Μνημόνιο 2: Τι προβλέπει για μειώσεις μισθών & συντάξεων – Εργασιακά – ΣΣΕ – Αποκρατικοποιήσεις

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Η Διεύθυνση σχεδιασμού, διαχείρισης και παρακολούθησης του Υπουργείου Οικονομικών τίθεται σε λειτουργία με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης και της εποπτείας των μεταρρυθμίσεων. Έως το τέλος Μαρτίου 2012 ξεκινάει τη δημοσίευση τριμηνιαίων δεικτών παρακολούθησης για κάθε βασική πρωτοβουλία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Η Κυβέρνηση θα ζητήσει την παροχή τεχνικής βοήθειας από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ ή άλλους οργανισμούς σε τομείς προτεραιότητας. Η Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα θα συντονίζει τις ανωτέρω δράσεις τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με την αποστολή της. Η Ελληνική διοίκηση θα διασφαλίσει τη συνέχεια της τεχνικής βοήθειας που έχει δρομολογηθεί.

Παράρτημα 1.

Παροχή στοιχείων

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να τίθενται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του προσωπικού του ΔΝΤ σε τακτική βάση.

Τα στοιχεία θα αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιείται επίσης για τη μετάδοση άλλων δεδομένων και εκθέσεων που αφορούν στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομικών

Προκαταρκτικά μηνιαία στοιχεία για την                       Μηνιαίως, 15 ημέρες μετά το τέλος
εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού                      κάθε μήνα- αυτά τα στοιχεία θα
(συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης ανά                     περιλαμβάνονται επίσης σε επόμενες
κύρια κατηγορία εσόδων και δαπανών και ανά             διαβιβάσεις σε περίπτωση αναθεώρησης
Υπουργείο)

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το
Υπουργείο Οικονομικών)

Επικαιροποιημένα μηνιαία σχέδια για την εκτέλεση        Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά
του κρατικού προϋπολογισμού για το υπόλοιπο            το τέλος κάθε μήνα
του έτους, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης
ανά κύρια κατηγορία εσόδων και δαπανών και ανά
Υπουργείο.

(Στοιχεία πον συγκεντρώνονται από το
Υπουργείο Οικονομικών) .

Μηνιαία στοιχεία για τη μισθολογική δαπάνη                   Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το
του δημοσίου (της γενικής κυβέρνησης                           τέλος κάθε μήνα (έναρξη
συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης σε                          Ιούνιος 2010)
ονομαστικούς μισθούς και επιδόματα των
δημοσίων υπαλλήλων ανά Υπουργείο και δημόσιο
φορέα ), τον αριθμό των εργαζομένων
(συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης ανά
Υπουργείο και δημόσιο φορέα εκτός κεντρικής
κυβέρνησης)   και το μέσο μισθό
(συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μεριδίων
του βασικού μισθού των επιδομάτων και των μπόνους),

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα
Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών)

Προκαταρκτικά μηνιαία ταμειακά στοιχεία για                       Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά
τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, εκτός του                    το τέλος κάθε μήνα – αυτά
Κράτους.                                                                               τα στοιχεία θα περιλαμβάνονται
επίσης σε επόμενες διαβιβάσεις
(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από τo                                 σε περίπτωση αναθεώρησης
Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαία στοιχεία προσωπικού: αριθμός υπαλλήλων,               Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά
προσλήψεις, αποχωρήσεις, μετατάξεις μεταξύ                        το τέλος κάθε μήνα
κυβερνητικών φορέων, και από και προς την
εργασιακή εφεδρεία, ανά φορέα

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα Υπουργεία
Εσωτερικών και Οικονομικών)

Εβδομαδιαία στοιχεία για την ταμειακή θέση της                  Εβδομαδιαίως την Παρασκευή, με
κυβέρνησης με αναφορά στις χρήσεις και στις                       αναφορά στην προηγούμενη Πέμπτη.
πηγές κεφαλαίου καθώς και στον αριθμό των
καλυπτόμενων ημερών.
(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το
Οικονομικών)

Στοιχεία για τη χρηματοδότηση κάτω -από-τη-γραμμή       Μηνιαίως, όχι αργότερα από 15 ημέρες
της γενικής κυβέρνησης                                                       μετά το τέλος κάθε μήνα -αυτά τα
(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το                               στοιχεία θα περιλαμβάνονται και σε
Υπουργείο Οικονομικών)                                                      επόμενες διαβιβάσεις σε περίπτωση
αναθεώρησης.

Στοιχεία εκκρεμών οφειλών (συμπεριλαμβανομένων            Τριμηνιαίως, εντός 55 ημερών
των ληξιπρόθεσμων) της γενικής κυβέρνησης                       μετά το τέλος κάθε τριμήνου.
συμπεριλαμβανομένου του κράτους, της τοπικής
αυτοδιοίκησης, της κοινωνικής ασφάλισης, των
νοσοκομείων και νομικών προσώπων.
(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το
Υπουργείο Οικονομικών βάσει στοιχείων από
διάφορα υπουργεία)

Στοιχεία σχετικά με τη χρήση των δανείων                       Τριμηνιαίως, έως το τέλος κάθε
διεθνούς βοήθειας κατανεμημένα στις                               τριμήνου.
ακόλουθες κατηγορίες: Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
δεσμευμένος λογαριασμός, αποπληρωμή
χρέους, πληρωμές τόκων, άλλες
δημοσιονομικές ανάγκες, δημιουργία
ταμειακού αποθεματικού – ανά τρίμηνο και
σωρευτικά  .

Στοιχεία για το Δημόσιο Χρέος και τις νέες εγγυήσεις
που εκδίδονται από τη γενική κυβέρνηση προς
τις δημόσιες επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα.

Στοιχεία για το ληξιπρόθεσμο χρέος (προγραμματισμένες        Μηνιαίως, εντός ενός μήνα.
αποπληρωμές μηνιαίως, διαχωρισμός μεταξύ
βραχυπρόθεσμου χρέους (έντοκα γραμματεία του
Δημοσίου και άλλο βραχυπρόθεσμο  χρέος) και
μακροπρόθεσμου χρέους (ομόλογα και άλλο μακροπρόθεσμο
χρέος).

Στοιχεία σχετικά με τις προγραμματισμένες
μηνιαίες εκροές τόκων.
(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το Υπουργείο
Οικονομικών)

Στοιχεία ιδιωτικοποιηθέντων στοιχείων                                    Μηνιαίως
ενεργητικού και εσόδων που εισπράχθηκαν.
(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το
Υπουργείο Οικονομικών)

Στοιχεία για τις δημόσιες επιχειρήσεις: έσοδα,                       Μηνιαίως, εντός τριών εβδομάδων μετά
δαπάνες, μισθοδοσία, αριθμός υπαλλήλων και                      το τέλος κάθε μήνα για τις δέκα
υποχρεώσεις (των λήξεων του χρέους των                           μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
δημόσιων επιχειρήσεων).                                                      Τριμηνιαίως, εντός τριών εβδομάδων
(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το                                από το τέλος κάθε τριμήνου για
Υπουργείο Οικονομικών)                                                       τις άλλες επιχειρήσεις.

Τριμηνιαίως για τη λήξη των
υποχρεώσεων των κρατικών
επιχειρήσεων.

Μηνιαία κατάσταση των συναλλαγών μέσω των                  Μηνιαίως, στο τέλος κάθε μήνα.
λογαριασμών εκτός προϋπολογισμού.
(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα Υπουργεία
Οικονομικών και Παιδείας)

Μηνιαία στοιχεία των συναλλαγών των ειδικών                     Μηνιαίως, στο τέλος κάθε μήνα
λογαριασμών.
(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το
Υπουργείο Οικονομικών) .

Έκθεση προόδου για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων      Τριμηνιαίως, πριν την έναρξη της
πολιτικής                                                                                  αντίστοιχης αξιολόγησης.
(Η έκθεση εκπονείται από το Υπουργείο
Οικονομικών)

Μηνιαία στοιχεία για τις δαπάπες υγείας των                            Μηνιαίως, εντός τριών εβδομάδων
ταμείων κοινωνικής ασφάλισης με χρονική                              από το τέλος κάθε μήνα.
υστέρηση τριών εβδομάδων μετά το τέλος του                       Έναρξη με τα στοιχεία Ιανουαρίου
αντίστοιχου τριμήνου.                                                              2011 για τα ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ
(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα                                    και ΟΠΑΔ, και από τον
Υπουργεία Εργασίας και Υγείας)                                                 Απρίλιο του 2011 για τα άλλα
ταμεία.

Παρέχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος

Στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού                         Εβδομαδιαιως, την επόμενη εργάσιμη
της Τράπεζας της Ελλάδος                                                      ημέρα

Στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού                         Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος –                                τέλος κάθε μήνα
συγκεντρωτικοί νομισματικοί ισολογισμοί των
πιστωτικών ιδρυμάτων

Εξέλιξη της εξωτερικής χρηματοδότησης των                        Μηνιαίως, 15 ημέρες μετά το τέλος
ελληνικών τραπεζών στις θυγατρικές τους στο                       κάθε μήνα
εξωτερικό

Έκθεση για τη ρευστότητα του τραπεζικού                           Εβδομαδιαίως, την επόμενη εργάσιμη
συστήματος

Έκθεση  για την εξέλιξη των δεικτών                                     Τριμηνιαίος, 30 ημέρες μετά τη
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας                                        δημοσίευση στοιχείων του κάθε
τριμήνου.

Έκθεση για τα αποτελέσματα των τακτικών                          Τριμηνιαίος, 15 ημέρες μετά το τέλος
τριμηνιαίων τεστ αξιολόγησης φερεγγυότητας                       κάθε τριμήνου, σύμφωνα με τη
υπό ακραίες συνθήκες                                                            διαθεσιμότητα στοιχείων

Σταθμισμένος μέσος όρος του δείκτη δανείου-αξίας              Ετησίως.
(LTV) για νέα δάνεια με ενέχυρο επί ακινήτων

Παρέχονται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Αναλυτική έκθεση για τον ισολογισμό του Εβδομαδιαίως, την επόμενη εργάσιμη Γαμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με μέρα. ιναφορά και επεξήγηση για τις μεταβολές των
ογαριασμών

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων