνοριακές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, οι παρακάτω εκκρεμούντες κανονισμοί υιοθετούνται έως το ΤΡΙΜ.1-2012:

• Νόμος που παρέχει τη δυνατότητα δεύτερης εγκατάστασης για ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας, εξαλείφοντας τα προκαθορισμένα μέγιστα ποσοστά, καταργώντας την απαίτηση για ελάχιστο αριθμό εργαζομένων και επιτρέποντας τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών από ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας,

• Νόμος περί μεσιτών ακίνητης περιουσίας,

• Προεδρικό Διάταγμα το οποίο καταργεί την οικονομική δοκιμασία για το άνοιγμα σφαγείων.

Η Κυβέρνηση διεξάγει μία ανάλυση αναλογικότητας των περιορισμών που ισχύουν στο υπαίθριο/πλανόδιο εμπόριο για κριτήρια κοινωνικής πολιτικής. (ΤΡΙΜ.1-20121.

Η Κυβέρνηση διασφαλίζει επίσης:

• ότι το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (EKE) (Point of Single Contact) λειτουργεί πλήρως για όλους τους τομείς που καλύπτονται από την Οδηγία των Υπηρεσιών,

• οτι το ΕΚΕ διακρίνει τις διαδικασίες που ισχύουν για όλους τους παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και σε εκείνες που ισχύουν για τους διασυνοριακούς παρόχους (ιδιαίτερα για τα κατοχυρωμένα επαγγέλματα),

• ότι υπάρχει επαρκής σύνδεση μεταξύ του ΕΚΕ και των υπολοίπων αρμοδίων αρχών (περιλαμβανομένων των υπηρεσιών μιας στάσης [one-stop shops] των επαγγελματικών ενώσεων και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων). [ΤΡΙΜ. 1 – 2012].

Μελέτες για την ευελιξία τιμών

Η Κυβέρνηση ελέγχει βασικούς τομείς υπηρεσιών (περιλαμβανομένης της λιανικής και χονδρικής διανομής) και κατάρτιζει, ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση του ανταγωνισμού και τη διευκόλυνση της ευελιξίας των τιμών στις αγορές προϊόντων. [Απρίλιος 2012].

Επιχειρηματικό περιβάλλον

Πακέτο μεταρρυθμιστικών μέτρων νια τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Η Κυβέρνηση υιοθετεί πακέτο μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για:

• Να αναθεωρήσει και να κωδικοποιήσει το νομοθετικό πλαίσιο για τις εξαγωγές (δηλ του Ν 936/79 και του ΝΔ 3999/59), να καταργήσει την υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο εξαγωγέων του Εμπορικού Επιμελητηρίου και να καθορίσει το πλαίσιο για την εισαγωγή ενός ενιαίου ηλεκτρονικού παραθύρου εξαγωγών. [1ο τρίμηνο 2012]

• Να τροποποιήσει τα άρθρα 26.2, 43Β, 49.1, 19.5, 69.3 και 70.1 του Ν.2190/1920, τα αντίστοιχα άρθρα του Ν. 3190/1955 και κάθε άλλη νομική διάταξη προκείμενου να άρει την απαίτηση δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων σε εφημερίδες κάθε είδους στην Ξρίπτωση εϊαιρί με δικτυακό τόπο. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης/ ΓΈΜΗ. [1ο τρίμηνο 2012]

• Να καταργήσει το άρθρο 24 του Ν.2941/2001, το οποίο απαγορεύει την πώληση εμπορευμάτων σε τιμές χαμηλότερες του κόστους αγοράς. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του Ν.3959/ 2001 περί καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης με τη μορφή της επιθετικής πολιτικής τιμών και του Ν.149/14 περί αθέμιτου ανταγωνισμού. [1ο τρίμηνο 2012]

• Να άρει τα εμπόδια προκειμένου οι έμποροι λιανικής να πωλούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως βρεφικές τροφές, όπως προβλέπει ο Ν.3526/2007 και η νομοθεσία εφαρμογής του. [1ο τρίμηνο 2012]

• Να καταργήσει τα άρθρα 9 και 12 της ΥΑ Α2-3391 σχετικά με την υποβολή τιμοκαταλόγων χονδρικής, στοιχείων κόστους και συμβάσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. [1ο τρίμηνο 2012] .

Να τροποποιήσει το άρθρο 22 του Ν.3054/2002 που ρυθμίζει την αγορά πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις, καθώς και την υπουργική απόφαση εφαρμογής της, προκειμένου να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων, με παράλληλη εφαρμογή του τρέχοντος συστήματος υποχρεωτικής νυκτερινής λειτουργίας, εκ περ,τροπής, σε ορισμένο αριθμό πρατηρίων υγρών καυσίμων ανά νομαρχία, πέραν των κανονικών ωρών λειτουργίας. |1ο τρίμηνο 2012]

• Να τροποποιήσει το άρθρο 11 παρ.1 του Ν. 3897/2010 προκειμένου α) να μειωθεί η ελάχιστη απόσταση που προβλέπει το εν λόγω άρθρο μεταξύ σταθμού υγρών καυσίμων και χώρων των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνάει τα 50 άτομα, β) να καταργηθεί η απαίτηση κατασκευής ανεξάρτητης κυκλοφοριακής σύνδεσης για πρατήρια υγρών καυσίμων εντός έκτασης υπεραγοράς, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παρ.1, του Ν. 3897/2010 και γ) να τροποποιηθεί το άρθρο 11, παρ.6 του ίδιου νόμου προκειμένου να επιτραπεί σε πολίτες του ΕΟΧ να να ανοίξουν πρατηρίων υγρών καυσίμων στην Ελλάδα. [2ο τρίμηνο 2012]

• Να καταργήσει το άρθρο 12, παρ.2, του Ν. 3853/2010, το οποίο προβλέπει ότι τα προσύμφωνα σύσταση εταιριών θα πρέπει να προτείνονται αρχικά από τους συμβολαιογραφικούς και δικηγορικούς συλλόγους προτού το Yπουργείο Ανταγωνιστίκότητας και Ναυτιλίας μπορέσει να εκδώσει τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται σε αυτό. [1ο τρίμηνο 2012]

• Να παύσει ι τη διάθεση της εισφοράς 0,15% (που προβλέπεται στην ΚΥΑ 25323/1960 και το άρθρο 64 του Ν.1249/1982), η οποία επιβάλλεται επι της άξιας CIF (κόστος ασφάλιση’ και ναύλος) των αγαθών που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ ,πέρ του Λογαριασμού Αρωγής Εξωτερικού Εμπορίου (Ass.stance Account of Foreign Trade). Η Κυβέρνηση διαθέτει τα ανωτέρω ποσά στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013, [2ο τρίμηνο 2012]

• Να παύσει τη διάθεση της εισφοράς 0,5% που προβλέπει ο Α.Ν. 788/48 και ο Ν.3883/1958 επί της αξίας όλων των εισαγομένων εμπορευμάτων υπέρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, της Ακαδημίας Αθηνών, και για την προώθηση των εξαγωγών. Η Κυβέρνηση διαθέτει τα ανωτέρω ποσά στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013. [2ο τρίμηνο 2012]

• Να παύσει τη διάθεση του μη ανταποδοτικού τέλους που καταβάλλεται μέσω του λογαριασμού της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού υπέρ της εκτέλεσης εργασιών που προβλέπει το Αριθ. Τ. 4363/1236. Η Κυβέρνηση διαθέτει τα ανωτέρω ποσά στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013. [2ο τρίμηνο 2012]

• Να παύσει τη διάθεση του μη ανταποδοτικού τέλους επί της τιμής των καυσίμων υπέρ του Ταμείου Αμοιβαίας Κατανομής Χειριστών Αντλιών Πετρελαίου Υγρών Καυσίμων (Mutual Distribution Fund of the Oil-Pump Operators of Liquid Fuel). Η Κυβέρνηση διαθέτει τα ανωτέρω ποσά στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013. [2ο τρίμηνο 2012]

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων